Kritéria pre posudzovanie poklesu zárobkovej činnosti v závislosti od zdravotného postihnutia

Menili sa kritériá pre posudzovanie miery poklesu zárobkovej činnosti po roku 2014-2015 v závislosti od zdravotného postihnutia.

Otázka![Kritéria pre posudzovanie poklesu zárobkovej činnosti](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201512/EZZej2n8NwiV6FBKe27b.jpg "Kritéria pre posudzovanie poklesu zárobkovej činnosti") Zdroj foto: Shutterstock.com

Chcem sa spýtať, či sa menili kritériá pre posudzovanie miery poklesu zárobkovej činnosti po roku 2014-2015 v závislosti od zdravotného postihnutia. V r.2010 mi posudkový lekár priznal 50% mieru poklesu, hoci vravel, že by mi priznal vyššie percento, ale vtedajší zákon mu to neumožňoval. Tak mi predĺžil lehotu invalidity na 5 rokov s tým, že by sa mohli zmeniť zákony o soc. poistení a posudzovania invalidity. LPK mám v r.2016, preto sa chcem informovať, či sa bude posudzovať invalidita po novom?

OdpoveďDobrý deň, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zatiaľ, vo vzťahu k posudzovaniu miery poklesu zárobkovej činnosti, nebol novelizovaný. Od r. 2010 sa síce diskutuje o potrebe nového zákona o jednotnom posudzovaní, ktorý by zjednotil posudzovanie za účelom priznania invalidity (zákon č. 461/2003 Z.z.), posudzovanie za účelom priznania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z.z.) a posudzovania odkázanosti na pomoc druhej osoby zákon č. 448/2008 Z.z.), ale zatiaľ k zmene nedošlo. Pravdepodobne ju možno to očakávať až niekedy po parlamentných voľbách (marec 2016). Pri tej príležitosti sa možno zmení aj spôsob posudzovania a prijmú sa odporúčania WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), ktorá ešte v r. 2001 schválila dokument: "Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia". Pri novom posudzovaní by sa malo prihliadať viac na funkčné zmeny a nie len na diagnózu. Je známe, že dvaja ľudia s rovnakou dg, môžu mať veľké funkčné rozdiely a preto je nutné posudzovať vždy konkrétneho jednotlivca. V r. 2016, pri kontrolnom posudzovaní sa zrejme pôjde ešte podľa starého zákona, ale počas tých 5-tich rokov sa mohol zdravotný stav zmeniť a nie je vylúčené, že výsledok hodnotenia sa tiež bude môcť zmeniť.