Zoznam vôd vhodných na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2009

Voda vhodná na kúpanie (VVK) je prírodné kúpalisko, vyhlásené všeobecné záväznou vyhláškou KÚŽP, ktoré je sledované podľa európskych kritérií a údaje o kvalite jeho vody na kúpanie sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii.

Voda vhodná na kúpanie (VVK) je prírodné kúpalisko, vyhlásené všeobecné záväznou vyhláškou KÚŽP, ktoré je sledované podľa európskych kritérií a údaje o kvalite jeho vody na kúpanie sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Zoznam vôd vhodných na kúpanie, ktoré budú v danom roku zaradené do programu monitorovania podľa Smernice č. 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS je povinná Slovenská republika predložiť každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny Európskej komisii.

Do zoznamu vôd vhodných na kúpanie bolo pre kúpaciu sezónu 2009 zaradených 36 prírodných lokalít. Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého prebieha monitorovanie kvality vody na kúpanie na týchto lokalitách a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Návrh lokalít bol dňa 3.4.2009 v súlade s článkom 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS zverejnený na internetovej stránke ÚVZ SR, pričom verejnosť sa mala možnosť k návrhu vyjadriť do 20.4.2009. Po zverejnení zoznamu bolo na úrad elektronicky doručených 10 pripomienok, z ktorých väčšina sa však netýkala návrhu na zaradenie nových lokalít do zoznamu ani úpravy navrhovanej dĺžky kúpacej sezóny ale informácií o kvalite vody na vybraných prírodných lokalitách a preto nie sú v predloženom návrhu zohľadnené.

V súvislosti s pripomienkami verejnosti ku kvalite vody na kúpanie uvádzame, že v zozname sú uvedené len prírodné kúpaliska, ktoré boli v roku 2005 v zmysle vodného zákona vyhlásené za VVK a zaradené do monitorovania na základe dlhodobej kvality a vysokej návštevnosti. Neznamená to, že aj ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že vody vhodné na kúpanie budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny. O výsledkoch monitoringu na vodách vhodných na kúpanie a aj na ďalších prírodných lokalitách bude verejnosť po 15. júni 2009 pravidelne v týždňových intervaloch informovaná na stránke www.uvzsr.sk.

**Kraj** **Názov lokality** **Obec** **Začiatok KS** **Koniec KS**
**Banskobys-trický** Ružiná - pri obci Divín Divín 15\.6.2009 15\.9.2009
Ružiná - pri obci Ružiná Ružiná 15\.6.2009 15\.9.2009
Pláž ORMET Teplý vrch 15\.6.2009 15\.9.2009
Drieňok Teplý vrch 15\.6.2009 15\.9.2009
Dolno Hodrušské jazero Hodruša - Hámre 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľké Richnavské jazero Štiavnické Bane 15\.6.2009 15\.9.2009
Počúvadlianske jazero Banská Štiavnica 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľké Kolpašské jazero Banský Studenec 15\.6.2009 15\.9.2009
Vindšachtské jazero Štiavnické Bane 15\.6.2009 15\.9.2009
**Bratislavský** Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľký Draždiak Bratislava - Petržalka 15\.6.2009 15\.9.2009
Zlaté piesky Bratislava - Ružinov 15\.6.2009 15\.9.2009
Vajnorské jazero Bratislava - Vajnory 15\.6.2009 15\.9.2009
Slnečné jazerá Senec 15\.6.2009 15\.9.2009
**Košický** Vinianske jazero Vinné 15\.6.2009 31\.8.2009
Zemplínska Šírava - Biela hora Vinné 15\.6.2009 31\.8.2009
Zemplínska Šírava - Hôrka Vinné 15\.6.2009 31\.8.2009
Zemplínska Šírava - Medvedia Hora Kaluža 15\.6.2009 31\.8.2009
Zemplínska Šírava - Kamenec Klokočov 15\.6.2009 31\.8.2009
Zemplínska Šírava - Paľkov Kusín 15\.6.2009 31\.8.2009
Pod Bukovcom Bukovec 15\.6.2009 15\.9.2009
Ružín Košická Belá 15\.6.2009 15\.9.2009
**Prešovský** Veľká Domaša - Tíšava Bžany 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Valkov Bžany 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Dobrá pláž Kvakovce 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Holčíkovce Holčíkovce 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Poľany Holčíkovce 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Nová Kelča Nová Kelča 15\.6.2009 15\.9.2009
Veľká Domaša - Nová Kelča - poloostr. Nová Kelča 15\.6.2009 15\.9.2009
Delňa Prešov 1\.7.2009 31\.8.2009
**Trenčiansky** Zelená voda Nové Mesto nad Váhom 15\.6.2009 10\.9.2009
**Trnavský** Šulianske jazero Vojka nad Dunajom 15\.6.2009 31\.8.2009
Vojčianske jazero Vojka nad Dunajom 15\.6.2009 31\.8.2009
Gazarka Šaštín - Stráže 15\.6.2009 15\.9.2009
Kunovská priehrada Sobotište 15\.6.2009 15\.9.2009
**Žilinský** Liptovská Mara Liptovský Trnovec 1\.7.2009 31\.8.2009