Ako dlho čakáme na operácie?

Cieľom štúdie Romana Mužika a Angeliky Szalayovej bola analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti v roku 2013 a ich porovnanie so situáciou v minulosti.

Cieľom štúdie Romana Mužika a Angeliky Szalayovej bola analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti v roku 2013 a ich porovnanie so situáciou v minulosti. Časová dostupnosť plánovaných výkonov bola sledovaná dvoma metódami:

1. porovnaním počtov pacientov na čakacích listinách vedených podľa zákona pre vybrané výkony,

2. porovnaním dĺžky čakacích lehôt pre tri výkony s najvyšším počtom pacientov na čakacích listinách.

Na čakaciu listinu sa dostávajú pacienti s indikovanou zdravotnou starostlivosťou, ktorú nie je možné poskytnúť z finančných, kapacitných alebo iných dôvodov. Spravidla ide o pacientov, ktorí nevyžadujú akútnu zdravotnú starostlivosť, a kde jej odklad nezhorší ich zdravotný stav. Čakanie (pobyt v poradovníku), resp. čakacia lehota označuje čas medzi zaradením pacienta na čakaciu listinu a jeho vyradením. V elektívnej zdravotnej starostlivosti to vo všeobecnosti znamená čas medzi schválením a realizáciou zákroku.

Zdravotné poisťovne (ZP) sú podľa zákona a príslušnej vyhlášky povinné viesť čakacie zoznamy pre vybrané choroby, ktoré si vyžadujú operačný alebo invazívny výkon. V apríli 2013 čakalo na čakacích listinách všetkých poisťovní 10 611 poistencov, z toho v zdravotnej poisťovni Dôvera 2 709 (25,5 %), vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) 7 778 (73,3 %) a v ZP Union 124 (1,2 %).

Tabuľka: Počet pacientov na čakacích listinách

K dátumu VšZP Dôvera Union Spolu
30.4.2013 7 778 2 709 124 10 611
21.10.2012 14 242 2 937 160 17 327
31.3.2012 16 310 3 074 157 19 541
31.10.2011 7 888 2 943 102 10 933
21.10.2010 6 476 2 539 160 9 175
**Najviac poistencov na čakacích listinách** aj po zohľadnení veľkosti poistného kmeňa **má Všeobecná zdravotná poisťovňa (232,7 na 100 000 poistencov)**, v ktorej na sledované výkony čaká 8,3-násobne viac poistencov ako v Unione ZP (28,2 na 100 000 poistencov). Na druhom mieste v počte poistencov čakajúcich na plánované výkony je zdravotná poisťovňa Dôvera (188,9 na 100 000 poistencov), ktorá má na zoznamoch 6,7-krát viac poistencov než Union.

Aj keď porovnanie s minulosťou sťažujú chybne vykazované dáta VšZP v roku 2012, vo všeobecnosti je možné povedať, že počty pacientov na čakacích listinách od roku 2010 najprv stúpali, ale v poslednom roku je možné vo všetkých troch poisťovniach pozorovať postupný pokles, aj keď na rozdiel od Unionu počty poistencov v Dôvere ani vo VšZP neklesli na úroveň hodnoty z roku 2010.

Na Slovensku už dlhodobo najviac pacientov čaká na operatívne riešenie kolenného (3 036) a bedrového (2 721) kĺbu, operáciu katarakty – šedého zákalu (2 580) a viaceré ochorenia súvisiace s kardiovaskulárnym systémom. Počet pacientov zaradených na čakaciu listinu v prvých troch skupinách vo všetkých poisťovniach až do marca 2012 narastal a následne už klesal (Grafy 2, 3 a 4).

Bez ohľadu na poskytovateľa a poisťovňu sa na totálnu endoprotézu (TEP) kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká v priemere okolo 9 mesiacov a na operáciu katarakty necelé 3 mesiace. Dĺžka čakacej doby na TEP bedrového kĺbu medzi rokom 2012 a 2013 klesla o 5,3 mesiaca, pričom dĺžka čakacej doby na operáciu katarakty sa medzi rokom 2012 a 2013 nezmenila.

Celkovo najkratšie čakacie doby na najčastejšie ochorenia zaraďované na čakacie listiny má zdravotná poisťovňa Union. Aj keď sa za posledný rok celkový počet poistencov na čakacích listinách neznížil, skrátila sa čakacia doba na sledované zákroky.

Pre zlepšenie situácie s čakaním na elektívne výkony navrhujeme nasledujúce 4 opatrenia:

1. vyššiu podporu prevencie, ktorá dokáže predchádzať vzniku mnohých ochorení a tým znižovať potrebu elektívnych výkonov,

2. legislatívnu úpravu toho, na akú zdravotnú starostlivosť má poistenec nárok, a to ako z pohľadu vecného (na čo má nárok), časového (do kedy), ako aj finančného (za koľko),

3. vyššiu transparentnosť vo vedení a zverejňovaní čakacích listín a dostupnosť zrozumiteľných informácií pre pacientov,

4. vyššiu efektívnosť a koordináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri nedostatku kapacít a vytvorenie možnosti skoršieho vykonania výkonu pri čiastočnej úhrade starostlivosti pacientom, ak je problémom nedostatok finančných zdrojov.

Viac informácií, analýz a grafov k téme nájdete na stránkehpi.sk