Pri včasnom diagnostikovaní sa 90 % nádorov prsníka môže vyliečiť

Analýza mamografických vyšetrení na Slovensku v rokoch 2003 – 2005, ktorú vykonal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, potvrdila stúpajúcu tendenciu výskytu nádorového ochorenia prsníka aj úmrtnosť naň na Slovensku. Vzhľadom na to, že riziková skupina sa začína od 40 až 44 rokov, význam preventívnych mamografických vyšetrení naberá na intenzite.

Znamená to výraznú šancu včas a úspešne zachytiť začiatok nádorového ochorenia prsníka a následne začať liečbu. Ak sa nádorové ochorenie prsníka zachytí v prvom štádiu, šancu na vyliečenie má vyše 90 % pacientok. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie (nárokové preventívne prehliadky) má každá žena od 40. roku veku 1-krát za 2 roky.

Pri porovnaní všetkých realizovaných mamografických vyšetrení (241 208) oproti nárokovaným preventívnym vyšetreniam (651 668) v priemere za celé Slovensko za rok 2005 je rozdiel -410 460 vyšetrení . Pri porovnaní realizovaných iba preventívnych vyšetrení (140 798) oproti nárokovaným preventívnym vyšetreniam v priemere za celé Slovensko za rok 2005 je rozdiel ešte vyšší -510 870 (plnenie 21,61%). To znamená, že 510 870 žien vo veku nad 40 rokov, nebolo vyšetrených . Pri podrobnom hodnotení prepočtov podľa jednotlivých krajov môžeme tak ako pri sumáre zhodnotiť, že počty zrealizovaných vyšetrení zďaleka nedosahujú počet nárokovaných preventívnych – požadovaných vyšetrení.

Porovnanie vekovo-špecifickej incidencie a úmrtnosti u žien na zhubné nádory prsníka v SR v príslušných desaťročiach


Zdroj: NCZI (publikácia Epidemiológia zhubných nádorov v SR)

Členenie mamografov podľa krajov SR

Počet mamografov Kraj Spolu
BA TT TN NT ZL BB KE PO
**k 31. 12. 2003** 17 4 5 8 9 11 10 6 **70**
% podiel 24,29 5,71 7,14 11,43 12,00 15,71 14,29 8,57 **100,00**
**k 31. 12. 2004** 17 4 5 7 8 10 12 7 **70**
% podiel 24,29 5,71 7,14 10,00 12,00 14,29 17,14 10,00 **100,00**
**k 31. 12. 2005** 17 4 7 7 8 10 13 7 **73**
% podiel 23,29 5,48 9,59 9,59 10,96 13,70 17,81 9,59 **100,00**
Zdroj: NCZI

Najväčšie zastúpenie má Bratislavský kraj, ďalej Košický kraj a Banskobystrický. Ostatné kraje sú v rozpätí 7 až 8 prístrojov za posledné obdobie (r. 2005). Výnimkou je Trnavský kraj, kde prístroje dosahujú počas všetkých troch rokov iba necelých 6 % (4 mamografy) z celkového počtu, pričom priemer je 12,5 % (9 prístrojov).

Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie

Podľa prílohy zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti ženy majú nárok na preventívne mamografické vyšetrenie 1-krát za 2 roky po dosiahnutí 40. roku veku. Táto skupina sa z roka na rok zväčšuje. Kým k 31. 12. 2003 to bolo 45,95 % žien, o dva roky je to 47,73 % žien s nárokom na mamografiu z celkového počtu poistených žien.

Zoskupenie žien podľa nároku na mamografické vyšetrenia

Vekové skupiny k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005
počet % počet % počet %
**0 - 39** 1 505 814 54,05 1 468 928 53,22 1 427 221 52,27
**40 - 80+** **1 280 217** 45,95 **1 291 140** 46,78 **1 303 336** 47,73
**Spolu** 2 786 031 100,00 2 760 068 100,00 2 730 557 100,00
Na Slovensku malo nárok k 31. 12. 2003 celkom **1 280 217 žien** , k 31. 12. 2004 to bolo **1 291 140** a k 31. 12. 2005 malo nárok na mamografickú prevenciu **1 303 336** žien. **Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie má každá žena od 40. roku veku 1-krát za 2 roky.** Za rok to je v priemere 640 109 (r. 2003), 645 570 (r. 2004) a 651 668 (r. 2005) vyšetrení, za predpokladu, že by všetky ženy požiadali o ich uskutočnenie. **Tieto všetky predpokladané preventívne vyšetrenia sú ďalej uvádzané ako nárokované preventívne mamografické vyšetrenia.**

