Výluky z poistenia

Životné poistenie poskytuje ochranu jednotlivcovi a jeho blízkym pred náhlymi a nečakanými situáciami. V tomto článku sa budeme venovať malým písmenám v poistných zmluvách, ktoré vás môžu pripraviť o poistné plnenie.

Životné poistenie poskytuje ochranu jednotlivcovi a jeho blízkym pred náhlymi a nečakanými situáciami. O výhodách a dôvodoch prečo si uzatvoriť životnú poistku bolo popísané veľa, preto sa v tomto článku budeme venovať malým písmenám v poistných zmluvách, ktoré vás môžu pripraviť o poistné plnenie.

### Vojnové udalosti, terorizmus, žiarenie:

Poisťovňa chráni pred nečakanými udalosťami, pokiaľ sa jednotlivec sám a dobrovoľne nevystavuje riziku. Ak turista cestuje do krajiny, kde pretrváva vojnový konflikt, hrozia teroristické útoky, pričom ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestu do danej krajiny, v prípade poistnej udalosti poisťovňa najskôr zamietne poistné plnenie.
K poistným výlukám patria aj udalosti spojené s pôsobením:

  • jadrového žiarenia(priamym aj nepriamym)
  • ionizujúceho žiarenia
  • rádioaktívneho alebo obdobného žiarenia.

Výnimku tvoria prípady, kedy k poistnej udalosti dôjde pri lekárom predpísaných liečebných postupoch.

Športy a zamestnania:

Poistné plnenie poisťovňa zamietne aj súvislosti s vykonávaním extrémnych športov (akrobacia, horolezectvo, skialpinizmus, speleológia, rafting, bungee-jumping atď.), športového lietania ( skok padákom, let rogalom, let balónom atď.) a pri akejkoľvek športovej činnosti, ktorú poistený vykonával ako profesionál alebo poloprofesionál.

Pri poistnej udalosti vzniknutej počas pracovných činností, zásahu alebo cvičení poisteného (horská služba, špeciálne vojenské a policajné jednotky, člen bezpečnostnej alebo strážnej služby) alebo manipuláciou poisteného s výbušninami poistné plnenie zaniká.

Nedbanlivé konanie:

Vo výlukách životného poistenia nájdeme aj poistné udalosti, ktoré boli zapríčinené požitím alkoholu, návykových, toxických alebo iných psychotropných látok poisteným.

Poistné plnenie zaniká aj vtedy ak poistná udalosť nastala v dôsledku protiprávneho, úmyselného alebo nedbanlivého konania poisteného.

Nepravdivo uvedené informácie:

Ak boli pri uzatváraní životného poistenia zamlčané resp. zle uvedené dôležité údaje o dátume narodenia, zdravotnom stave, zamestnaní, záujmovej činnosti alebo iné informácie, ktoré ovplyvňujú parametre poistenia plnenie nevzniká.