Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach

Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ll. I

PRV+ LASĆ
Z+KLADN- USTANOVENIA

× 1
Predmet pravy

Tento z-kon ustanovuje

a) postavenie zdravotn°ch poisúovnŢ a podmienky na vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia, 1)
b) Linnosú zdravotn°ch poisúovnŢ, ich organiz-ciu a riadenie,
c) zriadenie, pósobnosú, organiz-ciu, riadenie a hospod-renie -radu pre doh¬ad nad zdravotnou starostlivosúou (+alej len rad ),
d) doh¬ad nad zdravotnou starostlivosúou, ktor°m je
1. doh¬ad nad zdravotn°mi poisúov-ami a verejn°m zdravotn°m poistenŢm (+alej len doh¬ad nad verejn°m zdravotn°m poistenŢm ) a
2. doh¬ad nad poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
e) transform-ciu zdravotn°ch poisúovnŢ, ktor- vznikli pod¬a doteraj-Ţch predpisov (+alej len doteraj-ia zdravotn- poisúov-a ) na akciov- spoloLnosti.

DRUH+ LASĆ
ZDRAVOTN- POISĆOVNE

× 2
Postavenie zdravotnej poisúovne a podmienky na vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia

(1) Zdravotn- poisúov-a je akciov- spoloLnosú2) so sŢdlom na zemŢ Slovenskej republiky zaloÎen- na Lely verejn-ho zdravotn-ho poistenia, 3) ktor- vykon-va verejn- zdravotn- poistenie na z-klade povolenia na vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia (+alej len povolenie ).

(2) Na zdravotn- poisúovne sa vzúahuje Obchodn° z-konnŢk, ak tento z-kon neustanovuje inak.

(3) Obchodn- meno4) zdravotnej poisúovne musŢ obsahovaú oznaLenie zdravotn- poisúov-a, a. s. . In- osoby nesm vo svojom obchodnom mene pouÎŢvaú toto slovn- spojenie alebo jeho preklad.

(4) In- osoba ako zdravotn- poisúov-a nesmie vykon-vaú verejn- zdravotn- poistenie.

(5) Zdravotn- poisúov-a nesmie vykon-vaú in Linnosú ako Linnosú pod¬a × 6.

× 3
Organiz-cia a riadenie zdravotnej poisúovne

(1) OrganizaLn- -trukt ra a syst-m riadenia zdravotnej poisúovne musŢ zabezpeLovaú riadne a bezpeLn- vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia. Zdravotn- poisúov-a je povinn- v r-mci svojej organizaLnej -trukt ry zriadiú tvar vn tornej kontroly a t to vn torn kontrolu efektŢvne vykon-vaú. V°ber zamestnancov tvaru vn tornej kontroly zdravotnej poisúovne schva¬uje dozorn- rada zdravotnej poisúovne.

(2) Zdravotn- poisúov-a je povinn- v stanov-ch

a) upraviú vzúahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisúovne, dozornou radou zdravotnej poisúovne a tvarom vn tornej kontroly,
b) rozdeliú a upraviú pósobnosú a zodpovednosú zdravotnej poisúovne na Lely ochrany pred legaliz-ciou prŢjmov z trestnej Linnosti.5)

(3) Ak Llena predstavenstva zdravotnej poisúovne alebo Llena dozornej rady zdravotnej poisúovne odvol- valn- zhromaÎdenie z funkcie z dóvodu straty dóveryhodnosti (× 33 ods. 3), zanik- mu pr-vo na vyplatenie dohodnutej odmeny alebo odmeny priznanej vn torn°mi predpismi.

(4) Dozorn- rada zdravotnej poisúovne je opr-vnen- kedyko¬vek poÎiadaú tvar vn tornej kontroly o vykonanie vn tornej kontroly.

(5) Vn tornou kontrolou zdravotnej poisúovne sa rozumie kontrola dodrÎiavania z-konov a in°ch v-eobecne z-v˝zn°ch pr-vnych predpisov, vn torn°ch aktov riadenia a kontrola Linnosti zdravotnej poisúovne.

(6) -tvar vn tornej kontroly

a) vyprac va spr-vu o Linnosti zdravotnej poisúovne za predch-dzaj ci kalend-rny rok [× 15 ods. 3 pŢsm. c) prv° bod],
b) vyprac va spr-vu o v°sledkoch kontrolnej Linnosti za predch-dzaj ci kalend-rny rok a o prijat°ch opatreniach na n-pravu zisten°ch nedostatkov v Linnosti zdravotnej poisúovne [× 15 ods. 3 pŢsm. c) druh° bod],
c) vyprac va pl-n kontrolnej Linnosti na nasleduj ci kalend-rny rok [× 15 ods. 3 pŢsm. c) tretŢ bod],
d) vyprac va protokol o spr-vnosti dajov o v°poLte minim-lnej miery platobnej schopnosti zdravotnej poisúovne a vysvet¬uj cu spr-vu (× 14 ods. 7),
e) plnŢ +al-ie lohy v oblasti vn tornej kontroly urLen- v stanov-ch zdravotnej poisúovne.

(7) Ak tvar vn tornej kontroly zistŢ nedostatky v hospod-renŢ zdravotnej poisúovne, ktor- s visia s v°konom jej Linnosti pod¬a tohto z-kona, je povinn° navrhn ú predstavenstvu zdravotnej poisúovne opatrenia na n-pravu zisten°ch nedostatkov. Ak zdravotn- poisúov-a opatrenia nevykon- a +al-Ţ v°voj hospod-renia zdravotnej poisúovne ohrozuje jej schopnosú plniú z-v˝zky vypl°vaj ce z vykon-vania verejn-ho zdravotn-ho poistenia, tvar vn tornej kontroly je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu o tejto skutoLnosti informovaú rad (× 17).

× 4
Konflikt z-ujmov

Llenom predstavenstva zdravotnej poisúovne, Llenom dozornej rady zdravotnej poisúovne alebo prokuristom zdravotnej poisúovne nesmie byú

a) poslanec N-rodnej rady Slovenskej republiky,
b) Llen vl-dy Slovenskej republiky (+alej len vl-da ), -t-tny tajomnŢk ministerstva, ved ci ostatn°ch stredn°ch org-nov -t-tnej spr-vy a ich -tatut-rni z-stupcovia a zamestnanec stredn-ho org-nu -t-tnej spr-vy; zamestnanec stredn-ho org-nu -t-tnej spr-vy móÎe byú Llenom dozornej rady zdravotnej poisúovne, ak ide o v°kon akcion-rskych pr-v -t-tu,
c) Llen org-nu alebo zamestnanec Najvy--ieho kontroln-ho radu,
d) Llen org-nu N-rodnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
e) Llen predstavenstva, Llen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisúovne a za- hraniLnej zdravotnej poisúovne,
f) zamestnanec tvaru vn tornej kontroly zdravotnej poisúovne (× 3 ods. 6),
g) Llen org-nu alebo zamestnanec centr-lneho depozit-ra, 6) Llen org-nu alebo zamestnanec burzy cenn°ch papierov7) alebo tich° spoloLnŢk podie¬aj ci sa na Linnosti t°chto pr-vnick°ch osób,
h) Llen predstavenstva, Llen dozornej rady, prokurista, konate¬ alebo zamestnanec poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti8) alebo ve¬kodistrib tora liekov a zdravotnŢckych pomócok.9)

× 5
Zodpovednosú za -kodu

Llenovia predstavenstva zdravotnej poisúovne a Llenovia dozornej rady zdravotnej poisúovne s pri v°kone svojej funkcie zodpovednŢ za spósoben -kodu.10) Zdravotn- poisúov-a nesmie na svoje n-klady poistiú zodpovednosú za -kodu spósoben pri v°kone funkcie Llena predstavenstva zdravotnej poisúovne alebo Llena dozornej rady zdravotnej poisúovne.

× 6
Linnosú zdravotnej poisúovne

(1) Zdravotn- poisúov-a

a) prijŢma a potvrdzuje prihl--ky na verejn- zdravotn- poistenie a vyd-va preukazy poistencov verejn-ho zdravotn-ho poistenia (+alej len poistenec ) pod¬a osobitn-ho predpisu, 11)
b) prijŢma poistn- na verejn- zdravotn- poistenie (+alej len poistn- ), prerozde¬uje poistn- a uplat-uje na rade n-rok na poistn-, n-rok na rok z ome-kania, n-rok na nedoplatok z roLn-ho z Ltovania poistn-ho, ktor° jej vypl°va z osobitn-ho predpisu, 12)
c) uplat-uje na rade n-rok na hradu za zdravotn starostlivosú a sluÎby s visiace s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti (+alej len zdravotn- starostlivosú ), ktor° jej vypl°va z osobitn-ho predpisu, 13)
d) poskytuje in°m zdravotn°m poisúovniam a poistencom inform-cie pod¬a osobitn-ho predpisu, 14)
e) vykon-va poradensk Linnosú pre poistencov a platite¬ov poistn-ho,
f) uzatv-ra zmluvy o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti (× 7),
g) uhr-dza poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti8) hradu za poskytnut zdravotn starostlivosú,
h) zara+uje poistencov na dispenzariz-ciu na z-klade n-vrhu poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti, s ktor°m m- uzatvoren zmluvu pod¬a × 7, a vedie zoznam tak°chto poistencov; n-vrh na dispenzariz-ciu, ktor° vyhotovuje lek-r -pecialista, obsahuje aj d˛Îku dispenzariz-cie,
i) vykon-va kontroln Linnosú (× 9),
j) vykon-va anal°zu predpisovania liekov vÎdy do 60 dnŢ po skonLenŢ -tvrúroka,
k) vym-ha poh¬ad-vky na poistnom a poh¬ad-vky za poskytnut zdravotn starostlivosú na z-klade pr-voplatn-ho rozhodnutia radu (× 17),
l) poskytuje Ňtatistick-mu radu Slovenskej republiky (+alej len -tatistick° rad ) -tatistick- daje pod¬a osobitn-ho predpisu, 15)
m) poskytuje prŢspevky na hradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanoven°ch osobitn°m predpisom.16)

(2) Ak zdravotn- poisúov-a nie je schopn- uhr-dzaú zdravotn starostlivosú v Lase jej splatnosti, je povinn- vytvoriú zoznam poistencov Lakaj cich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak zdravotn- poisúov-a vytvorŢ tak°to zoznam, je povinn- ho viesú pod¬a jednotliv°ch chorób a pri zaradenŢ poistenca do tak-hoto zoznamu ho informovaú o zaradenŢ bez zbytoLn-ho odkladu. Zdravotn- poisúov-a je povinn- dodrÎiavaú vytvoren- poradie poistencov v zozname pod¬a jednotliv°ch chorób.

