Poruchy srdcového rytmu

Srdce je sval, veľký asi ako ľudská päsť. Bije viac ako 100 000 krát denne, pričom prepumpuje viac ako 7000 litrov krvi. Prečítajte si jeho možné poruchy arytmie.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Srdce je sval, veľký asi ako ľudská päsť. Bije viac ako 100 000 krát denne, pričom prepumpuje viac ako 7000 litrov krvi.

Má štyri dutiny – pravú, ľavú predsieň a pravú, ľavú komoru. Pomocou elektrického systému sa tieto dutiny zmršťujú a tak pumpujú krv do orgánov celého tela. Elektrický systém srdca pozostáva z mnohých špecializovaných buniek, ktoré vedú elektrický signál veľmi rýchlo, cez celé srdce.

V pravej predsieni sa nachádza sínusový (SA) uzol, nazývaný aj prirodzený kardiostimulátor. SA uzol dostáva povely z mozgu a iných centier a na základe toho prispôsobuje frekvenciu srdca momentálnej potrebe tela.

Za normálny rytmus je považovaná kľudová frekvencia v rozpätí asi 50 až 100 úderov za minútu. Frekvencie mimo uvedeného môžu byť považované za abnormálne alebo arytmie. Arytmie teda sú všetky poruchy srdcového rytmu (prejavujúce sa poruchou pravidelnosti alebo frekvencie), ktoré spôsobuje abnormálna elektrická aktivita v srdci.

Príčina vzniku

Príčinou ich vzniku je porucha tvorby alebo vedenia vzruchov. Môže to byť aj ich kombinácia.

Zdrojom arytmií môže byť:

 • hypoxia (nedostatok kyslíka v organizme),
 • hyperkapnia (zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi),
 • acidóza (porucha acidobázickej rovnováhy = dynamická rovnováha kyselín a zásad vnútri organizmu, v prospech kyselín – znížené pH),
 • alkalóza (porucha acidobázickej rovnováhy v prospech zásaditých látok – zvýšené pH),
 • hypokalémia (znížená koncentrácia draslíka v krvi),
 • hyperkalémia (zvýšená koncentrácia draslíka),
 • poruchy elektrolytov,
 • lieková alebo iná intoxikácia (otrava),
 • všetky formy akútnej a chronickej ischemickej choroby srdca,
 • kardiomyopatia (ochorenie srdca vedúce k srdcovému oslabeniu a arytmií),
 • tyreotoxikóza (syndróm spôsobený nadmernou produkciou hormónov štítnej žľazy).

Vie ich vyvolať aj bolesť, vzrušenie, telesná námaha, ale aj kľud, úrazy hrudníka, ba dokonca aj podanie liekov na liečbu arytmie.

Arytmie (z hľadiska hemodynamiky) sa delia na:

 • rýchle, keď v dôsledku skrátenej diastoly (obdobie srdcového kľudu – koniec srdcového sťahu) vedú k zníženému plneniu komôr krvou a k zníženiu srdcového výdaja.
 • pomalé – čiastočne zlepšujú plnenie komôr v diastole, ale nízkou frekvenciou znižujú srdcový výdaj a vedú k zníženiu prietoku, cez životne dôležité orgány.

Arytmie (z hľadiska tvorby srdcových vzruchov):

Druhy predsieňových fibrilácií:

 • bradykardia – stav, keď rytmus srdca je veľmi pomalý (dutiny srdca sa nesťahujú dostatočne často a nie sú schopné dodať potrebný objem krvi do tela),
 • tachykardia – srdce pracuje rýchle, neefektívne a pumpuje do tela menej krvi a kyslíka,
 • predsieňová fibrilácia – impulzy vychádzajú, okrem SA uzla, aj z rôznych miest jednej alebo oboch predsiení, ktoré sa mihajú veľmi rýchlo, sťahy sú neefektívne a to vedie k stagnácii krvi v predsieňach a zníženému napĺňaniu srdcových komôr.

Tieto kategórie sa navzájom nevylučujú. Jeden pacient môže mať niekoľko epizód paroxyzmálnej FP a príležitostne perzistujúcu FP alebo naopak.

 • prvýkrát zaznamenaná fibrilácia,
 • rekurentná (opakujúca sa) fibrilácia,
 • paroxyzmálna (záchvatovitá) fibrilácia,
 • perzistujúca pretrvávajúca) fibrilácia,
 • permanentná (chronická) fibrilácia.
 • komorová fibrilácia - elektrické impulzy, okrem SA uzla, vychádzajú z niekoľkých miest v srdcových komorách a sú veľmi rýchle a nepravidelné. Srdcový sval sa prakticky nesťahuje a cirkulácia krvi stojí – srdce neprivádza dostatok okysličenej krvi do mozgu a telových tkanív (najčastejšia príčina náhlej kardiálnej smrti).

