Využívate zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody?

Ing. Zuzana Bratská (odborný prispievateľ Zdravie.sk) - Ak máte vo svojom prostredí zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody, mali by ste vedieť, ako ich správne umiestniť a aké faktory môžu vplývať na kvalitu dávkovanej vody.

Ak máte vo svojom prostredí zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody, mali by ste vedieť, ako ich správne umiestniť a aké faktory môžu vplývať na kvalitu dávkovanej vody. Veľmi dôležité je dodržiavať zásady, aby nadávkovaná voda mala rovnaké parametre ako pred dávkovaním a aby v plnom rozsahu zodpovedala zdravotným a hygienickým kritériám.

Čo sú to zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody? ------------------------------------------------------

Ide o zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody, umiestnenej vo vratných veľkoobjemových plastových nádobách (bareloch). Podľa typu prístroja môže byť voda buď ochladzovaná, ohrievaná, alebo dávkovaná pri izbovej teplote. Podobné zariadenie môže byť tiež napojené na vodovod, kde sa voda zvyčajne ešte navyše upravuje, potom ochladzuje alebo ohrieva. Tieto zariadenia sa zvyčajne využívajú v tej miestnosti, kde nie je priamo dostupná voda z verejného vodovodu. Nachádzajú sa najmä v pracovných priestoroch (výrobné haly, kancelárie, športoviská, lekárne, veľké obchodné centrá, nemocnice a pod.).

Balená pitná voda sa dávkuje z vratných veľkoobjemových plastových obalov (barelov), s objemom 10 alebo 18 litrov. Užívateľ takého dávkovača by mal vedieť, aké služby dodávateľská firma poskytuje v súvislosti so sanitáciou prístroja, nakoľko tu hrozí tvorba biofilmov (slizký povlak) a vo vlhkom prostredí aj tvorba plesní (v časti pod dávkovačom, vo výtokových kohútikoch a pod.). Pri zanedbanej starostlivosti o čistenie dávkovača hrozí kontaminácia vody v bareli a zároveň môže dôjsť aj k zmene chuťových vlastností dávkovanej vody. Kvalita dávkovanej vody tiež závisí od ďalších faktorov. Najmä od kvality vody v mieste plnenia, od druhu použitých konštrukčných materiálov prístroja, od čistiteľnosti a umiestnenia prístroja, od jeho správneho používania a od údržby zo strany užívateľa, prípadne servisnej firmy.

Distribútor dávkovacieho zariadenia musí mať doklad o tom, že zariadenie spĺňa hygienické požiadavky na výrobky určené na styk s pitnou vodou, definované v zákone NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Všeobecné zásady pre umiestnenie, prevádzku a sanitáciu balenej pitnej vody z hľadiska ochrany zdravia spotrebiteľa.

Medzi odporúčané všeobecné zásady na umiestnenie, prevádzku a sanitáciu zariadení balenej pitnej vody patria:

Ich umiestnenie na dobre vetrateľnom a čistom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením, mimo tepelných zdrojov. Nesmú sa umiestňovať vo vlhkom prostredí alebo na miestach, kde sa pracuje s prchavými látkami, ktoré môžu prispieť k tvorbe biofilmu alebo chuťovo či pachovo znehodnotiť vodu (napr. pracoviská, kde sa manipuluje s chemickými rozpúšťadlami a pod.).

Voda by mala byť spotrebovaná do 3 – 5 dní od nasadenia barelu na dávkovacie zariadenie. Dátum nasadenia by mal byť vyznačený na viditeľnom mieste.

Zabezpečiť pravidelné čistenie zariadenia, v intervaloch odporúčaných výrobcom. Je potrebné tiež vykonávať celkovú sanitáciu zariadenia podľa pokynov výrobcu, ako aj podľa potreby. Táto sanitácia predstavuje demontáž tých častí prístroja, ktoré prichádzajú do styku s dodávanou vodou, ich mechanickú očistu s použitím saponátového prípravku, ošetrenie a prepláchnutie vhodným dezinfekčným prípravkom a následne realizovanie prepláchnutia vodou v takom množstve, aby došlo k odstráneniu zvyškov dezinfekčného prípravku.

Užívateľ by mal určiť zodpovednú osobu za prevádzkovanie dávkovača!

Pri podozrení z kontaminácie zariadenia, či pri výskyte chuťových a pachových zmien kvality dávkovanej vody, je potrebné zariadenie okamžite vyradiť z prevádzky, zabezpečiť rozbor vody a vykonať celkovú sanitáciu prístroja.

Odporúča sa viesť prevádzkový denník so záznamami o dátumoch osadenia nového barelu, sanitácie, prípadne o ďalších dôležitých zásahoch súvisiacich s prístrojom, zakladať laboratórne rozbory dávkovanej vody, atď.

Užívateľ by mal určiť zodpovednú osobu za prevádzkovanie dávkovača!