(3) Zdravotn- poisúov-a nesmie zaradiú do zoznamu pod¬a odseku 2 poistenca, ktor-ho zdravotn° stav sp˛-a krit-ri- na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.17)

(4) V prŢpade zmeny zdravotn-ho stavu poistenca, ktor- vyÎaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotn- poisúov-a je povinn- bez zbytoLn-ho odkladu poistenca vyradiú zo zoznamu.

(5) Zdravotn- poisúov-a móÎe vytvoriú ku d-u Ltovnej z-vierky

a) technick rezervu na hradu za zdravotn starostlivosú, ktor- nebola ku d-u Ltovnej z-vierky uhraden-,
b) technick rezervu na hradu za zdravotn starostlivosú, ktor- bola poskytnut- ku d-u Ltovnej z-vierky, ale do tohto termŢnu nebol zdravotnej poisúovni doruLen° Ltovn° doklad.

(6) Ak je v zozname pod¬a odseku 2 zaraden° najmenej jeden poistenec, zdravotn- poisúov-a je povinn- vytvoriú ku d-u Ltovnej z-vierky technick rezervu na hradu za zdravotn starostlivosú poistencom zaraden°m v zozname pod¬a odseku 2.

(7) Technick- rezervy pod¬a odsekov 5 a 6 sa vytv-raj vo v°-ke dostatoLnej na hradu za zdravotn starostlivosú a zahË-aj aj v-etky predpokladan- n-klady spojen- s vykonanŢm hrady zdravotnej starostlivosti; moÎno ich pouÎiú v°hradne na tak°to Lel. V°-ka technickej rezervy pod¬a odseku 6 musŢ byú najmenej vo v°-ke s Ltu n-sobkov poLtu poistencov na zozname pod¬a odseku 2 a ceny obvyklej za poskytovan zdravotn starostlivosú pod¬a jednotliv°ch chorób.

(8) Ak je v zozname pod¬a odseku 2 zaraden° najmenej jeden poistenec a zdravotn- poisúov-a dosiahla pod¬a spr-vy uvedenej v × 11 ods. 1 pŢsm. a) a spr-vy uvedenej v × 11 ods. 1 pŢsm. b) v prŢslu-nom kalend-rnom roku, v ktorom zaradila poistenca do zoznamu, kladn° hospod-rsky v°sledok, je povinn- finanLn- prostriedky vypl°vaj ce z tohto v°sledku najneskór do 60 dnŢ od predloÎenia prŢslu-nej spr-vy [× 11 ods. 1 pŢsm. a) a b)] pouÎiú na zdravotn starostlivosú poistencov zaraden°ch do zoznamu, a to aÎ do v°-ky 100 %. Zdravotn- poisúov-a móÎe pouÎiú menej ako 100 % finanLn°ch prostriedkov vypl°vaj cich z kladn-ho hospod-rskeho v°sledku na zdravotn starostlivosú poistencov zaraden°ch do zoznamu len vtedy, ak sumou zodpovedaj cou takejto v°-ke finanLn°ch prostriedkov zabezpeLŢ zdravotn starostlivosú pre v-etk°ch poistencov zaraden°ch do zoznamu.

(9) Ustanovenie odseku 8 neplatŢ, ak je poistenec zaraden° do zoznamu z dóvodu Lakania na vhodn° org-n, tkanivo alebo na vhodn- bunky na Lely transplant-cie.

(10) Zdravotn- poisúov-a pri zaradenŢ poistenca na dispenzariz-ciu [odsek 1 pŢsm. h)] s Lasne rozhodne o d˛Îke dispenzariz-cie. O zaradenŢ poistenca na dispenzariz-ciu zdravotn- poisúov-a vyd- potvrdenie, ktor- doruLŢ poistencovi a poskytovate¬ovi zdravotnej starostlivosti.

(11) Zdravotn- poisúov-a móÎe

a) uzatv-raú zmluvy o individu-lnom zdravotnom poistenŢ za podmienok ustanoven°ch osobitn°m predpisom, 18)
b) na z-klade Îiadosti poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti, s ktor°m m- uzatvoren zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti (× 7), v odóvodnen°ch prŢpadoch individu-lne obstaraú pre poistenca uveden-ho v Îiadosti poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti
1. u v°robcu liekov lieky ustanoven- v-eobecne z-v˝zn°m pr-vnym predpisom, ktor° vyd- Ministerstvo zdravotnŢctva Slovenskej republiky (+alej len ministerstvo zdravotnŢctva ); zdravotn- poisúov-a je povinn- obstaran° liek dodaú priamo poskytovate¬ovi zdravotnej starostlivosti, ktor° ho poskytne poistencovi,
2. u v°robcu zdravotnŢckych pomócok zdravotnŢcke pomócky ustanoven- v-eobecne z-v˝zn°m pr-vnym predpisom, ktor° vyd- ministerstvo zdravotnŢctva; zdravotn- poisúov-a je povinn- obstaran zdravotnŢcku pomócku dodaú priamo poskytovate¬ovi zdravotnej starostlivosti, ktor° ju vyd- poistencovi.

(12) Zdravotn- poisúov-a móÎe vykon-vaú nemocensk- poistenie za podmienok, ktor- ustanovŢ osobitn° z-kon.

(13) Zdravotn- poisúov-a nesmie pri propag-cii svojej Linnosti poskytovaú nepravdiv- alebo zav-dzaj ce inform-cie, zamlLovaú dóleÎit- skutoLnosti a pon kaú v°hody, ktor°ch poskytnutie nevie zaruLiú.

× 7
Uzatv-ranie zml v o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti

(1) Zdravotn- poisúov-a je povinn- uzatv-raú zmluvy o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti s poskytovate¬mi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minim-lnej siete poskytovate¬ov.19)

(2) Zdravotn- poisúov-a je povinn- uzatvoriú zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti s kaÎd°m poskytovate¬om v-eobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 20) ak m- uzatvoren dohodu o poskytovanŢ v-eobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti21) najmenej s jedn°m jej poistencom.

(3) Zdravotn- poisúov-a je povinn- uzatv-raú zmluvy o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti s kaÎd°m poskytovate¬om lek-renskej starostlivosti.22)

(4) Zdravotn- poisúov-a je povinn-

a) stanoviú a uverej-ovaú na radnej tabuli alebo na inom verejne prŢstupnom mieste a na svojej internetovej str-nke najmenej jedenkr-t za dev˝ú mesiacov krit-ri- na uzatv-ranie zml v pod¬a odseku 1 vzúahuj ce sa na
1. person-lne a materi-lno-technick- vybavenie poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti,
2. indik-tory kvality (+alej len indik-tory ), ktor- sl Îia na monitoring vybrat°ch oblastŢ poskytovania zdravotnej starostlivosti,
3. osvedLenie o syst-me kvality, 23)
b) vytvoriú poradie poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti pod¬a ich spe-nosti pri plnenŢ krit-riŢ pod¬a pŢsmena a),
c) pri uzatv-ranŢ zml v pod¬a odseku 1 zoh¬adniú poradie poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti pod¬a pŢsmena b).

(5) Indik-tory sa vyprac vaj na hodnotenie t°chto oblastŢ poskytovania zdravotnej starostlivosti:

a) dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
b) efektŢvnosti vyuÎitia zdrojov,
c) Linnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti,
d) vnŢmania poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotn- starostlivosú poskytuje,
e) v°sledkov zdravotnej starostlivosti.

(6) Indik-tory vyprac va kaÎdoroLne k 1. janu-ru nasleduj ceho kalend-rneho roka ministerstvo zdravotnŢctva v spolupr-ci s

a) odborn°mi spoloLnosúami,
b) zdravotn°mi poisúov-ami,
c) radom.

(7) Indik-tory vyd-va vl-da nariadenŢm; nariadenie vl-dy ustanovŢ

a) oznaLenie druhu poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti, ktor° bude indik-torom hodnoten°,
b) oznaLenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indik-tor sl Îi,
c) n-zov indik-tora,
d) popis indik-tora,
e) rove- indik-tora a prŢpustn odch°lku,
f) urLenie Lasov-ho obdobia, za ktor- bude indik-tor hodnoten°,
g) oznaLenie zdroja dajov, z ktor°ch bude indik-tor spracovan°.

(8) Ministerstvo zdravotnŢctva metodick°m pokynom usmernŢ

a) form-t dajov, ktor- je poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti povinn° poskytn ú zdravotnej poisúovni pre vyhodnotenie indik-tora,
b) metodiku spósobu zŢskania v°slednej hodnoty indik-tora (obsah Litate¬a, obsah menovate¬a, spósob v°poLtu vr-tane -tandardiz-cie, ak je potrebn-),
c) formu prezent-cie indik-tora,
d) spósob interpret-cie indik-tora.

