Cievna mozgová príhoda (mŕtvica): keď o živote rozhodujú minúty

Cievna mozgová príhoda (CMP), známa aj ako mozgová mŕtvica resp. mozgový infarkt, predstavuje závažnú zdravotnícku, ale aj socioekonomickú problematiku. Táto diagnóza predstavuje celosvetovo tretiu najčastejšiu príčinu morbidity a mortality, a je vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov.

Čo je príčinou cievnej mozgovej príhody?

Takmer 80 % všetkých mozgových príhod predstavujú príhody spôsobujúce nedokrvenie mozgu (hovoríme o takzvaných ischemických mozgových príhodách), pričom zvyšných 20 % predstavujú krvácavé mozgové príhody spôsobné narušením celistvosti mozgového riečiska (v tomto prípade hovoríme o takzvaných hemoragických mozgových príhodách).

Počet pacientov postihnutých cievnou mozgovou príhodou z roka na rok narastá. Zatiaľčo v minulosti táto diagnóza postihovala predovšetkým starších pacientov s pridruženými ochoreniami, v posledných rokoch pribúdajú pacientinvo veku 25-45 rokov.

V celosvetových rozmeroch „zaútočí" cievna mozgová príhoda každé 4 sekundy a každých 50 minút na jej následky niekto umiera. Z odborných štúdií i klinickej praxe vyplýva, že 70 % postihnutých mozgovou mŕtvicou má možnosť úplného zotavenia sa v prípade, že dostane včas efektívnu liečbu. Prihliadnuc na fakt, že nervové bunky (neuróny) prežívajú bez prívodu krvi cca 5 minút, práve čas zohráva kľúčovú úlohu v prognóze pacienta postihnutým cievnou mozgovou príhodou.

Rizikové faktory

Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť na 2 skupiny :

1. Neovplyvniteľné:

 • vek - s vyšším vekom riziko narastá
 • pohlavie - u mužov je riziko mŕtvice 1,25-krát vyššie než u žien
 • pozitívna rodinná anamnéza - prítomnosť cievnej mozgovej príhody u pokrvných príbuzných

2. Ovplyvniteľné:

 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka
 • fajčenie
 • porucha metabolizmu krvných tukov
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • obezita
 • porucha srdcového rytmu (predovšetkým fibrilácia predsiení)
 • hormonálna antikoncepcia

Príznaky mŕtvice by sme mali rozpoznať všetci

Aby bolo v zdravotných zariadeniach možné včasné zahájenie liečby mozgových infarktov, je nutné, aby bol pacient dostatočne poučený o ich príznakoch a aby po ich rozpoznaní okamžite kontaktoval záchrannú službu na čísle 155 alebo na tiesňovej linke 112.

Medzi najčastejšie symptómy patria:

 • porucha reči,
 • porucha hybnosti resp. citlivosti končatín,
 • pokles ústneho kútika.
príznaky mŕtvice

Medzi najčastejšie príznaky mŕtvice patrí pokles ústneho kútika. | Zdroj: Shutterstock.com

Okrem vyššie uvedených príznakov sa cievna mozgová príhoda môže prejavovať náhle vzniknutým závratom, poruchami zraku, dezorientáciou ako aj náhlou stratou vedomia.

Priebeh vyšetrenia

V prípade včasného príchodu pacienta do nemocnice (optimálne do 4,5 hodiny), by mal byť pacient primárne smerovaný na CT pracovisko, kde sa okrem vyšetrenia mozgu, dopĺňa za účelom posúdenia priechodnosti i CT vyšetrenie prívodných a vnútro-mozgových ciev. Podľa klinického stavu a CT nálezu, neurológ rozhodne o ďalšom postupe.

CT vyšetrenie mozgu

CT pracovisko, kde sa okrem vyšetrenia mozgu posudzuje priechodnosť prívodných a vnútro-mozgových ciev. | Zdroj: Shutterstock.com

V súčasnej dobe existujú dve možnosti adekvátnej liečby mozgových infarktov :

 1. trombolytická liečba, ktorá sa po dôslednom uvážení podáva ako vnútrožilová infúzia látky schopnej rozpustiť krvnú zrazeniu, a tým spriechodniť uzavretú cievu,
 2. v prípade CT dokázaného uzáveru cievy krvnou zrazeninou v úvahu prichádza i mechanická trombektómia, kde špecializovaný tím pomocou katétra mechanicky spriechodňuje uzavretú cievu.

Výsledky spomínaných výkonov závisia od mnohých faktorov, kľúčovú úlohu však zohráva čas od vzniku príznakov po zahájenie liečby.

Sen každého neurológa je minimum pacientov

Na Slovensku v súčastnosti existuje mnoho iniciatív zaoberajúcich sa problematikou cievnych mozgových príhod, či už ide o Občianske združenie pod vedením Mgr. Fidesa Sekunda pre život, komunitu Angles, resp. odborné edukačné semináre pod vedením Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Snom každého neurológa, pôsobiaceho v cerebrovaskulárnej sekcii, je zvýšiť povedomie pacientov o cievnych mozgových príhodách. Víziou je navýšiť počet informačno- edukačných seminárov pre laickú verejnosť, a tým zabezpečiť, aby každý pacient, ktorého postihla cievna mozgová príhoda, dostal včas adekvátnu liečbu, po ktorej sa bude môcť plnohodnotne vrátiť do života.


Viac o cievnej mozgovej príhode sa dozviete na:

Ako si nezopakovať cievnu mozgovú príhodu?