Príznaky

Najzávažnejšie symptómy a objektívne znaky, ktoré sprevádzajú ochorenia srdca a ktoré v praxi vyžadujú podrobnejšiu analýzu vyšetrujúcim lekárom sú:

 • dušnosť(dyspnoe)
 • bolesť na hrudníku
 • opuchy (edémy)
 • kašeľ
 • cyanóza (namodralý až fialový nádych zafarbenia slizníc a kože)
 • Cheyneove-Stokesove dýchanie (prejavuje sa cyklickým opakovaním postupne sa prehlbujúceho dýchania-hyperpnoe, s klesajúcim až vymiznutým dýchaním-apnoe)
 • palpitácie (nepríjemné pocity v oblasti srdca – búšenie, nepravidelná srdcová akcia, chvenie srdca, pocit zastavenia srdca apod.)
 • hemoptoe (vykašlávanie krvi – treba ho odlíšiť od zvracania krvi a od krvácania z nosa)
 • cvalový – galopový rytmus (často sprievodný znak slabosti ľavej komory, obyčajne spojený s tachykardiou)
 • pulsus alternans (ide o striedanie silnejšej a slabšej pulzovej vlny – prejav nedostatočnosti ľavej komory)

Bradykardia – únava a časté mdloby (úplná predsieňovo komorová blokáda môže viesť k zastaveniu srdca a v dôsledku nedokrvenia mozgu k odpadnutiu a náhlej smrti)

Tachykardia – pocit rýchleho, ťažko hmatateľného pulzu.

 • vynechávanie pulzu
 • závrate až bezvedomie

Predsieňová fibrilácia:

 • únava
 • potenie sa
 • bolesť alebo tlak v hrudi
 • dýchavičnosť
 • palpitácie (búšenie srdca a pod.)
 • nepravidelný rytmus srdca
 • riziko odpadnutia

Fibrilácia priamo neohrozuje život, ale rôzne ovplyvňuje zdravie pacienta. Je tu zvýšené riziko tromboembolických komplikácií (dôsledkom stagnácie krvi v predsieňach môže vzniknúť trombus – krvná zrazenina, z ktorej sa časti krvnou cestou môžu dostať do pľúc alebo mozgu - embolizácia)

Diagnostika

V prvom rade dôkladná anamnéza (medicínska história pacienta). Ďalej:

 • meranie krvného tlaku,
 • vyšetrenie štítnej žľazy,
 • kontrola dolných končatín (opuchy),
 • EKG (elektrokardiogram) – najdôležitejšie vyšetrenie, ktorým sa zistí najviac arytmií,
 • ECHO (echokardiogram) – vizualizuje odchýlky v anatómii srdca,
 • EKG-Holter – niektoré druhy arytmií sa prejavujú len pri určitých činnostiach, na ich odhalenie použije lekár 24 hodinové monitorovanie,
 • EKG-ergometria – záťažové, na odhalenie arytmií vznikajúcich pri fyzickej námahe.

Upresneniu príčiny arytmie srdca pomáha:

 • vyšetrenie krvi,
 • vyšetrenie vnútorného prostredia,
 • vyšetrenie funkčnosti štítnej žľazy.

Ak vyšetrenia potvrdia podozrenie na ICHS (ischemická choroba srdca), nasleduje koronarografické vyšetrenie (vyšetrenie stavu koronárneho riečiska).

Vo vzácnych prípadoch je nutné elektrofyziologické vyšetrenie ( do dutín srdca sa zavedie katéter s elektródou na konci, pomocou ktorej sú v srdci podráždené rôzne miesta a sleduje sa, či takéto podráždenie vyvolá arytmiu).

Liečba

Nastupuje podľa výsledkov vyšetrení. Je stanovená diagnóza a na jej základe spôsob liečby.

Niektoré arytmie nie sú liečené vôbec, pretože pre pacienta nie sú nebezpečné a nespôsobujú mimoriadne problémy.

Hlavným cieľom liečby je opätovné nastolenie a udržanie normálneho sínusového rytmu a predsieňových kontrakcií. Ak to nie je možné, treba sa usilovať o kontrolu správnej frekvencie komôr a prevenciu tromboembolických udalostí.