(9) Zmluva o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti musŢ obsahovaú

a) krit-ri- pod¬a odseku 4 pŢsm. a),
b) rozsah zdravotnej starostlivosti,
c) v°-ku hrady za zdravotn starostlivosú, ktor- nesmie byú vy--ia ako maxim-lna cena ustanoven- cenov°m predpisom, 24)
d) splatnosú hrady za poskytnut zdravotn starostlivosú, ak sa dohodla inak, ako je ustanoven- v × 8 ods. 2.

(10) Zmluva o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti musŢ maú pŢsomn formu; uzatv-ra sa najmenej na 12 mesiacov.

(11) Zdravotn- poisúov-a je opr-vnen- vypovedaú zmluvu, ak

a) poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti poru-il podmienky zmluvy,
b) sa k 31. decembru kalend-rneho roka zmenilo poradie poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti vo vzúahu k plneniu krit-riŢ pod¬a odseku 4 pŢsm. a),
c) m- moÎnosú zabezpeLiú zdravotn starostlivosú v s lade s poÎiadavkami pod¬a odseku 4 s in°m poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti za hradu, ktor- je niÎ-ia ako hrada dohodnut- v zmluve pod¬a odseku 9 pŢsm. c) (+alej len niÎ-ia cena ), niÎ-iu cenu uverejnila pod¬a odseku 12 prvej vety a poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti, s ktor°m m- uzatvoren zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti, v lehote ustanovenej v odseku 12 druhej vete nepodal n-vrh zdravotnej poisúovni na znŢÎenie v°-ky hrady za zdravotn starostlivosú pod rove- niÎ-ej ceny,
d) odch°lka indik-torov poskytovate¬a potvrden- kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktor vykonala zdravotn- poisúov-a (+alej len kontrola kvality ), je opakovan- a -tatisticky v°znamn-.

(12) Zdravotn- poisúov-a je povinn- dvakr-t roLne, vÎdy k 30. j nu a k 31. decembru, uverejniú na radnej tabuli alebo na inom verejne prŢstupnom mieste v zdravotnej poisúovni a na svojej internetovej str-nke niÎ-iu cenu [odsek 11 pŢsm. c)], ak ju od poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti dostane najmenej sedem dnŢ pred d-tumom uverejnenia. Poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti, s ktor°m m- zdravotn- poisúov-a uzatvoren zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti, je opr-vnen° do 30 dnŢ odo d-a uverejnenia niÎ-ej ceny podaú n-vrh zdravotnej poisúovni na nov v°-ku hrady za zdravotn starostlivosú [odsek 9 pŢsm. c)], ktor- je niÎ-ia ako niÎ-ia cena; tak°to n-vrh je zdravotn- poisúov-a povinn- prijaú najneskór do siedmich dnŢ od jeho prijatia.

(13) Ak zdravotn- poisúov-a dohodne s poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti v°-ku hrady za zdravotn starostlivosú [odsek 9 pŢsm. c)] vo v°-ke niÎ-ej ceny alebo pod rove- niÎ-ej ceny, takto dohodnut v°-ku hrady nemoÎno zmeniú poLas 12 mesiacov odo d-a uzatvorenia novej dohody o v°-ke hrady za zdravotn starostlivosú.

(14) Ak je rozdiel medzi v°-kou hrady za zdravotn starostlivosú dohodnutou pod¬a odseku 13 a niÎ-ou cenou v˝L-Ţ ako 10 %, zdravotn- poisúov-a a poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti s povinnŢ o tejto skutoLnosti informovaú rad a predloÎiú mu kalkul-ciu ceny.

(15) Poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti je opr-vnen° vypovedaú zmluvu, ak

a) zdravotn- poisúov-a poru-ila podmienky zmluvy,
b) m- moÎnosú uzatvoriú zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisúov-ou za vy--iu cenu.

(16) V°pove+ pod¬a odsekov 11 a 15 musŢ byú pŢsomn-. V°povedn- lehota je 12 mesiacov, ak zmluva neurLuje inak; zaLŢna plyn ú prv°m d-om mesiaca nasleduj ceho po mesiaci, v ktorom bola v°pove+ doruLen-.

(17) Ustanovenia odseku 4, odseku 9 pŢsm. a), odseku 11 pŢsm. b) a c) a odseku 15 pŢsm. b) sa nevzúahuj na zmluvy uzatvoren- s poskytovate¬mi zdravotnej starostlivosti pod¬a odseku 2.

(18) Ustanovenia odseku 4, odseku 9 pŢsm. a), odseku 11 pŢsm. b) a c) a odseku 15 pŢsm. b) sa nevzúahuj na zmluvy uzatvoren- s poskytovate¬mi zdravotnej starostlivosti pod¬a odseku 3.

× 8
-hrada zdravotnej starostlivosti

(1) Zdravotn- poisúov-a uhr-dza na z-klade zml v uzatvoren°ch pod¬a × 7 poskytnut zdravotn starostlivosú v rozsahu ustanovenom osobitn°m predpisom25) pod¬a dohodnutej ceny [× 7 ods. 9 pŢsm. c)].

(2) Splatnosú hrady za poskytnut zdravotn starostlivosú je 30 dnŢ odo d-a doruLenia Ltovn-ho dokladu, ak sa zmluvn- strany nedohodli inak.

(3) Ak poskytovate¬ zdravotnej starostlivosti nem- uzatvoren zmluvu s prŢslu-nou zdravotnou poisúov-ou poistenca, ktor-mu sa poskytla neodkladn- zdravotn- starostlivosú, 17) m- n-rok na hradu za poskytnut neodkladn zdravotn starostlivosú vo v°-ke ceny obvyklej v mieste a v Lase jej poskytnutia. SkutoLnosú, Li ide o neodkladn zdravotn starostlivosú, potvrdzuje prŢslu-n- zdravotn- poisúov-a poistenca.

(4) Splatnosú hrady pod¬a odseku 3 je 30 dnŢ odo d-a doruLenia Ltovn-ho dokladu.

(5) Zdravotn- poisúov-a uhr-dza poskytovate¬ovi zdravotnej starostlivosti, ktor° m- povolenie na prev-dzkovanie ambulancie z-chrannej zdravotnej sluÎby26) (+alej len poskytovate¬ z-chrannej zdravotnej sluÎby ), preddavok na zdravotn starostlivosú vo v°-ke zodpovedaj cej podielu jej poistencov na celkovom poLte poistencov v z-sahovom zemŢ poskytovate¬a z-chrannej zdravotnej sluÎby. Preddavok je splatn° do 20. d-a kalend-rneho mesiaca na nasleduj ci kalend-rny mesiac. V°-ku preddavku pre z-sahov- zemie poskytovate¬a z-chrannej zdravotnej sluÎby ustanovŢ cenov° predpis.24)

(6) Zdravotn- poisúov-a uhr-dza poskytovate¬ovi lek-rskej sluÎby prvej pomoci27) hradu za zdravotn starostlivosú vo v°-ke, ktor ustanovŢ vl-da nariadenŢm.

× 9
Kontroln- Linnosú

(1) Zdravotn- poisúov-a vykon-va kontroln Linnosú u fyzick°ch osób a pr-vnick°ch osób, ktor°m uhr-dza hradu za poskytnut zdravotn starostlivosú. Zdravotn- poisúov-a m- pr-vo vykonaú kontrolu kedyko¬vek a bez predch-dzaj ceho ozn-menia.

(2) Kontroln- Linnosú zdravotnej poisúovne pod¬a odseku 1 je zameran- na Lelnosú, efektŢvnosú a hospod-rnosú vynakladania prostriedkov verejn-ho zdravotn-ho poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3) Zdravotn- poisúov-a vykon-va kontroln Linnosú pod¬a odseku 1 revŢznymi lek-rmi.

(4) RevŢzni lek-ri s povinnŢ pri v°kone kontroly preuk-zaú sa sluÎobn°m preukazom a pŢsomn°m poverenŢm zdravotnej poisúovne na v°kon kontroly.

(5) RevŢzni lek-ri kontroluj

a) rozsah a kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vzh¬adom na zdravotn° stav poistenca,
b) Ltovn- doklady vzh¬adom na rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

(6) Zdravotn- poisúov-a vykon-va kontroln Linnosú aj u fyzick°ch osób a pr-vnick°ch osób, ktor- s platite¬mi poistn-ho. Ustanovenie odseku 1 poslednej vety platŢ rovnako.

(7) Kontroln- Linnosú zdravotnej poisúovne pod¬a odseku 6 je zameran- na zistenie spr-vnej v°-ky vymeriavacieho z-kladu, vyk-zan-ho poistn-ho, odv-dzan°ch preddavkov na poistn- a na zistenie spr-vneho v°poLtu roLn-ho z Ltovania poistn-ho a dodrÎiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistn-.

(8) Ustanovenie odseku 4 platŢ rovnako aj pre zamestnancov zdravotnej poisúovne poveren°ch v°konom kontroly.

Oznamovacia povinnosú
× 10

(1) Zdravotn- poisúov-a je povinn- oznamovaú radu

a) bez zbytoLn-ho odkladu zmenu dajov, na ktor°ch z-klade sa povolenie vydalo,
b) audŢtora, ktor-ho poverila overenŢm Ltovnej z-vierky, 28) a to do 30. j na kalend-rneho roka, za ktor° sa m- audit vykonaú,
c) oneskoren- platby poistn-ho alebo platby poistn-ho v nespr-vnej v°-ke alebo in- poru-enie v-eobecne z-v˝zn°ch pr-vnych predpisov platite¬mi poistn-ho vÎdy k posledn-mu d-u kalend-rneho mesiaca za prech-dzaj ci kalend-rny mesiac.

(2) -rad je opr-vnen° audŢtora pod¬a odseku 1 pŢsm. b) dvakr-t odmietnuú. Ak rad audŢtora odmietne druh°kr-t, s Lasne urLŢ audŢtora, ktor° v zdravotnej poisúovni overŢ Ltovn z-vierku. Ten ist° audŢtor nesmie viac ako trikr-t po sebe overiú Ltovn z-vierku.

