Čo sú to karcinogény?

Rakovina je chorobou, pri ktorej zmeny v bunke vedúce k vzniku zhubného nádoru sú najmä dôsledkom mutácií určitých génov DNA.

predpoklad_vzniku_rakoviny.jpg Zdroj foto: Shutterstock.com

Zameranie cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov v hygienickej praxi a preventívnej medicíne

"Karcinogén"

 • predstavuje chemickú látku alebo zmes chemických látok, a tiež rad faktorov ktoré spôsobujú rakovinu, alebo zvyšujú jej výskyt
 • je to vysoko početná skupina, ktorá atakuje genetický materiál
 • ionizujúce žiarenie
 • dlhodobé zápalové procesy iné rizikové komplexné vplyvy
 • klasifikácia chemickej látky s karcinogénnym rizikom sa opiera o vlastnosti látky
 • závažný je jej vzťah k mutagenite, čiže k poškodeniu genetického materiálu živých organizmov - nakoľko môže preukázať karcinogénny potenciál

Klasifikácia karcinogénov

Podľa Medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny sú dve kategórie karcinogénov pre človeka:

 • Kategória látok s dostatočným dôkazom karcinogenity, kde je kauzálny vzťah medzi expozíciou látky, alebo zmesi a rakovinou u človeka
 • Kategória látok s obmedzeným dôkazom karcinogenity, kde je pozitívny vzťah medzi expozíciou látky a rakovinou človeka, avšak dôkaz nie je istý
 • prístupy k ochrane ľudskej populácie pred pôsobením chemických látok sa celosvetovo veľmi dynamicky rozvíjajú
 • ich uplatnenie v praxi je vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách sveta stredobodom záujmu odbornej aj laickej verejnosti
 • významné postavenie v problematike majú práve genotoxikanty, čo sú zlúčeniny s mutagénnymi a karcinogénnymi účinkami
 • tieto skupiny látok vytvárajú reálne ohrozenie ľudskej populácie, s následnými neskorými účinkami, v zmysle poškodenia zdravia (nádorové ochorenia, vplyv na ľudskú reprodukciu, vývojové vady atď.)

Z histórie GT

 • vznik Genetickej toxikológie – r. 1987 na Odbore preventívneho a pracovného lekárstva
 • Oddelenie GT RÚVZ v Košiciach prezentujeme na tomto odbornom podujatí už ako pomerne zrelé, existujeme už 21 rokov
 • konkrétne výsledky na rutinnej práce sa používajú už 3 desaťročie
 • od 15. januára 2008 patrí OGT na OCHA
 • metódy používané na Odd. GT sú súčasťou primárnej prevencie onkologických ochorení

Využitie cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov (CALPL)

VYHODNOTENIE CYTOGENETICKEJ ANALÝZY

Po zistení priem. % AB.B. celej skupiny sú výsledky interpretované takto:

 • 0 – 2 % AB.B.: hodnota je zhodná s frekvenciou aberácií u bežnej profesionálne neexponovanej populácie. Interval uvádza hodnoty, typické pre biologicky neefektívnu expozíciu genotoxickým látkam. Je veľmi nízka a ľudským organizmom tolerovaná.
 • 2 – 4 % AB.B.: tieto hodnoty odrážajú vplyv zvýšenej expozície genotoxickým látkam, Kontrola 1xresp 2 / roky a vždy pri zmene pracovných podmienok.
 • 4 a viac % AB.B. : tento nález svedčí o vysokej expozícii genotoxickým látkam. Pravdepodobne predstavuje pre vnímavé organizmy zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia a ďalších prejavov neskorých účinkov genotoxických faktorov, alebo zvýšený výskyt vrodených vád u potomkov exponovaných jedincov. Pri takomto náleze u exponovanej skupiny je potrebné opakovať vyšetrenia po 2 - 4 mesiacoch. Kontrola sa robí 1x ročne.
 • Opakovane sa monitorujú osoby s hodnotami 5 a viac % AB.B.

Prečítajte si tiež:

Ako vzniká rakovina?

Ako zistiť či máme rakovinu?

7 rád ako predísť rakovine


Stanovenie mutagenity moča Amesovým testom

Európsky kódex proti rakovine (tretia verzia)

 • Celkový zdravotný stav sa dá zlepšiť a mnohým úmrtiam na rakovinu sa dá predísť, ak si osvojíme zdravší životný štýl.
 • Nefajčite. Ak fajčíte, prestaňte. Ak neviete prestať, nefajčite v prítomnosti nefajčiarov.
 • Vyhýbajte sa obezite.
 • Vykonávajte denne nejakú telesnú činnosť so značným výdajom energie.
 • Jedzte denne viac rôznych druhov zeleniny a ovocia aspoň v piatich dávkach. Obmedzte príjem potravín, ktoré obsahujú živočíšne tuky.
 • Ak pijete alkohol, či už pivo, víno alebo koncentráty, znížte ich na dva nápoje denne, keď ste muž a jeden nápoj denne, keď ste žena.
 • Nevystavujte sa nadmernému slnečnému žiareniu. Zvlášť dôležité je chrániť deti a mladistvých. Tí, ktorí majú sklon sa na slnku rýchlo spáliť, musia sa chrániť počas celého života.
 • Dodržujte presne pravidlá ochrany pred známymi rakovinotvornými látkami.
 • Dodržujte všetky zdravotné a bezpečnostné predpisy pri styku s látkami, ktoré môžu spôsobiť rakovinu.
 • Dodržujte smernice národných kontrolných orgánov pre radiačnú ochranu.

*Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Oddelenie genetickej toxikológie, Ipeľská 1, Košice, Slovensko
**UPJŠ Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, Košice


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.