Kadáverový workshop: miniinvazívne spinálne techniky

BRATISLAVA 20. júna (WBN/PR) - EuroPainClinics®, odborný garant partnerských klinických pracovísk intervenčnej liečby bolesti, usporadúva v spolupráci s Anatomickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 21. – 22. júna Prvý medzinárodný kadáverový workshop praktickej anatómie a intervenčných miniinvazívnych spinálnych techník využívaných pri liečbe bolesti v rôznych anatomických lokalizáciách.

Profesionálny workshop, v Slovenskej republike doposiaľ jedinečný projekt tohto typu, je koncipovaný ako pokročilý tréning "Instructor teaching Instructor‟, v rámci ktorého sa popredné slovenské a európske lekárske kapacity zamerajú na kľúčové oblasti intervenčnej liečby u pacientov s chronickou bolesťou chrbtice. V Anatomickom ústave LF Univerzity Komenského v Bratislave sa k spoločnej vedeckej práci zíde takmer dvadsať lekárov – špecialistov na liečbu bolesti a ďalších lekárskych odborov ako reumatológia, ortopédia, neurológia a pod.

Odbornými garantmi medzinárodného kadáverového workshopu sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF Univerzity Komenského v Bratislave. Ako inštruktori workshopu sa predstavia dr. G. Michael Hess (Nemecko), dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), dr. Lars Walén (Švédsko), dr. Agnieszka Marcinowska-Kaliszczak a dr. Wojciech Piotr Nierodziński (Poľsko).

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, zdôrazňuje podstatu prestížnej udalosti: "Unikátnosť tohto stretnutia spočíva v tom, že sa tu stretnú renomovaní odborníci z rôznych krajín, ktorí sa napriek tomu, že vo svojom odbore patria k špičkovým špecialistom, budú medzi sebou navzájom učiť, ako ďalej zlepšiť a potvrdiť vynikajúcu kvalitu a precíznosť svojej práce. Vo svetovom kontexte ide o jedinečné stretnutie lekárskych osobností, ktoré sú otvorené profesijnej konfrontácii a vzájomnej profesionálnej komunikácii, čo je hlavnou myšlienkou celého projektu.‟

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., k usporiadaniu odborného workshopu na pôde Anatomického ústavu LF UK uvádza: "Ako prednostka Anatomického ústavu LF UK a zároveň i študijná prodekanka a prodekanka pre kvalitu a modernizáciu štúdia som nesmierne nadšená, že sa naše pracovisko a naša fakulta môžu podieľať na takejto významnej akcii a môžem pomôcť pri skvalitňovaní a výučbe nových diagnostických metód či skúšaní nových operačných techník v spolupráci so zahraničnými kolegami. Táto spolupráca zároveň akcentuje význam anatómie a dokonalého poznania ľudského tela, bez ktorých nie je diagnóza ani liečba možná. Verím, že naše pracovisko bude i v budúcnosti v tejto interdisciplinárnej spolupráci pokračovať.‟

Počas dvojdňového výučbového programu sa špecialisti budú zaoberať pokročilými miniinvazívnymi technikami na chrbtici a diskusiou o klinických kazuistikách v oblasti blokád hlavy a krku, brucha a panvy a v oblasti krčnej, hrudnej a lumbosakrálnej chrbtice. Cieľom workshopu je identifikácia problematík a tréning optimálnych liečebných riešení miniinvazívnymi spôsobmi, ktoré pacientom prinášajú množstvo významných výhod oproti klasickým operáciám chrbtice.

Poznatky a skúsenosti prvého medzinárodného kadáverového workshopu sa budú implementovať do odborných edukačných programov znalostnej platformy EuroPainClinics®, a ďalej aplikovať do klinickej praxe všetkých partnerských pracovísk.

Odborný workshop je akreditovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME).

Partneri projektu:
EuroPainClinics® – odborný garant partnerských a spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti, so špecializáciou na miniinvazívne a endoskopické výkony. Pracoviská využívajúce znalostnú platformu EuroPainClinics® poskytujú vysokoodbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov úľavou od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchlym návratom do aktívneho života. Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). www.europainclinics.com

Anatomický ústav je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal po sebe významný slovenský anatóm prof. Július Ledényi-Ladziansky. Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalosti anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Toto štúdium je možné do detailov realizovať vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť tomuto účelu. www.fmed.uniba.sk

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.