(3) AudŢtor, ktor° overuje Ltovn z-vierku zdravotnej poisúovne, je povinn° informovaú rad o akejko¬vek skutoLnosti, ktor- móÎe

a) svedLiú o poru-enŢ z-konov a ostatn°ch v-eobecne z-v˝zn°ch pr-vnych predpisov zdravotnou poisúov-ou,
b) ovplyvniú riadne vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia,
c) viesú k vyjadreniu v°hrad voLi Ltovnej z-vierke.

× 11

(1) Zdravotn- poisúov-a je povinn- predkladaú ministerstvu zdravotnŢctva, Ministerstvu financiŢ Slovenskej republiky (+alej len ministerstvo financiŢ ) a radu

a) spr-vu o hospod-renŢ za prv° polrok kalend-rneho roka (+alej len polroLn- spr-va ) najneskór do troch mesiacov po skonLenŢ kalend-rneho polroka,
b) v°roLn spr-vu o hospod-renŢ (+alej len roLn- spr-va ) najneskór do -iestich mesiacov po uplynutŢ kalend-rneho roka,
c) pl-n Linnosti zdravotnej poisúovne na prŢslu-n° rozpoLtov° rok obsahuj ci podrobn- odhady prŢjmov a v°davkov a predpokladan- finanLn- zdroje urLen- na krytie z-v˝zkov z verejn-ho zdravotn-ho poistenia do 30. j na na nasleduj ci kalend-rny rok,
d) n-vrh svojho rozpoLtu a obchodno-finanLn-ho pl-nu a +al-ie daje potrebn- na Lely zostavenia rozpoLtu verejnej spr-vy a hodnotenia plnenia rozpoLtu verejnej spr-vy vr-tane dajov o prŢjmoch a v°davkoch s uvedenŢm finanLn°ch tokov k ostatn°m subjektom verejnej spr-vy.

(2) PolroLn- spr-va obsahuje

a) priebeÎn Ltovn z-vierku v skr-tenej -trukt re29) (+alej len priebeÎn- Ltovn- uz-vierka ),
b) spr-vu o finanLnej situ-cii, ktor- obsahuje najm˝ preh¬ad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistn-ho, uhraden°ch i neuhraden°ch z-v˝zkoch vo vzúahu k poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti, prijat°ch bankov°ch veroch a in°ch veroch a daje o ich splatnosti v LlenenŢ na kr-tkodob- a dlhodob-, ako aj in- daje ovplyv-uj ce finanLn situ-ciu zdravotnej poisúovne,
c) inform-ciu o stave v prerozde¬ovanŢ poistn-ho,
d) inform-ciu o oLak-vanej hospod-rskej a finanLnej situ-cii v nasleduj com kalend-rnom polroku.

(3) RoLn- spr-va obsahuje

a) Ltovn z-vierku overen audŢtorom,
b) spr-vu o finanLnej situ-cii, ktor- obsahuje najm˝ preh¬ad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistn-ho, uhraden°ch i neuhraden°ch z-v˝zkoch vo vzúahu k poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti, prijat°ch bankov°ch veroch a in°ch veroch a daje o ich splatnosti v LlenenŢ na kr-tkodob- a dlhodob-, ako aj in- daje ovplyv-uj ce finanLn situ-ciu zdravotnej poisúovne,
c) n-vrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
d) inform-ciu o stave v prerozde¬ovanŢ poistn-ho,
e) inform-ciu o oLak-vanej hospod-rskej a finanLnej situ-cii v nasleduj com kalend-rnom roku,
f) spr-vu o v°sledkoch kontrolnej Linnosti.

(4) Ak nie je v lehote na predloÎenie roLnej spr-vy [odsek 1 pŢsm. b)] Ltovn- z-vierka overen- audŢtorom, zdravotn- poisúov-a je povinn- predloÎiú ministerstvu zdravotnŢctva, ministerstvu financiŢ a radu spr-vu audŢtora bez zbytoLn-ho odkladu po doruLenŢ spr-vy audŢtorom.

(5) Zdravotn- poisúov-a je povinn- bez zbytoLn-ho odkladu ozn-miú radu kaÎd zmenu vo svojej finanLnej situ-cii alebo in- skutoLnosti, ktor- móÎu ohroziú jej schopnosú plniú z-v˝zky vypl°vaj ce z vykon-vania verejn-ho zdravotn-ho poistenia.

(6) Zdravotn- poisúov-a je povinn- predkladaú ministerstvu zdravotnŢctva, ministerstvu financiŢ a radu daje z LtovnŢctva a -tatistickej evidencie vo forme v°kazov, hl-senŢ, preh¬adov alebo in°ch spr-v ustanoven°m spósobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanoven°ch termŢnoch. Spósob, rozsah a termŢny predkladania dajov z LtovnŢctva a -tatistickej evidencie ustanovŢ v-eobecne z-v˝zn° pr-vny predpis, ktor° vyd- ministerstvo zdravotnŢctva po dohode s ministerstvom financiŢ.

(7) Zdravotn- poisúov-a je povinn- vypracovaú a predkladaú radu aj +al-ie daje vo forme v°kazov, hl-senŢ, preh¬adov alebo in°ch spr-v ustanoven°m spósobom v ustanovenom rozsahu a v ustanoven°ch termŢnoch. Spósob, rozsah a termŢny predkladania +al-Ţch dajov ustanovŢ v-eobecne z-v˝zn° pr-vny predpis, ktor° vyd- ministerstvo zdravotnŢctva po dohode s ministerstvom financiŢ.

(8) -daje pod¬a odsekov 6 a 7 musia byú zrozumite¬n-, preh¬adn-, preukazn- a pravdiv-. Ak v°kazy, hl-senia, preh¬ady a in- spr-vy nie s zrozumite¬n-, preh¬adn-, preukazn- alebo pravdiv-, nie s predloÎen- v ustanovenom rozsahu, ustanoven°m spósobom alebo vznikn dóvodn- pochybnosti o ich spr-vnosti, zdravotn- poisúov-a je povinn- na vyÎiadanie ministerstva zdravotnŢctva, ministerstva financiŢ alebo radu predloÎiú podklady, z ktor°ch vych-dzala pri ich vypracovanŢ, a podaú vysvetlenie v nimi urLenej lehote.

(9) Zdravotn- poisúov-a nesmie prijŢmaú very alebo póÎiLky bez predch-dzaj ceho s hlasu radu [× 13 ods. 1 pŢsm. h)]. Zdravotn- poisúov-a nesmie vstupovaú do verov°ch vzúahov alebo póÎiLkov°ch vzúahov ako ruLite¬.

(10) Zdravotn- poisúov-a, ktorej akcion-rom je -t-t, je povinn- predloÎiú vl-de na schv-lenie n-vrh svojho rozpoLtu do 15. augusta beÎn-ho roka, ak vl-da neurLŢ neskor-Ţ termŢn. 30)

× 12

(1) Pr-vnick- osoba alebo fyzick- osoba, ktor- sa rozhodla znŢÎiú svoj podiel na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni tak, Îe sa prv°kr-t dostane pod dve tretiny, jednu polovicu, jednu tretinu, jednu p˝tinu alebo jednu desatinu podielu na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni priamo alebo konanŢm v zhode, 31) je povinn- t to skutoLnosú vopred ozn-miú radu.

(2) PŢsomn- ozn-menie pod¬a odseku 1 musŢ obsahovaú

a) meno, priezvisko, rodn- LŢslo a trval° pobyt fyzickej osoby alebo obchodn- meno, sŢdlo a identifikaLn- LŢslo pr-vnickej osoby,
b) rozsah, v akom chce fyzick- osoba alebo pr-vnick- osoba znŢÎiú podiel na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne.

(3) Zdravotn- poisúov-a je povinn- informovaú rad o kaÎdej zmene, pri ktorej dójde

a) k nadobudnutiu alebo k prekroLeniu jednej desatiny, jednej p˝tiny, jednej tretiny, jednej polovice alebo dvoch tretŢn podielu na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni jednej osoby alebo viacer°ch osób konaj cich v zhode alebo
b) k znŢÎeniu podielu na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni jednej osoby alebo viacer°ch osób konaj cich v zhode tak, Îe sa prv°kr-t dostane pod dve tretiny, jednu polovicu, jednu tretinu, jednu p˝tinu alebo jednu desatinu podielu na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni,
a to ihne+, ako sa o zmene uvedenej v pŢsmen-ch a) a b) dozvie.

(4) Zdravotn- poisúov-a je povinn- predkladaú ministerstvu zdravotnŢctva, ministerstvu financiŢ a radu do 31. marca kalend-rneho roka zoznam akcion-rov k 31. decembru predch-dzaj ceho kalend-rneho roka.

× 13
Predch-dzaj ci s hlas radu

(1) Predch-dzaj ci s hlas radu je podmienkou na

a) nadobudnutie alebo prekroLenie podielu pr-vnickej osoby alebo fyzickej osoby na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni tak, Îe sa prv°kr-t dostane nad jednu desatinu, jednu p˝tinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na z-kladnom imanŢ zdravotnej poisúovne alebo na hlasovacŢch pr-vach v zdravotnej poisúovni priamo alebo konanŢm v zhode, 31)
b) znŢÎenie z-kladn-ho imania zdravotnej poisúovne, ak nejde o znŢÎenie z-kladn-ho imania z dóvodu jeho z Ltovania so stratou,
c) vo¬bu osób navrhovan°ch za Llenov predstavenstva a Llenov dozornej rady zdravotnej poisúovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisúovne, ustanovenie za ved cich zamestnancov v priamej riadiacej pósobnosti predstavenstva zdravotnej poisúovne a osób zodpovedn°ch za v°kon vn tornej kontroly zdravotnej poisúovne,
d) zl Lenie alebo splynutie zdravotnej poisúovne s inou zdravotnou poisúov-ou alebo s inou pr-vnickou osobou alebo na rozdelenie zdravotnej poisúovne,
e) vr-tenie povolenia,
f) predaj podniku zdravotnej poisúovne alebo jeho Lasti,
g) vloÎenie podniku zdravotnej poisúovne alebo jeho Lasti do obchodnej spoloLnosti,
h) prijatie veru alebo póÎiLky.

