Najlepšie pôrodnice na Slovensku v roku 2012

Hodnotenia mamičiek a expertov ako i pohľad na ponúkané služby v slovenských pôrodnciach.

Ktoré by si opäť vybrali mamičky? Ktoré sú najlepšie podľa expertov? A ktoré bodujú svojimi službami? Projekt Sprievodca pôrodnicami ukončil v januári 2013 svoj druhý ročník.

Vďaka 3 165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie (medicínskej vedy zaoberajúcej sa časovým obdobím okolo pôrodu) a koordinátorom projektu HPI a rodinka.sk, vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek.

Hodnotenie pôrodníc v roku 2012

Hodnotenie v roku 2012 pozostáva z troch častí, ktorým autori projektu priradili rovnakú dôležitosť:

1) Kvalita zdravotnej starostlivosti – pôrodnice z pohľadu expertov

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu „dobrej pôrodnice“ je kvalita zdravotnej starostlivosti. S pomocou 14 významných expertov z oblasti perinatológie na Slovensku autori projektu stanovili desať parametrov na meranie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.

**Vybrané indikátory kvality zdravotnej starostlivosti**
1 Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok
2 Centralizácia - transport in utero
3 Perinatálna úmrtnosť
4 Podiel pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom
5 Podiel úmrtí donoseného plodu (váha 2500 g a viac) do 7 dní po pôrode
6 Podiel novorodencov s Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min
7 Frekvencia cisárskeho rezu
8 Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)
9 Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch (nad 2500g, jeden plod, prvorodička, hlavičkou) (NTSV)
10 VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)
#### Najpálčivejšie témy, ktoré vyplynuli z expertného hodnotenia sú:
  • Vysoké percento cisárskych rezov na Slovensku a jeho neustály nárast: v priemere 29,62 % (r. 2011), (WHO odporúča 15 %) hoci jednotlivé pôrodnice sa výrazne líšia: od 13,6 % (Kežmarok) do 52,9 % (Nové Zámky). Aj keď je cisársky rez život zachraňujúci výkon, jeho nadmerné využívanie bez medicínskej indikácie napr. na želanie matky zvyšuje riziko pre matku aj dieťa.
  • Veľké rozdiely v počte pôrodov v pôrodnici za rok: od 322 (Snina) do 2823 (Bratislava, Antolská). Nízky počet pôrodov môže viesť k nedostatočnej skúsenosti pri vedení komplikovaných pôrodov v malých pôrodniciach.
  • Veľké regionálne rozdiely v centralizácii – transporte in utero (prevoz, kým je bábätko ešte v maternici). Úlohou centralizácie je zlepšiť starostlivosť o rizikové rodičky už v období tehotenstva a počas pôrodu a zároveň poskytnúť rizikovému novorodencovi špecializovanú zdravotnú starostlivosť v perinatologickom centre, ktoré je na to aj prístrojovo aj personálne pripravené.
  • Veľké rozdiely v perinatálnej úmrtnosti (Perinatálna úmrtnosť vyjadruje počet mŕtvonarodených a zomretých detí do 7 dní na 1000 narodených.) V rámci Slovenska: priemerná hodnota na pôrodnicu je 4,8 ‰, pričom rozsah sa pohybuje od 0 ‰ (7 pôrodníc) do 20,69 ‰ (I. GPK Košice). Na perinatálnu úmrtnosť môže vplývať koncentrácia rizikových gravidít ako aj detí s vývojovými chybami.
  • Potreba zlepšenia zberu dát: štatistické dáta, ktoré pôrodnice zbierajú, nie sú na dostatočnej úrovni. Predstavujú problém pri spätnej väzbe z vyhodnotenia kvality práce pôrodných oddelení i pri porovnávaní výsledkov pôrodníc. Zistili sme, že najmä parametre, ktoré sú v literatúre najviac hodnotené a súčasne boli doporučené expertmi ako vhodné, sa na Slovensku nevykazujú a nie sú bežne na pôrodniciach ani evidované (napr. cisársky rez u nízkorizikových rodičiek – NTSV.)