Formy liečby arytmií:

 • lieková terapia
 • antikoagulačná (nelieči arytmiu, iba potláča riziko tromboembolických komplikácií)
 • antiarytmiká (pomáhajú obnoviť alebo udržať srdcový rytmus)
 • elektrická kardioverzia – výboj z defibrilátora na zastavenie fibrilácií a obnova normálneho srdcového rytmu
 • rádiofrekvenčná ablácia - prerušenie vybraných vodivých dráh srdca pomocou katétra
 • izolácia pľúcnych žíl – novšia metóda katétrovej ablačnej liečby
 • chirurgická ablácia – zničenie tkaniva zapríčiňujúceho arytmiu

Rizikové faktory

Staroba – srdce nevyhnutne slabne, stráca časť svojej flexibility, čo má vplyv na vedenie vzruchov.
Zdedené genetické vady – ľudia, ktorí sa narodili s abnormalitou veľkého srdca majú vyššie riziko vzniku arytmie.
Problémy so srdcom – po prekonaní infarktu, pri nesprávnom fungovaní srdcových chlopní, po operácii srdca a kardiomyopatii je vyššia pravdepodobnosť vzniku arytmie.
Hypo alebo hypertyreóza – problémy so štítnou žľazou sú tiež príčinou vzniku arytmie.
Lieky – niektoré lieky proti kašľu a prechladnutiu, s obsahom pseudoefedrínu, môžu dopomôcť k rozvoju arytmie.
Hypertenzia – ľudia s vysokým krvným tlakom majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku ICHS (ischemickej choroby srdca) a iných srdcových problémov, ktorých následkom je nesprávne vedenie elektrických impulzov.
Obezita – okrem vzniku arytmie je spojená s veľkým množstvom zdravotných problémov.
Nekontrolovaný diabetes (cukrovka) – výrazne väčšia pravdepodobnosť vzniku arytmie ako u pacienta s cukrovkou pod kontrolou.
Obštrukčná spánková apnoe (vynechanie dýchania na viac ako 20 sekúnd) – môže dôjsť k bradykardii alebo fibrilácii predsiení.
Nerovnováha elektrolytov – ak ich hladiny sú príliš nízke alebo vysoké, môžu byť elektrické impulzy ovplyvnené a vzniká arytmia.
Veľká a pravidelná konzumácia alkoholu – pravdepodobnosť vzniku fibrilácií predsiení.
Veľa kofeínu – kofeín a iné stimulanty môžu viesť k zrýchleniu tepu a spôsobiť arytmiu.
Drogy – amfetamíny a kokaín môžu spôsobiť arytmiu, hlavne fibriláciu komôr.

Prevencia

 • Nefajčiť, nepiť – nikotín a alkohol, vo väčšom množstve, môžu vyvolať arytmie.
 • Obmedziť alebo vynechať kofeín a iné stimulanciá.
 • Poruchy rytmu môžu vyvolať aj lieky užívané pri nádche, na odpuchnutie nosovej sliznice.
 • Vyrovnaná psychika – je veľmi dôležité snažiť sa vyhýbať vyhroteným situáciám, emocionálnym stresom a neprepadať úzkosti.

Prvá pomoc

Pri zistení zmeny normálneho srdcového rytmu, bolesti v hrudníku, pocite na odpadnutie, volať rýchlu zdravotnú pomoc.

Veľmi rýchly pulz sa dá spomaliť masážou kože nad krčnou tepnou (vpredu, na krku). Aby sa zvýšil tlak v pľúcach, možno použiť tzv. Valsalvov manéver – stisnúť nos, zatvoriť ústa a silou oproti tomuto uzáveru akoby vydychovať vzduch.

Po diagnostikovaní arytmie dodržiavať pokyny lekára.

Pri zistení akejkoľvek zmeny, v porovnaní so zvyčajným stavom – volať Rýchlu Záchrannú Pomoc. A to aj vtedy, ak sa stanete svedkom toho, že niekto odpadne. Ak zistíte zastavenie krvného obehu (postihnutý je bez dychu a pulzu), treba rýchlo začať s resuscitáciu, až do príchodu lekára.

Súvisiace ochorenia

Pri nedostatočnom prečerpávaní krvi, pri fibrilácii, môže dôjsť k vzniku krvných zrazenín (trombov), ktorých čiastočky sa krvnou cestou dostanú do mozgu a spôsobia mozgovú príhodu – mŕtvicu. Táto môže spôsobiť poškodenie mozgu alebo aj smrť.

Pri bradykardii alebo tachykardii nieje srdce schopné prečerpávať dostatok krvi do telesných orgánov efektívne. Dochádza k srdcovému zlyhaniu.

Alzheimerova choroba – medzi jej vznikom a fibriláciou predsiení existuje súvislosť.

Literatúra

 • F. Klimo a kol. - Všeobecné lekárstvo
 • V. Pacovský a kol. - Vnútorné lekárstvo
 • J.Gvozdják a kol. - Interná medicína.