Problémy v rodine? Vyskúšajte novú techniku s názvom "rodinné konštelácie"

Mnoho ľudí si častokrát nedokáže nájsť miesto vo svojej rodine a to im spôsobuje rôzne osobné i vzťahové problémy. Každý z nás chce byť vo svojej rodine rešpektovaný a chce sa v nej cítiť spokojne.

Sedenie ľudí Zdroj foto: Shutterstock.com

"Rodinné konštelácie" ako novodobá technika

„Rodinné konštelácie“ sú novším terapeutickým prístupom alebo technikou. Tzv. rodinné konštelácie vytvoril Bert Hellinger - nemecký psychoterapeut a kňaz. Pracuje sa s nimi predovšetkým v Nemecku a postupne sa šíri ďalej ako efektívna alternatívna metóda k „štandardným“ terapeutickým prístupom. Technika je vnímaná pozitívne aj negatívne, ako v istom zmysle kontroverzná. Táto technika sa zameriava na odhalenie skrytej vnútornej štruktúry a dynamiky rodiny. Následne sa s touto dynamikou ďalej pracuje, upravuje sa a uzdravuje. Konštelácie sa snažia riešiť klientove problémy a otázky – pracuje sa buď individuálne alebo so skupinou klientov. Najčastejšie sa však pracuje skupinovo.


Prečítajte si aj:

­Pracovní aktivity vs rodina. Ako si správne zadeliť čas?

Čo znamená pojem "konštelácia"?

„Konštelácie“ ako také znamenajú pozície, ktoré v rodine členovia rodiny zastávajú - usporiadanie rodiny. Majú sa tým na mysli vzťahy, ich charakter, kvalita, blízkosť atmosféra v rodine a pod. „Rodinné konštelácie“ slúžia na osobný rast, riešenie problémov klienta a sú zážitkovou metódou na odhaľovanie rôznych síl a faktorov, ktoré v našich rodinách (v našich rodinných vzťahoch) fungujú, na nás pôsobia a často nám spôsobujú ťažkosti.

Ako prebieha táto metóda?

V konkrétnom prevedení táto technika predstavuje znázornenie rodiny prostredníctvom „hrania rolí“ danej rodiny zúčastnenými počas terapeutického stretnutia. Znamená to, že počas terapeutického stretnutia sú účastníci postavení do rôznych rodinných rolí (danej rodiny) spolu s osobou, ktorá je na mieste klienta. Pracuje sa síce so členmi konkrétnej rodiny, ale títo sú zastúpení počas terapie inými ľuďmi (inštruovanými, ako sa majú správať).

Prostredníctvom neverbálnej komunikácie je zapojený každý účastník terapeutického stretnutia (počas realizácie techniky rodinných konštelácií) do komunikácie, ktorá slúži na vyjadrenie a tým aj reprezentovanie skutočnej povahy rodiny (hrá úlohu daného člena/ky rodiny, ako mu to vysvetlí terapeut). Zúčastnení hrajúci účastníci v daných rodinných rolách sú inštruovaní terapeutom, čo majú hrať, aké emócie majú vyjadrovať. Účastníci takto komunikujú a hraním týchto rolí sa „zjednodušene“ ukazuje, čo sa vlastne v danej rodine deje - týmto spôsobom sa odhaľujú nefunkčné aspekty konkrétnej hranej rodiny. Počas jedného stretnutia sa pracuje na probléme jedného klienta. Pozornosť sa venuje jeho rodine a jeho problému, ako aj hľadanie riešenia/pomoci klientovi – spoločne sa hľadá jeho konkrétna POZÍCIA v jeho rodine.

Výhody techniky

Tento prístup umožňuje akoby nadhľad na rodinu, ako funguje - umožňuje ísť ZA celú scénu fungovania rodiny a chápať, čo sa tam vlastne odohráva, čo kto robí, ako sa správa, čo sleduje svojím správaním a konaním. Klient získava nadhľad a na jeho základe hľadá riešenia pre seba. Zrazu rozumie, ako funguje jeho rodina a snaží sa to spracovať a aplikovať na svoj problém. Je často krát veľmi prekvapivé pre členov rodiny, ako presne je znázornená hraním rolí daná rodina a to, ako funguje. Cieľom je tak doviesť k uskutočneniu rodinnú dynamiku, umožniť pozrieť sa klientovi na jeho rodinný systém a poskytnúť mu náhľad/zamyslenie nad jeho rodinou a vzťahmi v rodine.

Technika rodinných konštelácií predpokladá, že sme ako ľudia vzájomne prepojení a tento pocit spolupatričnosti je vnímaný doslova telepaticky a je reálne prítomný v rodinných situáciách. Filozofia rodinných konštelácií vychádza z toho, že ľudia žijú v systémoch. Tieto systémy sú pre jedincov základným nositeľom problému a práca s rodinnými konšteláciami znamená prácu so systémom (v tomto prípade rodinným). V terapeutickej práci sa skúma prepojenie systému s jedincom. Rodina je pre klienta problémom a preto sa práca zameriava na riešenie rodinných problémov daného klienta. Terapeut sa snaží hľadať s klientom riešenia aj tak, že zmení pozície členov rodiny a občas ich požiada, aby vyjadrili svoje prežívanie nahlas. Ak sa člen rodiny cíti nepohodlne v jeho novej pozícii v novej konštelácii, ktorá vzniká počas preskupovania členov rodiny počas stretnutia, môže sa presúvať až dovtedy, kým nenájde svoje miesto alebo slovne nevyjadrí svoju konečnú spokojnosť s pozíciou v rodine.

Zmysluplnosť práce v technike rodinných konštelácií má svoj význam v tom, že počas svojho života sme spojení so svojou rodinou, máme v nej svoje miesto, ktoré sa môže meniť, ale zostáva. Môže nám však často spôsobovať vážne osobné a vzťahové problémy. A práve rodinné konštelácie ponúkajú silný zážitok a riešenia. Práca s rodinnými konšteláciami umožňuje prežívanie emócii, poskytuje riešenia a pomoc. Všetci túžime, aby sme sa cítili vo svojej rodine pohodlne, rešpektovaní a snažíme sa nájsť si svoje miesto. Rodinné konštelácie môžu poskytnúť významnú pomoc. Dôležité je však zúčastniť sa tejto práce iba pod vedením kvalifikovaným odborníkom.

Použitá literatúra:

  • HEELINGER, B., HOVEL, G.T.: Rodinné konstelace, objevná síla. Praha: Triton. 2004, 143 s.
  • NELLES, W.: Rodinné konstelace. Praha: Alternativa. 2004, 166.

Prečítajte si aj:

­Pracovní aktivity vs rodina. Ako si správne zadeliť čas?