(2) Predch-dzaj ci s hlas pod¬a odseku 1 nenahr-dza rozhodnutie Protimonopoln-ho radu Slovenskej republiky pod¬a osobitn-ho predpisu.32)

(3) Bez predch-dzaj ceho s hlasu radu je kaÎd° kon, na ktor° sa vyÎaduje predch-dzaj ci s hlas pod¬a odseku 1, neplatn°. Neplatn° je tieÎ kaÎd° kon vykonan° na z-klade predch-dzaj ceho s hlasu vydan-ho na z-klade nepravdiv°ch dajov a kaÎd° kon, ktor° sa vykonal po uplynutŢ lehoty urLenej v rozhodnutŢ radu (× 41 ods. 4).

× 14
Platobn- schopnosú zdravotnej poisúovne

(1) Zdravotn- poisúov-a je povinn- po cel° Las svojej Linnosti zabezpeLovaú platobn schopnosú; platobnou schopnosúou zdravotnej poisúovne sa rozumie schopnosú trvale zabezpeLovaú vlastn°mi zdrojmi hradu z-v˝zkov vypl°vaj cich z potvrden°ch prihl--ok na verejn- zdravotn- poistenie a uzatvoren°ch zml v. Platobn- schopnosú sa preukazuje podielom vlastn°ch zdrojov na poistnom z verejn-ho zdravotn-ho poistenia po prerozdelenŢ za predch-dzaj cich 12 mesiacov. Minim-lna miera platobnej schopnosti musŢ dosiahnuú 3 % poistn-ho verejn-ho zdravotn-ho poistenia po prerozdelenŢ za predch-dzaj cich 12 mesiacov, av-ak najmenej 50 miliínov Sk.

(2) Vlastn- zdroje zdravotnej poisúovne s majetkov- hodnoty uveden- v odseku 3 znŢÎen- o poloÎky uveden- v odseku 4, najviac vo v°-ke hodnoty vo¬n°ch, niLŢm nezaúaÎen°ch aktŢv zdravotnej poisúovne.

(3) Majetkov- hodnoty s :

a) splaten- z-kladn- imanie,
b) rezervn° fond, 33)
c) kapit-lov- fondy, ktor°mi s emisn- -Îio, ostatn- kapit-lov- fondy a oce-ovacie rozdiely z podielov°ch cenn°ch papierov a vkladov,
d) nerozdelen° zisk minul°ch rokov.

(4) PoloÎky zniÎuj ce majetkov- hodnoty s :

a) nehmotn° majetok,
b) neuhraden- strata minul°ch rokov,
c) strata beÎn-ho Ltovn-ho obdobia.

(5) Zdravotn- poisúov-a je povinn- od druh-ho kalend-rneho mesiaca po pr-voplatnosti povolenia kaÎd° kalend-rny mesiac dop˛-aú minim-lnu mieru platobnej schopnosti o jednu dvan-stinu percenta z poistn-ho po prerozdelenŢ za predch-dzaj ci kalend-rny mesiac aÎ do v°-ky 3 % poistn-ho po prerozdelenŢ za predch-dzaj cich 12 mesiacov.

(6) Minim-lnu mieru platobnej schopnosti je zdravotn- poisúov-a povinn- preuk-zaú radu najneskór do 15. d-a kalend-rneho mesiaca, ktor° nasleduje po kalend-rnom mesiaci, za ktor° sa minim-lna miera platobnej schopnosti preukazuje.

(7) Minim-lnu mieru platobnej schopnosti preukazuje zdravotn- poisúov-a v°kazom, ktor° musŢ byú doloÎen° protokolom o spr-vnosti dajov o v°poLte minim-lnej miery platobnej schopnosti zdravotnej poisúovne vypracovan°m tvarom vn tornej kontroly. Na poÎiadanie radu vyprac va tvar vn tornej kontroly aj vysvet¬uj cu spr-vu, ktor predloÎŢ radu a predstavenstvu zdravotnej poisúovne.

× 15
Povinnosti zdravotnej poisúovne

(1) Zdravotn- poisúov-a je povinn-

a) vykon-vaú svoju Linnosú tak, aby zabezpeLila poistencom dostupnosú zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minim-lnej siete poskytovate¬ov, 19)
b) vytv-raú a pouÎŢvaú technick rezervu na hradu za zdravotn starostlivosú pod¬a tohto z-kona (× 6 ods. 6 a 7),
c) vyhodnocovaú indik-tory do troch mesiacov po uplynutŢ Lasov-ho obdobia, za ktor- s indik-tory hodnoten-; v r-mci vyhodnotenia indik-torov zdravotn- poisúovne s povinn-
1. sprac vaú daje poskytnut- poskytovate¬mi zdravotnej starostlivosti metodikou urLenou ministerstvom zdravotnŢctva,
2. publikovaú v°sledky spósobom a formou urLenou ministerstvom zdravotnŢctva,
3. poskytovaú vyhodnoten- daje ministerstvu zdravotnŢctva a radu,
4. vykon-vaú kontrolu kvality v prŢpadoch v°skytu -tatisticky v°znamn°ch odch°lok v indik-toroch,
5. vyuÎŢvaú indik-tory a v°sledky kontroly kvality pri vytv-ranŢ poradia poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti,
6. poskytovaú v°sledky kontroly kvality ministerstvu zdravotnŢctva a radu,
d) dodrÎiavaú podmienky ustanoven- t°mto z-konom na uzatv-ranie zml v o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti (× 7),
e) pri uzatv-ranŢ zml v o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti Lelne, efektŢvne a hospod-rne vynakladaú finanLn- prostriedky z verejn-ho zdravotn-ho poistenia,
f) potvrdiú najneskór do 24 hodŢn od doruLenia Îiadosti poskytovate¬a zdravotnej starostlivosti skutoLnosú, Li ide o neodkladn zdravotn starostlivosú;17) potvrdenie Îiadosti musŢ maú pŢsomn formu; za jeho doruLenie sa povaÎuje aj doruLenie faxom alebo elektronickou po-tou,
g) dodrÎiavaú minim-lnu mieru platobnej schopnosti a preukazovaú ju radu (× 14 ods. 5 aÎ 7),
h) viesú karty poistencov, sprŢstup-ovaú daje z nich poistencovi a posielaú poistencom na poÎiadanie v°pisy z karty poistencov (× 16 ods. 2 aÎ 4),
i) viesú a uchov-vaú dokument-ciu (× 16),
j) viesú LtovnŢctvo v s lade s osobitn°m predpisom;34) Ltovn- z-vierka28) musŢ byú overen- audŢtorom,
k) zostavovaú priebeÎn Ltovn z-vierku29) k posledn-mu d-u kalend-rneho -tvrúroka a vyhotovovaú priebeÎn spr-vu, 35)
l) prev-dzkovaú, aktualizovaú a rozvŢjaú informaLn° syst-m kompatibiln° s informaLn°m syst-mom radu, ministerstva zdravotnŢctva a poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpeLoval r°chle a spo¬ahliv- zisúovanie inform-ciŢ s visiacich s vykon-vanŢm verejn-ho zdravotn-ho poistenia a s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
m) poukazovaú na Let radu prŢspevok na Linnosú radu (× 30),
n) uhr-dzaú poskytovate¬ovi z-chrannej zdravotnej sluÎby preddavok na zdravotn starostlivosú (× 8 ods. 5),
o) podie¬aú sa na hrade n-kladov uhr-dzan°ch radom pod¬a × 18 ods. 1 pŢsm. g) vo v°-ke, ktor- zodpoved- pomeru poLtu poistencov zdravotnej poisúovne k celkov-mu poLtu poistencov evidovan°ch v centr-lnom registri poistencov [× 20 ods. 1 pŢsm. e) prv° bod],
p) plniú oznamovacie povinnosti a +al-ie povinnosti ustanoven- t°mto z-konom.

(2) Ak zdravotn- poisúov-a vykon-va s Lasne verejn- zdravotn- poistenie, individu-lne zdravotn- poistenie a nemocensk- poistenie (× 6 ods. 11 a 12 ), je povinn-

a) zriadiú z h¬adiska person-lneho a organizaLn-ho oddelen spr-vu pre verejn- zdravotn- poistenie, individu-lne zdravotn- poistenie a nemocensk- poistenie; oddelen- spr-va musŢ byú zabezpeLen- tak, aby nedoch-dzalo k po-kodeniu z-ujmov poisten°ch v jednotliv°ch poistn°ch druhoch, najm˝ aby sa v°nosy v prŢslu-nom druhu poistenia vyuÎŢvali iba v prospech poisten°ch v tomto poistnom druhu,
b) viesú oddelen analytick evidenciu pre jednotliv- poistn- druhy, aby sa celkov- n-klady a v°nosy viedli osobitne pre verejn- zdravotn- poistenie, osobitne pre individu-lne zdravotn- poistenie a osobitne pre nemocensk- poistenie tak, aby bolo moÎn- hospod-rsky v°sledok zistiú za kaÎd Linnosú samostatne; poloÎky analytickej evidencie spoloLn- pre v-etky poistn- druhy sa delia pomerne pod¬a podielu verejn-ho zdravotn-ho poistenia, individu-lneho zdravotn-ho poistenia a nemocensk-ho poistenia na poisúovacej Linnosti,
c) uviesú v prŢlohe Ltovnej z-vierky daje osobitne pre v-etky poistn- druhy v rozsahu ustanovenom v-eobecne z-v˝zn°m pr-vnym predpisom vydan°m ministerstvom financiŢ na z-klade osobitn-ho z-kona.34)

(3) Zdravotn- poisúov-a je povinn- predkladaú radu a vl-de

a) bez zbytoLn-ho odkladu radne overen kípiu pln-ho znenia stanov po kaÎdej ich zmene,
b) bez zbytoLn-ho odkladu organizaLn -trukt ru po kaÎdej jej zmene,
c) do 30. j na kalend-rneho roka
1. spr-vu o Linnosti zdravotnej poisúovne za predch-dzaj ci kalend-rny rok,
2. spr-vu o v°sledkoch kontrolnej Linnosti za predch-dzaj ci kalend-rny rok a o prijat°ch opatreniach na n-pravu zisten°ch nedostatkov v Linnosti zdravotnej poisúovne,
3. pl-n kontrolnej Linnosti na nasleduj ci kalend-rny rok.

