Ako vzniká rakovina?

Rakovina je aj dnes jedno z najčastejších civilizačných ochorení a jej výskyt má stúpajúci trend. V roku 2014 bol chorý každý 3-4 človek u nás aj vo vyspelých krajinách sveta

vznik_rakoviny Zdroj foto: Shutterstock.com

Rakovina, jej vývoj a rizikové faktory 

Pôvodná definícia rakoviny konštatuje,  že ide o záhadné, nekontrolovateľné delenie zmutovaných (zmenených) buniek v niektorých orgánoch a tkanivách organizmu. Dnes je vhodné upozorniť na už známe zákonitosti a príčiny vzniku tohto ochorenia a rizikové faktory, ktoré rakovinu môžu spôsobiť ako aj a na skutočnosť, že vzniku väčšiny najčastejších  druhov rakoviny môžeme účinne predchádzať. V zdravom organizme prebieha denne normálne delenie (proliferácia) miliónov buniek. Toto delenie nie je náhodné a je presne riadené biologicko-genetickými kontrolnými mechanizmami organizmu (biogenéza).

Podľa toho, v ktorých orgánoch a tkanivách dôjde k patologickému, nekontrolovanému deleniu buniek, rozlišujeme viac ako 150 typov rakoviny. Princíp nádorového rastu u všetkých - tkanivových či orgánových typov - je však len jeden a to je hromadenie  poškodení v génoch (mutácie)  a v chromozómoch (aberácie). Poruchy sú spôsobené vplyvom rôznych – priamych či nepriamych - vonkajších, alebo vnútro metabolických genotoxických látok, faktorov a mechanizmov.  

Genetický podklad ochorenia    


Súvisiace články:

Ako zistiť či máme rakovinu?

Citróny- prevencia proti rakovine

Doplnky výživy pri prevencii rakoviny


Genotoxický účinok môžu teda mať viaceré cudzorodé  faktory prostredia, výživy a osobnej životosprávy a spravidla  pôsobí na organizmus súčasne viac týchto rizikových faktorov naraz. To umocňuje (násobí) ich pôsobenie a výsledný účinok.  Predovšetkým dlhodobé a pravidelné pôsobenie - hoci aj  nižších, podkritických dávok - rôznych cudzorodých a genotoxických faktorov prostredia, výživy a životosprávy je pre deliace sa bunky škodlivé. To má za následok, že sa hromadia poškodenia génov a chromozómov v bunkách vo zvýšenej miere.

Takto poškodené (aberované) bunky normálne zaniknú prirodzenou regulovanou smrťou (apoptózou). Ak je poškodených buniek príliš veľa, nestačia ich prirodzené mechanizmy apoptózy odstraňovať a niektoré z nich v tkanivách prežívajú (perzistujú). Naďalej sa delia už ako poškodené. Preto, že sú poškodené a zmenené, strácajú postupne schopnosť komunikovať so zdravými bunkami okolitého tkaniva a už nie sú ním kontrolované, regulované. Hovoríme im tiež „iniciované bunky“. Nie sú to ešte pravé rakovinové bunky no sú  geneticky abnormálne a pri delení rastú samostatne ako tzv. displastické (abnormálne) bunky či bunkové tkanivo. Tvoria ho už rizikové, prekancerózne (pred rakovinové),  bunky s genetickými abnormitami.

Ak na takúto – geneticky zmenenú - bunku znovu opakovane zapôsobí nejaký cudzorodý či genotoxický faktor (tzv. promótor či iniciátor), môže ju už ďalším poškodením premeniť (transformovať) na rakovinovú (neoplastické) a odštartovať (iniciovať) diskrétny (skrytý) proces jej nádorového bujnenia (karcinogenézy).  Táto skrytá (diskrétna) fáza rakovinového bujnenia (rakoviny) je navonok neviditeľná, nebolí a je ešte nezistiteľná pri bežnom preventívnom lekárskom vyšetrení. Toto štádium môže trvať mesiace až niekoľko rokov, než sa proces  prejaví navonok ako viditeľný a zistiteľný nádor či neoplastické tkanivo. V tom čase ale už ide o pokročilé štádium rakoviny. Preto je toto ochorenie tak zákerné, že sa nádor objaví často až roky po tom čo bol náš organizmus vystavený dlhodobému pôsobeniu genotoxických rizikových faktorov.

Ochrana pred rakovinou

Z  uvedených faktov vyplýva viacero dôležitých skutočností: 

  • Toto ochorenie nevzniká náhodne, len tak samo od seba, ale zákonite vplyvom pôsobenia mnohých rizikových zlozvykov a faktorov ktorým sa dokážeme vyhýbať.
  • Najčastejším typom rakoviny možno účinne predchádzať, len ak sa včas (preventívne) a celoživotne vyhýbame rizikovým zvykom a faktorom, pretože liečba je často už neúčinná, oneskorená a vždy veľmi dramatická pre pacienta aj keď skončí úspešne.
  • Treba podporovať hlavne primárnu prevenciu rakoviny, aktivity a snahy jednotlivcov ako aj zdravotníckych organizácií zamerané na včasnú ochranu pred genotoxickými rizikovými faktormi, ktoré tvoria základ tzv. primárnej (prvostupňovej) prevencie rakoviny v populácii. 

