CHOCHP zabije u nás ročne asi tisíc ľudí

Na Slovensku fajčí približne 35 až 40% dospelej populácie (vo svete asi 1,1 mld ľudí). Ročne u nás zomrie na následky fajčenia približne 11 000 ľudí, z toho zhruba 1 000 na priame poškodenie pľúc chronickým, dlhodobým inhalovaním cigaretového dymu – chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP). CHOPCHP postihuje 25 – 30 % fajčiarov a je dôsledkom prehnanej zápalovej reakcie najdrobnejších a najzraniteľnejších dýchacích ciest s ich následnou prestavbou a rozpadom pľúcneho tkaniva. Jedinou a najúčinnejšou prevenciou pri CHOCHP je nezačať fajčiť alebo včas prestať. 15. novembra si pripomíname Svetový deň CHOCHP.

Postihnuté aj ostatné orgány

Narušená funkcia pľúc vedie k zhoršeniu okysličovania krvi a súčasne aj k postihnutiu ostatných orgánov systémovým pôsobením zápalu vyvolaného cigaretovým dymom. Postihnutí pacienti prežívajú posledné štádiá života v nesmiernom utrpení, ktorý vyplýva z pretrvávajúceho a prehlbujúceho sa pocitu dusenia sa; majú 2- až 5-krát častejšie ochorenia srdca, chradnutie kostrového svalstva, rednutie kostí. Takto zhubne ovplyvnená kvalita života je spojená aj s kratším prežívaním a vyššou úmrtnosťou na akútne vzplanutia samotnej CHOCHP, ale aj na iné príčiny (kardiovaskulárne, zhubné nádory a pod.).

Najúčinnejšou prevenciou je - nefajčiť. To však zvládne iba približne 20 % fajčiarov. Ostatným je potrebné pomáhať zmierniť sužujúce symptómy choroby, odstraňovať spomínané náhle, akútne vzplanutia (vyvolané najmä infekciami a svojou závažnosťou pripomínajúce infarkt myokardu pri ischemickej chorobe srdca) a zlepšovať tak kvalitu života.

Posledné roky sa pozornosť výskumu pri liečbe CHOCHP sústreďuje najmä na naplnenie najambicióznejších cieľov - spomalenie alebo zastavenie progresie (postupné zhoršovanie) choroby a zníženie, resp. oddialenie pomerne vysokej úmrtnosti, spôsobenej CHOCHP. K dispozícii je množstvo farmakologických i nefarmakologických metód, ktoré prinášajú sľubné výsledky.

Rehabilitácia - šanca pre liečbu CHOCHP

Pre zlepšenie prognózy pacientov s CHOCHP je určite nevyhnutná systematická rehabilitácia. Dve veľké celosvetové štúdie (UPLIFT a TORCH) skúmajú, či možno spomínané dva ciele naplniť aj zmysluplnou farmakoterapiou. Liek sledovaný v štúdii UPLIFT zatiaľ preukazuje schopnosť zastaviť zhoršovanie pľúcnych funkcií. Kombinácia protizápalového lieku s uvoľňujúcim, podávaná inhalačne v spoločnom inhalačnom systéme v štúdii TORCH (ktorá už skončila a výsledky ktorej sú už vo veľkej miere vyhodnotené) ukázala, že tento kombinovaný liek redukuje úmrtnosť pri CHOCHP až o 17,5 %. Na základe porovnania s inými štúdiami napr. z kardiológie, kde sa pozorovala podobná alebo nižšia redukcia neželaného efektu a kde sa takto preverené lieky stali základnou súčasťou rutinnej liečby, môžeme podobný priebeh očakávať aj pri spomínanom kombinovanom inhalačnom lieku. V takom prípade by sa výrazne zlepšil osud pacientov s CHOCHP.