(4) N-leÎitosti spr-vy o Linnosti zdravotnej poisúovne [odsek 3 pŢsm. c) prv° bod] ustanovŢ v-eobecne z-v˝zn° pr-vny predpis, ktor° vyd- ministerstvo zdravotnŢctva.

× 16
Dokument-cia

(1) Dokument-cia zdravotnej poisúovne musŢ obsahovaú

a) prijat- a potvrden- prihl--ky na verejn- zdravotn- poistenie,
b) uzatvoren- zmluvy o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti,
c) doklady o prijatom poistnom,
d) doklady o hrad-ch za poskytnut zdravotn starostlivosú,
e) karty poistencov,
f) zoznam poistencov s uvedenŢm mena, priezviska, rodn-ho LŢsla a trval-ho pobytu poistencov,
g) zoznam poistencov Lakaj cich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti s dajmi pod¬a pŢsmena f) (× 6 ods. 2),
h) zoznam poistencov zaraden°ch na dispenzariz-ciu s dajmi pod¬a pŢsmena f) [× 6 ods. 1 pŢsm. h)],
i) zoznam platite¬ov poistn-ho,
j) zoznam poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti, s ktor°mi m- uzatvoren zmluvu o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti,
k) zoznam hrad jednotliv°m poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti za poskytnut zdravotn starostlivosú a zoznam neuhraden°ch hrad z dóvodu ome-kania,
l) evidenciu celkov°ch n-kladov na jednotliv-ho poistenca,
m) Ltovn- doklady pod¬a osobitn-ho predpisu.34)

(2) Karta poistenca musŢ obsahovaú

a) meno, priezvisko, rodn- LŢslo a trval° pobyt poistenca,
b) daje o poskytnut°ch zdravotn°ch v°konoch, liekoch, dietetick°ch potravin-ch a zdravotnŢckych pomóckach,
c) daje o poskytnut°ch sluÎb-ch s visiacich s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
d) v°-ku hrady za poskytnut zdravotn starostlivosú v LlenenŢ pod¬a pŢsmena b) a za poskytnut- sluÎby s visiace s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
e) d-tum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v LlenenŢ pod¬a pŢsmena b) a sluÎieb s visiacich s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
f) oznaLenie poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti, ktorŢ poskytli poistencovi zdravotn starostlivosú pod¬a pŢsmena b), a oznaLenie poskytovate¬ov sluÎieb,
g) daj o zaradenŢ poistenca do zoznamu poistencov Lakaj cich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (6 ods. 2),
h) daj o zaradenŢ poistenca na dispenzariz-ciu,
i) oznaLenie platite¬a poistn-ho.

(3) PrŢslu-n- zdravotn- poisúov-a je povinn- poslaú poistencovi na z-klade jeho pŢsomnej Îiadosti pln° v°pis z karty poistenca. V°pis z karty poistenca zdravotn- poisúov-a doplnŢ o v°-ku uhradenej hrady poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti za poskytnut zdravotn starostlivosú v LlenenŢ pod¬a odseku 2 pŢsm. b) a za poskytnut- sluÎby s visiace s poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti. S Lasne upovedomŢ poistenca, Îe móÎe ozn-miú zdravotnej poisúovni, ak sa mu neposkytla zdravotn- starostlivosú uveden- vo v°pise z karty poistenca. Poplatok za v°pis z karty poistenca je 20 Sk; poplatok je prŢjmom zdravotnej poisúovne.

(4) Zdravotn- poisúov-a je povinn- sprŢstupniú poistencovi daje z karty poistenca prostrednŢctvom internetu tak, aby boli prŢstupn- len jemu.

(5) Zoznamy pod¬a odseku 1 pŢsm. f) aÎ k) je zdravotn- poisúov-a povinn- poskytn ú radu v elektronickej podobe za kaÎd° kalend-rny mesiac najneskór do 20. d-a nasleduj ceho kalend-rneho mesiaca.

(6) Dokument-cia pod¬a odseku 1 sa uchov-va 10 rokov, ak osobitn° predpis34) neustanovuje inak.

TRETIA LASĆ
ZRIADENIE A P´SOBNOSĆ -RADU

× 17
Zriadenie radu

(1) Zria+uje sa rad ako pr-vnick- osoba, ktor-mu sa v oblasti verejnej spr-vy zveruje vykon-vanie

a) doh¬adu nad verejn°m zdravotn°m poistenŢm [× 1 pŢsm. d) prv° bod],
b) doh¬adu nad poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti [× 1 pŢsm. d) druh° bod].

(2) SŢdlom radu je Bratislava.

(3) -rad sa nezapisuje do obchodn-ho registra.36)

× 18
Pósobnosú radu

(1) -rad

a) vykon-va doh¬ad nad verejn°m zdravotn°m poistenŢm t°m, Îe
1. dohliada na dodrÎiavanie ustanovenŢ tohto z-kona a osobitn-ho predpisu, 37)
2. vyd-va povolenia a in- rozhodnutia pod¬a tohto z-kona a dohliada na plnenie nŢm vydan°ch rozhodnutŢ vr-tane podmienok urLen°ch v t°chto rozhodnutiach,
3. vyd-va rozhodnutia o poh¬ad-vkach na poistnom uplatnen°ch zdravotnou poisúov-ou, poistencom alebo platite¬om poistn-ho38) platobn°m v°merom,
4. vyd-va rozhodnutia o poh¬ad-vkach za hradu za zdravotn starostlivosú uplatnen°ch zdravotnou poisúov-ou13) platobn°m v°merom,
5. vyd-va rozhodnutia o pokut-ch za poru-enie povinnostŢ ustanoven°ch t°mto z-konom a osobitn°m predpisom, 39)
b) vykon-va doh¬ad nad poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti t°m, Îe dohliada na spr-vne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 40)
c) z Last-uje sa na prerozde¬ovanŢ poistn-ho,
d) spolupracuje s ministerstvom zdravotnŢctva a ministerstvom financiŢ na prŢprave v-eobecne z-v˝zn°ch pr-vnych predpisov t°kaj cich sa verejn-ho zdravotn-ho poistenia,
e) plnŢ z-v˝zky -t-tu v oblasti zdravotnŢctva vypl°vaj cich z medzin-rodn°ch zml v na z-klade poverenia ministerstva zdravotnŢctva,
f) je styLn° org-n pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhr-dzanej na z-klade verejn-ho zdravotn-ho poistenia vo vzúahu k styLn°m org-nom Llensk°ch -t-tov Eurípskej nie, Nírska, Lichten-tajnska, Islandu a ŇvajLiarska na komunik-ciu medzi prŢslu-n°mi zdravotn°mi poisúov-ami, 41)
g) uhr-dza n-klady na zdravotn starostlivosú poskytnut poistencovi Llensk-ho -t-tu Eurípskej nie, Nírska, Lichten-tajnska, Islandu a ŇvajLiarska v Slovenskej republike na z-klade zmluvy o soci-lnom zabezpeLenŢ alebo dohody s Llensk°mi -t-tmi Eurípskej nie, Nírska, Lichten-tajnska, Islandu a ŇvajLiarska, alebo dohody prŢslu-n°ch radov t°chto -t-tov, v ktor°ch sa zmluvn- -t-ty vzdali vz-jomn-ho uhr-dzania t°chto n-kladov,
h) plnŢ +al-ie lohy ustanoven- t°mto z-konom.

(2) Pri plnenŢ loh, ktor- patria do pósobnosti radu, postupuje rad nestranne a nez-visle od -t-tnych org-nov, org-nov zemnej samospr-vy, in°ch org-nov verejnej moci a od +al-Ţch pr-vnick°ch osób alebo fyzick°ch osób; -t-tne org-ny, org-ny zemnej samospr-vy, in- org-ny verejnej moci ani +al-ie pr-vnick- osoby alebo fyzick- osoby nesm neopr-vnene zasahovaú do Linnosti radu.

(3) Na plnenie loh, ktor- patria do pósobnosti radu, móÎe rad zria+ovaú poboLky.

× 19

(1) -rad predklad- vl-de

a) spr-vu o Linnosti radu za obdobie predch-dzaj ceho kalend-rneho roka kaÎdoroLne do 30. j na,
b) spr-vu o hospod-renŢ za prv° polrok kalend-rneho roka do troch mesiacov po skonLenŢ kalend-rneho polroka,
c) v°roLn spr-vu o hospod-renŢ do troch mesiacov po skonLenŢ kalend-rneho roka,
d) spr-vu o stave vykon-vania verejn-ho zdravotn-ho poistenia za obdobie predch-dzaj ceho kalend-rneho roka kaÎdoroLne do 30. j na,
e) rozpoLet radu (× 28 ods. 4).

(2) Spr-vy pod¬a odseku 1 pŢsm. a) aÎ d) rad uverej-uje vo VestnŢku radu do 30 dnŢ po ich prerokovanŢ vo vl-de a rozpoLet radu (× 28 ods. 4) do 30 dnŢ po jeho schv-lenŢ v dozornej rade.