2) Hodnotenie služieb

Porovnať a oceniť chceli autori projektu tie pôrodnice, ktoré napriek zložitej finančnej, personálnej ako aj materiálnej situácii svoje služby stále vylepšujú. Chceli tiež definovať „ideálny stav“, ku ktorému by sa služby mohli smerovať. Veľa zmien nie je zásadne podmienených len financiami, dôležitá je i ochota načúvať a rešpektovať potreby rodiacich žien a ich rodín.

V hodnotení sa autori projektu zamerali najmä na nasledovné kľúčové oblasti:

  • Príprava na pôrod: možnosť oboznámenia sa s pôrodnicou pred pôrodom.
  • Doprevádzajúca osoba: rešpektovanie základných ľudských práv, znižovanie strachu z neznámeho nemocničného prostredia, redukcia stresu a následných komplikácií, podpora rodinných vzťahov.
  • Možnosti pôrodu a vybavenie pôrodníckeho traktu: s dôrazom na možnosť voľby, rešpekt k intimite a podporu dôstojného pôrodu.
  • Šestonedelie: podpora rozvoja rodinných väzieb a rodičovských kompetencií, rešpekt k intimite.
  • Bonding a dojčenie: podpora duševného zdravia a prirodzenej výživy novorodenca.

Najväčšie rezervy zistili autori projektu v podpore bondingu, teda prirodzeného procesu utvárania primárnej väzby medzi matkou, dieťaťom a oteckom. Rezervy sú tiež v rešpektovaní individuality ženy, jej intimity a podpory prirodzeného pôrodu v priestorových podmienkach našich pôrodníc. Za dva roky trvania projektu je však viditeľná snahu podmienky zlepšovať, rekonštruovať oddelenia a viac načúvať potrebám rodičiek. Je potešujúce, že čoraz viac pôrodníc podporuje kontakt matky a dieťatka „koža na kožu“ bezprostredne po pôrode.

3) Hodnotenie mamičiek

V roku 2012 autori projektu pokračovali so zisťovaním spokojnosti mamičiek so slovenskými pôrodnicami. Získali viac ako 3165 hlasov, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012

Rovnako ako v roku 2011 mamičky vysoko hodnotili odbornosť zdravotníckeho personálu a zlepšovanie prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V minulom i v tomto roku mamičky najnižšie hodnotili práve podporu bondingu a prvé minúty po pôrode. Oproti minulému roku však bolo zaznamenané mierne zlepšenie i v tomto parametri.

