Združenie STORM

Združenie STORM vzniklo v roku 2002 a rozvinulo štyri komplexné programy zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu rizikového správania.

Združenie STORM vzniklo v roku 2002 a rozvinulo štyri komplexné programy zamerané na
primárnu a sekundárnu prevenciu rizikového správania.

Spoločnou charakteristikou všetkých programov je nízkoprahové naladenie, filozofia harm reduction,
vysoká odborná garancia, flexibilita ponúkaných služieb a výnimočnosť tohto druhu služieb v
Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Všetky aktivity napĺňajú poslanie Združenia STORM a to prispieť k riešeniu najmä drogovej
problematiky a rizikového správania s dôrazom kladeným na vytvorenie a implementáciu inštitútu
prvého kontaktu.

Združenie STORM zameriava svoju pozornosť na široké spektrum klientely - deti, mládež, študenti,
užívatelia drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny, blízki a majorita.

V programe STEREO sa združenie venuje primárnej prevencii so žiakmi na školách, v programe CIRKUS ponúka bezpečné alternatívy na trávanie voľného času a sociálnu pomoc pre deti a mládež v meste Nitra.

V programe KROK VPRED kontaktuje formou terénnej sociálnej práce aktívnych užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise za účelom znižovania rizík a ochrany verejného zdravia.

Program ZÓNA je nadstavbovou službou pre užívateľov drog a ponúka tiež poradenstvo pre rodiny a blízke osoby v oblasti drogových závislostí.
Združenie STORM sa venuje tiež osvetovej činnosti pre širokú verejnosť.

Viac informacii na www.zdruzeniestorm.sk alebo na www.facebook.com/zdruzenie.storm
Mail: zdruzenie.storm@gmail.com