× 20
Ąal-ia Linnosú radu

(1) -rad

a) urLuje spósob vykazovania poistn-ho,
b) urLuje formu a n-leÎitosti preukazu poistenca,
c) pride¬uje LŢseln- kídy zdravotn°m poisúovniam,
d) pride¬uje LŢseln- kídy lek-rom a poskytovate¬om zdravotnej starostlivosti,
e) vedie
1. centr-lny register poistencov, ktor° obsahuje meno, priezvisko, rodn- LŢslo poistenca a LŢseln° kíd prŢslu-nej zdravotnej poisúovne,
2. zoznam zdravotn°ch poisúovnŢ, ktor- vykon-vaj verejn- zdravotn- poistenie na z-klade povolenia pod¬a tohto z-kona,
3. zoznam platite¬ov poistn-ho,
4. zoznam poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti,
5. zoznam kídov lek-rov a poskytovate¬ov zdravotnej starostlivosti,
6. zoznam osób opr-vnen°ch na v°kon doh¬adu,
7. register podan°ch prihl--ok na verejn- zdravotn- poistenie,
f) vyd-va VestnŢk radu,
g) prev-dzkuje informaLn° syst-m,
h) poskytuje zdravotnej poisúovni do 14 dnŢ od poÎiadania inform-ciu o podanŢ prihl--ky na verejn- zdravotn- poistenie poistencom v inej zdravotnej poisúovni.

(2) -rad vo VestnŢku radu uverej-uje

a) spr-vu o Linnosti radu [× 19 ods. 1 pŢsm. a)],
b) spr-vu o hospod-renŢ za prv° polrok kalend-rneho roka [× 19 ods. 1 pŢsm. b)],
c) v°roLn spr-vu o hospod-renŢ [× 19 ods. 1 pŢsm. c)],
d) spr-vu o stave vykon-vania verejn-ho zdravotn-ho poistenia [× 19 ods. 1 pŢsm. d)],
e) rozpoLet radu (× 28 ods. 4),
f) zoznam zdravotn°ch poisúovnŢ, ktor- vykon-vaj verejn- zdravotn- poistenie na z-klade povolenia pod¬a tohto z-kona,
g) v°rok pr-voplatn-ho rozhodnutia o vydanŢ povolenia, prŢpadne aj odóvodnenie v°roku alebo jeho Lasti (× 37 ods. 4),
h) pr-voplatn- rozhodnutie o zru-enŢ povolenia (× 39 ods. 7),
i) v°rok pr-voplatn-ho rozhodnutia o zavedenŢ n tenej spr-vy nad zdravotnou poisúov-ou (× 52 ods. 6),
j) ozn-menie o skonLenŢ n tenej spr-vy nad zdravotnou poisúov-ou (× 59 ods. 2),
k) ozn-menie o doLasnom zastavenŢ opr-vnenia zdravotnej poisúovne prijŢmaú a potvrdzovaú prihl--ky na verejn- zdravotn- poistenie a uzatv-raú zmluvy o poskytovanŢ zdravotnej starostlivosti (× 62 ods. 2),
l) metodick- usmernenia a odpor Lania radu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykon-vanie verejn-ho zdravotn-ho poistenia,
m) in- dóleÎit- ozn-menia radu.

× 21
Org-ny radu

Org-nmi radu s :

a) predseda radu,
b) spr-vna rada,
c) dozorn- rada.

Predseda radu
× 22

(1) Predseda radu je -tatut-rnym a v°konn°m org-nom radu.

(2) Predsedu radu vymen va a odvol-va vl-da na n-vrh ministra zdravotnŢctva. D-om, ktor° bol urLen° za de- n-stupu do funkcie predsedu radu, mu vznik- pracovn° pomer42) k radu, ak v Lase vymenovania nebol zamestnancom radu.

(3) FunkLn- obdobie predsedu radu je p˝úroLn-; zaLŢna plyn ú d-om vymenovania do funkcie. V°kon funkcie predsedu radu je obmedzen° najviac na dve za sebou nasleduj ce funkLn- obdobia.

(4) Za predsedu radu móÎe byú vymenovan- fyzick- osoba, ktor-

a) m- spósobilosú na pr-vne kony v plnom rozsahu,
b) m- diplom o absolvovanŢ vysoko-kolsk-ho -t dia -tudijn°ch programov druh-ho stup-a43) v -tudijnom odbore pr-vo, v -tudijn°ch odboroch ekonomick-ho smeru, v -tudijnom odbore v-eobecn- lek-rstvo, v -tudijnom odbore o-etrovate¬stvo alebo v -tudijnom odbore pórodn- asistencia,
c) m- najmenej sedemroLn prax v jednom z odborov uveden°ch v pŢsmene b), z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii,
d) je dóveryhodn-; na posudzovanie dóveryhodnosti sa pouÎije × 33 ods. 3 pŢsm. a),
e) m- trval° pobyt na zemŢ Slovenskej republiky.

(5) Funkcia predsedu radu je nezluLite¬n- s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca N-rodnej rady Slovenskej republiky, Llena vl-dy, sudcu, prokur-tora, s funkciou, povolanŢm alebo zamestnanŢm v -t-tnom org-ne, org-ne zemnej samospr-vy alebo v pr-vnick°ch osob-ch, ktor°m bol zveren° v°kon verejnej moci, s funkciou v zdravotnej poisúovni alebo vo finanLnej in-tit cii uvedenej v × 33 ods. 4. Funkcia predsedu radu je nezluLite¬n- aj s funkciou Llena spr-vnej rady (× 24 a 25) a s funkciou Llena dozornej rady (× 26 a 27).

(6) Predseda radu nesmie popri v°kone svojej funkcie vykon-vaú Îiadnu in platen funkciu, podnikaú, ani vykon-vaú in z-robkov Linnosú okrem spr-vy vlastn-ho majetku alebo majetku svojich malolet°ch detŢ, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, liter-rnej, publicistickej a umeleckej Linnosti.

(7) Ak predseda radu v Lase jeho vymenovania do tejto funkcie vykon-va funkciu, povolanie, zamestnanie alebo Linnosú, ktor- je nezluLite¬n- s funkciou predsedu radu, je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu skonLiú kaÎd tak to funkciu, povolanie, zamestnanie alebo Linnosú.

(8) Predseda radu je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu po svojom vymenovanŢ doruLiú predsedovi vl-dy pŢsomn- ozn-menie, v ktorom uvedie, Li sp˛-a podmienky nezluLite¬nosti svojej funkcie pod¬a odsekov 5 a 6.

(9) V°kon funkcie predsedu radu konLŢ uplynutŢm jeho funkLn-ho obdobia. Pred uplynutŢm funkLn-ho obdobia v°kon funkcie predsedu radu zanik-

a) vzdanŢm sa funkcie na pŢsomn Îiadosú predsedu radu doruLen vl-de; v°kon funkcie predsedu radu v takom prŢpade zanik- uplynutŢm kalend-rneho mesiaca nasleduj ceho po mesiaci, v ktorom sa Îiadosú doruLila vl-de,
b) odvolanŢm z funkcie z dóvodov ustanoven°ch v odseku 10,
c) smrúou alebo vyhl-senŢm za mËtveho.44)

(10) Predsedu radu odvol- vl-da z jeho funkcie, ak

a) bol pr-voplatn°m rozsudkom s du ods den° za myseln° trestn° Lin alebo bol pr-voplatne ods den° za trestn° Lin a s d nerozhodol o podmieneLnom odloÎenŢ v°konu trestu od-atia slobody,
b) bol pr-voplatne pozbaven° spósobilosti na pr-vne kony alebo jeho spósobilosú na pr-vne kony bola obmedzen-,
c) zaLal vykon-vaú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo Linnosú, ktor- je nezluLite¬n- s funkciou predsedu radu, alebo nesplnil povinnosú pod¬a odseku 8.

× 23

(1) Predseda radu

a) navrhuje rozpoLet radu a predklad- ho spr-vnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schv-lenie,
b) vyprac va n-vrh spr-vy o hospod-renŢ radu a predklad- ho dozornej rade na schv-lenie,
c) rozhoduje o zria+ovanŢ poboLiek radu, ich zemn°ch obvodoch a sŢdlach,
d) vymen va a odvol-va po predch-dzaj com prerokovanŢ so spr-vnou radou
1. z-stupcu predsedu radu,
2. riadite¬a poboLky radu,
e) rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam radu vydan°m v prvom stupni, a to na n-vrh nŢm ustanovenej poradnej komisie,
f) rozhoduje o +al-Ţch veciach, ak nie s zveren- t°mto z-konom do pósobnosti in-ho org-nu radu.

(2) Predsedu radu zastupuje

a) v plnom rozsahu jeho pr-v a povinnostŢ z-stupca predsedu radu, ak predseda radu
1. nie je vymenovan°,
2. nevykon-va svoju funkciu dlh-ie ako 30 kalend-rnych dnŢ,
b) v rozsahu urLenom predsedom radu
1. z-stupca predsedu radu,
2. riadite¬ poboLky radu.

Spr-vna rada
× 24

(1) Spr-vna rada m- sedem Llenov. Llenmi spr-vnej rady s :

a) predseda spr-vnej rady,
b) podpredseda spr-vnej rady,
c) +al-Ţ piati Llenovia spr-vnej rady, z ktor°ch traja nie s zamestnancami radu.

(2) Llenov spr-vnej rady vymen va a odvol-va vl-da na n-vrh ministra zdravotnŢctva.

(3) FunkLn- obdobie Llena spr-vnej rady je p˝úroLn-; zaLŢna plyn ú d-om vymenovania do funkcie. Llenstvo v spr-vnej rade je obmedzen- najviac na dve za sebou nasleduj ce funkLn- obdobia.