**Otázka** **Počet bábätok**
Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? **4,38**
Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? **4,33**
Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? **4,17**
Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? **4,09**
Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? **4,06**
Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? **4,06**
Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? **3,98**
Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? **3,93**
Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? **3,91**
Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? **3,75**
Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. **3,64**
Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici? **3,37**
Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? **2,94**
Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? **1,92**
### Rebríček najlepšie hodnotených pôrodníc v roku 2012
**Celkové poradie podľa kvality** **Expertné hodnotenie** **Hodnotenie služieb** **Hodnotenie mamičiek**
**1** FN Trenčín 1 FN Trenčín 1 Sanatórium Koch 1 ĽN Stará Ľubovňa
**2** KNsP Čadca 2 UN BA Antolská 2 FN Trenčín 2 NsP D. Streda
**3** UN BA Antolská 3 VNsP Lučenec 3 NsP Galanta 3 NsP Partizánske
**4** Sanatórium Koch 4 KNsP Čadca 3 NsP D. Streda 4 UVN Ružomberok
**5** NsP D. Streda 5 FN Trnava 5 Košice Šaca 5 Bánovce n./B.
**6** UN Martin 6 UN BA Ružinov 6 LNsP L. Mikuláš 6 Brezno
**7** UN BA Kramáre 7 Poprad 7 FNsP B. Bystrica 7 Zvolen
**8** NsP Partizánske 8 UN Martin 8 NsP Rožňava 8 NsP Bardejov
**9** LNsP L. Mikuláš 9 NsP Sp. N. Ves 8 KNsP Čadca 9 B. Štiavnica
**10** FN Trnava 10 UN KE Rastislavova 8 FNsP N. Zámky 10 Svidník
**11** Košice Šaca 11 UN BA Kramáre 11 B. Štiavnica 11 Sanatórium Koch
**12** NsP Levice 12 FNsP Žilina 11 NsP Partizánske 12 VN Žiar n./Hronom
**13** UN KE Tr. SNP 13 FnsP Nitra 11 UN BA Antolská 13 KNsP Čadca
### Rebríček najlepšie hodnotených pôrodníc podľa krajov v roku 2012
**Banskobystrický kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom 83 51,7 44,5 59,7
2. Nemocnica Banská Štiavnica 85 55,2 37,8 59,3
3. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 68 60,3 48,4 58,9
4. VNsP Lučenec 78 20,7 71,4 56,7
5. Nemocnica s poliklinikou Brezno 86 48,3 30,2 54,8
6. Nemocnica Zvolen 86 44,8 14,2 48,3
7. RM-H n.o., NsP Revúca 75 43,1 18,1 45,4
8. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 67 19,0 43,9 43,3
**Bratislavský kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská 76 55,2 74,6 68,6
2. Pôrodnica Sanatórium Koch 85 74,1 45,9 68,4
3. Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre 77 53,5 59,9 63,5
4. Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov 73 24,1 63,8 53,6
**Košický kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. Nemocnica Košice – Šaca 80 67,2 35,4 60,9
2. FN L. Pasteura Košice – Trieda SNP 75 51,7 53,4 60,0
3. NsP Sv. Barbory Rožňava 82 56,9 33,6 57,5
4. NsP Spišská Nová Ves 68 41,4 61,3 56,9
5. FN L. Pasteura Košice – Rastislavova 69 41,4 60,0 56,8
6. NsP Trebišov 72 44,8 34,1 50,3
7. NsP Š. Kukuru Michalovce 69 39,7 38,2 48,9
8. Kráľovský Chlmec 77 20,7 35,2 44,3
9. Nemocnica Krompachy 63 34,5 14,6 37,3
**Nitriansky kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. NsP Levice 75 51,7 54,4 60,4
2. NsP Topoľčany 72 51,7 49,8 57,8
3. FNsP Nové Zámky 68 56,9 47,5 57,5
4. Fakultná nemocnica Nitra 69 24,1 58,5 50,5
5. Forlife n.o. Komárno 76 31,0 35,2 47,4
**Prešovský kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. NsP Sv. Jakuba Bardejov 85 51,7 43,1 59,9
2. Nemocnica A. Leňa Humenné 70 44,8 49,3 54,7
3. Nemocnica Poprad 72 29,3 62,2 54,5
4. Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku 77 46,6 32,3 52,0
5. Nemocnica a.g. L. Svobodu Svidník 85 51,7 10,5 49,1
6. ĽN Stará Ľubovňa 90 39,7 13,0 47,6
7. Nemocnica Snina 63 34,5 38,6 45,4
8. FNsP J.A. Reimana Prešov 67 17,2 49,2 44,5
9. Vranovská nemocnica 73 25,9 28,5 42,4
**Trenčiansky kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. Fakultná nemocnica Trenčín 80 72,4 83,9 78,8
2. NsP Partizánske, n.o. 89 55,2 46,2 63,5
3. NsP Považská Bystrica 66 41,4 55,5 54,3
4. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 72 37,9 33,1 47,7
5. Nemocnica Bánovce nad Bebravou 88 43,1 9,6 46,9
6. NsP Ilava 73 24,1 34,6 43,9
7. NsP Myjava 75 31,0 11,8 39,3
**Trnavský kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. NsP Dunajská Streda 89 70,7 40,3 66,7
2. Fakultná nemocnica Trnava 67 51,7 64,1 60,9
3. NsP Sv. Lukáša Galanta 67 70,7 26,9 54,9
4. Nemocnica A. Wintera Piešťany 68 46,6 30,4 48,3
5. NsP Skalica 65 25,9 10,2 33,7
**Žilinský kraj** **Spokojnosť** **Služby** **Expertné** **Spolu**
1. KNsP Čadca 82 56,9 68,9 69,3
2. Univerzitná nemocnica Martin 79 51,7 61,6 64,1
3. LNsP Liptovský Mikuláš 77 63,8 46,3 62,4
4. UVN SNP Ružomberok 88 48,3 42,4 59,6
5. FNsP Žilina 60 43,1 59,6 54,2
6. DONsP Dolný Kubín 78 46,6 23,9 49,5
7. NsP Trstená 60 20,7 58,2 46,3
### Stiahnite si manuál hodnotenia pôrodníc v roku 2012
[[
](files/article/manual-hodnotenia-porodnic_2012.pdf)