Proti  účinnej prevencii rakoviny však  pôsobí problematicky čoraz intenzívnejšie spriemyselňovanie a chemizácia všetkých oblastí nášho života. Globálne narastá množstvo cudzorodých (neprirodzených) aj rizikových látok v prostredí a výžive. Cudzorodý, neprirodzený a rizikový sa stáva aj spôsob nášho života, životospráva a to natoľko, že genetická výbava nášho organizmu sa už nevie všetkej tejto cudzorodosti prispôsobiť (adaptovať sa). Výsledkom sú nadmerné – organizmom netolerovateľné - poškodenia genetického materiálu v bunkách a čoraz častejšia iniciácia  procesu karcinogenézy.

Svedčia o tom aj epidemiologické údaje, ktoré sú znepokojujúce. Na Slovensku ročne zomrie na rôzne druhy rakoviny asi 10 000 ľudí a ochorie vyše 20 000 ďalších. Podľa zverejnených odhadov pre Slovensko za rok 2012 bolo vyše 24-tisíc nových onkologických ochorení. Z toho bolo vyše 12,5-tisíc mužov a takmer 11,5-tisíc žien. U mužov prevažovali najmä zhubné nádory hrubého čreva (kolorekta), prostaty, pľúc a priedušiek a napokon pier, ústnej dutiny a hltana. U žien boli na prvom mieste zhubné nádory prsníka. Nasledovali zhubné nádory hrubého čreva (kolorekta), tela maternice, pľúc a priedušiek. (1)

Za Slovensko poskytuje tieto údaje  Národný onkologický register, ktorý je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií. Vzostupný trend výskytu rakoviny je významný práve v moderných a priemyselne rozvinutých krajinách, čo súvisí s čoraz väčším vzďaľovaním sa prirodzenému spôsobu života, výživy a životosprávy. 

Možnosti prevencie a pomoc chorým ľuďom

Chorí na rakovinu alebo tí, ktorí sa obávajú ochorenia majú dnes viacero možností pomoci. Rastie odborná informovanosť týkajúca sa znečistenia prostredia, úpravy životného štýlu a ochrany pri práci v riziku karcinogenity. Existujú pravidelné relácie, vzdelávacie akcie a poradenstvá, kde sa ľudia učia vyhnúť faktorom rizikovým pre vznik rakoviny.

Na Slovensku má v tomto smere nezastupiteľnú úlohu napr. Liga proti rakovine. Tu sa môžu všetci chorí bezplatne obrátiť o pomoc a využívať rôzne poskytované aktivity pre podporu svojho zdravia a psychiky v doliečovacom období.      

Pre osvetu a poradenstvo zatiaľ ešte zdravým ľuďom, ako aj pacientom počas choroby a po liečbe, bola zriadená v roku 2012 na RÚVZ v Košiciach (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) „Poradňa  genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny“. Tu špecialisti z genetickej toxikológie a primárnej prevencie rakoviny poskytujú odborné poradenstvo pre jednotlivcov a skupiny populácie a to:

  1. Odborné informácie, prednášky, školenia, anamnestické vyšetrenia súvisiace s rizikom mutagenity a prevenciou rakoviny a v indikovaných prípadoch aj cytogenetické vyšetrenia chromozómových poškodení.  
  2. Analýzu anamnestických údajov a epizód  rizika mutagenity predstavuje analýza  rozbor a zistenie  genotoxických rizikových faktorov  v životospráve,  pracovnom  a životnom prostredí u jednotlivcov a vybraných skupín  populácie.
  3. Stanovenie aktuálneho rizikového profilu a prognózy klientov.                       
  4. Odporučenia a intervenčné opatrenia pre zníženie rizika. Ide o odporúčanie najmä ochranných životosprávnych faktorov, potravinových látok, antioxidantov a pod. pôsobiacich proti mutáciám, ktorých pôsobenie znižuje riziko vzniku rakoviny.                           
  5. Laboratórne vyšetrenie metódou CALPL (cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov), kde sa zistia  chromozomálne poškodenia - poškodenia genetického materiálu). Toto vyšetrenie sa robí len v indikovaných prípadoch nakoľko je to platená služba a stojí cca 50€.
  6. Poradenská činnosť špecialistov poradne z RÚVZ nadväzuje aj na poradenstvo o primárnej prevencii rakoviny na internetovom portáli www.zdravie.sk. Táto internetová poradňa  začala svoju činnosť už v roku 2011. Tí istí odborníci aj tu v anonymnej poradni pre „Prevenciu rakoviny“ bezplatne radia zdravým aj chorým klientom dnes už na takmer 40 stránkach zodpovedaných otázok.

Zdroj:

  • Národné centrum zdravotníckych informácií

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.