(4) Za Llena spr-vnej rady móÎe byú vymenovan- fyzick- osoba, ktor- sp˛-a poÎiadavky pod¬a × 22 ods. 4 pŢsm. a), d) a e) a +alej m-

a) diplom o absolvovanŢ vysoko-kolsk-ho -t dia -tudijn°ch programov druh-ho stup-a43) v -tudijnom odbore pr-vo, v -tudijn°ch odboroch ekonomick-ho smeru, v -tudijnom odbore v-eobecn- lek-rstvo, v -tudijnom odbore o-etrovate¬stvo alebo v -tudijnom odbore pórodn- asistencia,
b) najmenej trojroLn prax v jednom z odborov uveden°ch v pŢsmene a).

(5) Funkcia Llena spr-vnej rady je nezluLite¬n- s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca N-rodnej rady Slovenskej republiky, Llena vl-dy, sudcu, prokur-tora, s funkciou, povolanŢm alebo zamestnanŢm v -t-tnom org-ne, org-ne zemnej samospr-vy alebo v pr-vnick°ch osob-ch, ktor°m bol zveren° v°kon verejnej moci, s funkciou v zdravotnej poisúovni alebo vo finanLnej in-tit cii uvedenej v × 33 ods. 4. Funkcia Llena spr-vnej rady je nezluLite¬n- aj s funkciou predsedu radu (× 22 a 23) a s funkciou Llena dozornej rady (× 26 a 27).

(6) Ak Llen spr-vnej rady v Lase jeho vymenovania do tejto funkcie vykon-va funkciu, povolanie alebo zamestnanie, ktor- je nezluLite¬n- s funkciou Llena spr-vnej rady, je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu skonLiú kaÎd tak to funkciu, povolanie alebo zamestnanie.

(7) Llen spr-vnej rady je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu po svojom vymenovanŢ doruLiú predsedovi vl-dy pŢsomn- ozn-menie, v ktorom uvedie, Li sp˛-a podmienky nezluLite¬nosti pod¬a odseku 5.

(8) V°kon funkcie Llena spr-vnej rady konLŢ uplynutŢm jeho funkLn-ho obdobia. Pred uplynutŢm funkLn-ho obdobia v°kon funkcie Llena spr-vnej rady zanik-

a) vzdanŢm sa funkcie na pŢsomn Îiadosú Llena spr-vnej rady doruLen vl-de; v°kon funkcie v takom prŢpade zanik- d-om doruLenia pŢsomn-ho ozn-menia, ak v -om nie je uveden° neskor-Ţ de- vzdania sa funkcie,
b) odvolanŢm z funkcie; na dóvody odvolania sa rovnako vzúahuje × 22 ods. 10,
c) smrúou alebo vyhl-senŢm za mËtveho.44)

× 25

(1) Spr-vna rada

a) schva¬uje spr-vu o Linnosti radu,
b) schva¬uje spr-vu o doh¬ade nad verejn°m zdravotn°m poistenŢm,
c) schva¬uje spr-vu o doh¬ade nad poskytovanŢm zdravotnej starostlivosti,
d) navrhuje audŢtora na vypracovanie roLnej Ltovnej z-vierky radu a n-vrh predklad- dozornej rade na schv-lenie,
e) vyjadruje sa k n-vrhu rozpoLtu radu,
f) vyjadruje sa k n-vrhu spr-vy o hospod-renŢ radu,
g) prerok va n-vrhy na vymenovanie a odvolanie z-stupcu predsedu radu a riadite¬a poboLky radu,
h) rokuje o veciach predloÎen°ch predsedom radu a dozornou radou,
i) schva¬uje vn torn- predpisy radu, najm˝ organizaLn° poriadok, pracovn° poriadok, mzdov° poriadok pre zamestnancov radu, pravidl- financovania a hospod-renia radu,
j) schva¬uje rokovacŢ poriadok spr-vnej rady.

(2) Predsedovi spr-vnej rady patrŢ za v°kon jeho funkcie mesaLn- odmena vo v°-ke dvojn-sobku priemernej mesaLnej mzdy zamestnanca v hospod-rstve Slovenskej republiky zistenej -tatistick°m radom za predch-dzaj ci kalend-rny rok (+alej len priemern- mesaLn- mzda ). Podpredsedovi spr-vnej rady patrŢ za v°kon jeho funkcie mesaLn- odmena vo v°-ke 1, 5-n-sobku priemernej mesaLnej mzdy. Ostatn°m Llenom spr-vnej rady patrŢ za v°kon ich funkcie mesaLn- odmena vo v°-ke 1, 3-n-sobku priemernej mesaLnej mzdy. MesaLn- odmeny sa vypl-caj z finanLn°ch prostriedkov radu.

(3) Spr-vna rada zasad- pravidelne najmenej raz za -tvrúrok. Rokovanie spr-vnej rady zvol-va a vedie jej predseda, v jeho neprŢtomnosti podpredseda spr-vnej rady.

(4) Predseda spr-vnej rady je povinn° zvolaú mimoriadne rokovanie spr-vnej rady na z-klade pŢsomn-ho n-vrhu ministra zdravotnŢctva, predsedu radu, dozornej rady alebo najmenej troch +al-Ţch Llenov spr-vnej rady do siedmich dnŢ od doruLenia pŢsomn-ho n-vrhu; ak predseda spr-vnej rady t to povinnosú nesplnŢ, rokovanie spr-vnej rady zvol- bez zbytoLn-ho odkladu podpredseda spr-vnej rady.

(5) Na zasadanŢ spr-vnej rady a na mimoriadnom zasadanŢ spr-vnej rady sa z Last-uje predseda radu a predseda dozornej rady.

(6) Spr-vna rada je schopn- uzn--aú sa, ak s na rokovanŢ prŢtomnŢ najmenej piati jej Llenovia.

(7) Spr-vna rada rozhoduje uznesenŢm. Na prijatie uznesenia je potrebn° s hlas nadpoloviLnej v˝L-iny prŢtomn°ch Llenov spr-vnej rady. V prŢpade rovnosti hlasov je rozhoduj cim hlas predsedu. KaÎd° Llen spr-vnej rady m- pr-vo, aby sa jeho nes hlasn- stanovisko s rozhodnutŢm spr-vnej rady uviedlo na jeho Îiadosú v z-pisnici z rokovania spr-vnej rady.

**Dozorn- rada

× 26**

(1) Dozorn- rada je kontroln°m org-nom radu.

(2) Dozorn- rada m- p˝ú Llenov. Llenmi dozornej rady s :

a) predseda dozornej rady,
b) podpredseda dozornej rady,
c) +al-Ţ traja Llenovia dozornej rady.

(3) Llenov dozornej rady volŢ a odvol-va N-rodn- rada Slovenskej republiky na n-vrh vl-dy.

(4) FunkLn- obdobie Llena dozornej rady je p˝úroLn-; zaLŢna plyn ú d-om zvolenia do funkcie. Llenstvo v dozornej rade je obmedzen- najviac na dve za sebou nasleduj ce funkLn- obdobia.

(5) Za Llena dozornej rady móÎe byú zvolen- fyzick- osoba, ktor- sp˛-a poÎiadavky pod¬a × 22 ods. 4 pŢsm. a), d) a e) a +alej m-

a) diplom o absolvovanŢ vysoko-kolsk-ho -t dia -tudijn°ch programov druh-ho stup-a 43) v -tudijnom odbore pr-vo, v -tudijn°ch odboroch ekonomick-ho smeru alebo v-eobecn-ho lek-rstva,
b) najmenej trojroLn prax v jednom z odborov uveden°ch v pŢsmene a).

(6) Funkcia Llena dozornej rady je nezluLite¬n- s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca N-rodnej rady Slovenskej republiky, Llena vl-dy, prokur-tora, sudcu, -t-tnych tajomnŢkov ministerstiev, ved cich sluÎobn°ch radov ministerstiev, predsedov (ved cich alebo riadite¬ov) +al-Ţch stredn°ch org-nov -t-tnej spr-vy a ich -tatut-rnych z-stupcov a s funkciou, povolanŢm alebo zamestnanŢm v org-ne zemnej samospr-vy. Llenmi dozornej rady nesm byú ani predseda radu, Llenovia spr-vnej rady a zamestnanci radu. Ak Llen dozornej rady v Lase jeho zvolenia do tejto funkcie zast-va alebo vykon-va funkciu, povolanie, zamestnanie alebo Linnosú, ktor- je nezluLite¬n- s funkciou Llena dozornej rady, je povinn° bez zbytoLn-ho odkladu skonLiú kaÎd tak funkciu, povolanie, zamestnanie alebo Linnosú.

(7) Llenovia dozornej rady s povinnŢ bez zbytoLn-ho odkladu po svojom zvolenŢ doruLiú predsedovi N-rodnej rady Slovenskej republiky pŢsomn- ozn-menie, v ktorom uved , Li sp˛-aj podmienky nezluLite¬nosti pod¬a odseku 6.

(8) V°kon funkcie Llena dozornej rady sa konLŢ uplynutŢm jeho funkLn-ho obdobia. Pred uplynutŢm funkLn-ho obdobia v°kon funkcie Llena dozornej rady zanik-

a) vzdanŢm sa funkcie na pŢsomn Îiadosú Llena dozornej rady doruLen N-rodnej rade Slovenskej republiky; v°kon funkcie v takom prŢpade zanik- d-om doruLenia pŢsomn-ho ozn-menia, ak v -om nie je uveden° neskor-Ţ de- vzdania sa funkcie,
b) odvolanŢm z funkcie z dóvodov ustanoven°ch v odseku 9,
c) smrúou alebo vyhl-senŢm za mËtveho.44)

(9) Llena dozornej rady odvol- N-rodn- rada Slovenskej republiky z jeho funkcie, ak

a) bol pr-voplatn°m rozsudkom s du ods den° za myseln° trestn° Lin alebo bol pr-vo