Nárokované preventívne mamografické vyšetrenia

Kraje SR Rok 2003 priemer na rok Rok 2004 priemer na rok Rok 2005 priemer na rok
BA 165 678 82 839 167 227 83 613 168 399 84 200
TT 131 499 65 749 132 272 66 136 135 757 67 879
TN 146 225 73 113 147 688 73 844 149 071 74 536
NT 178 618 89 309 178 927 89 463 179 647 89 824
ZL 153 588 76 794 154 796 77 398 156 583 78 292
BB 158 987 79 493 160 198 80 099 161 229 80 615
KE 178 648 89 324 180 636 90 318 181 827 90 913
PO 166 975 83 488 169 396 84 698 170 822 85 411
Spolu 1 280 217 640 109 1 291 140 645 570 1 303 336 651 668
Prehľad všetkých realizovaných mamografických vyšetrení -------------------------------------------------------
Rok 2003 mamogr. vyšetrenia % podiel z toho preventívne % podiel
BA 53 899 27,18 24 350 27,14
TT 18 780 9,47 7 395 8,24
TN 14 282 7,2 6 397 7,13
NT 23 077 11,64 9 122 10,17
ZL 23 379 11,79 8 669 9,66
BB 19 957 10,06 11 268 12,56
KE 23 737 11,97 14 659 16,34
PO 21 187 10,68 7 870 8,77
Spolu 198 298 100 89 730 100
Rok 2004 mamogr. vyšetrenia % podiel z toho preventívne % podiel
BA 49 525 24,51 21 630 24,3
TT 19 686 9,74 7 162 8,05
TN 19 280 9,54 7 175 8,06
NT 24 407 12,08 14 279 16,04
ZL 19 540 9,67 5 495 6,17
BB 17 558 8,69 7 059 7,93
KE 29 666 14,68 16 595 18,65
PO 22 419 11,09 9 603 10,79
Spolu 202 081 100 88 998 100
Rok 2005 mamogr. vyšetrenia % podiel z toho preventívne % podiel
BA 58 725 24,35 35 636 25,31
TT 24 365 10,1 14 332 10,18
TN 25 188 10,44 16 146 11,47
NT 27 875 11,56 16 070 11,41
ZL 19 470 8,07 8 523 6,05
BB 20 664 8,57 6 325 4,49
KE 39 761 16,48 29 688 21,09
PO 25 160 10,43 14 078 10
Spolu 241 208 100 140 798 100
V roku 2005 najviac vyšetrení pripadá na Bratislavský kraj 58 725 (24,35 %) a Košický kraj 39 761 (16,48 %). Percentuálny podiel ostatných krajov sa nachádza pod priemerom 12,50 %. Najmenší podiel má Žilinský kraj 19 470 (8,07 %).

Porovnanie prírastkov a úbytkov realizovaných iba preventívnych mamografických vyšetrení medzi jednotlivými obdobiami

Kraje SR Rozdiel r.2004-r.2003 Rozdiel r.2005-r.2004 Celkový rozdiel r.2005-r.2003
BA -2 720 -11,17% 14 006 64,75 % 11 286 46,35 %
TT -233 -3,15 % 7 170 100,11 % 6 937 93,81 %
TN 778 12,16 % 8 971 125,03 % 9 749 152,40 %
NT 5 157 56,53 % 1 791 12,54 % 6 948 76,17 %
ZL -3 174 -36,61 % 3 028 55,10 % -146 -1,68 %
BB -4 209 -37,35 % -734 -10,40 % -4 943 -43,87 %
KE 1 936 13,21 % 13 093 78,90 % 15 029 102,52 %
PO 1 733 22,02 % 4 475 46,60 % 6 208 78,88 %
Spolu -732 -0,82 % 51 800 58,20 % 51 068 56,91 %
Pri zameraní sa iba na prevenciu je vidieť, že hoci v roku 2004 sa zaznamenal mierny pokles vykázaných preventívnych vyšetrení celkom -732 (-0,82 %) oproti roku 2003, v roku 2005 tento trend nepokračoval, naopak počet preventívnych vyšetrení stúpol o 51 800 (58,20 %), čo je viac ako polovica.

Z jednotlivých krajov je potrebné spomenúť pomerne vysoké nárasty pri celkových rozdieloch (medzi r. 2005 a 2003) v percentuálnom vyjadrení v Trenčianskom kraji 152,40 % a Košickom kraji 102,52 %. Výraznejší úbytok za obidve sledované obdobia vykazuje Banskobystrický kraj -43,87 %.

Prepočet všetkých realizovaných vyšetrení na 1 mamograf a 1 pracovný deň

Na jeden mamograf rok 2003 rok 2004 rok 2005
BA 3 171 2 913 3 454
TT 4 695 4 922 6 091
TN 2 856 3 856 3 598
NT 2 885 3 487 3 982
ZL 2 598 2 443 2 434
BB 1 814 1 756 2 066
KE 2 374 2 472 3 059
PO 3 531 3 203 3 594
Spolu 2 833 2 887 3 304
Na jeden pracovný deň rok 2003 rok 2004 rok 2005
BA 13 12 14
TT 19 20 24
TN 11 15 14
NT 12 14 16
ZL 10 10 10
BB 7 7 8
KE 9 10 12
PO 14 13 14
Spolu 11 12 13
Za rok 2003 bolo v priemere na jeden mamograf a jeden pracovný deň 11, za rok 2004 12 a za rok 2005 13 vyšetrení. Počas všetkých troch rokov najnižšie hodnoty dosahoval Banskobystrický kraj, v prepočte iba 7-8 vyšetrení na 1 mamograf a 1 pracovný deň. Najvyššie počty až pri samotných prepočtoch dosahuje Trnavský kraj – 24 vyšetrení na jeden mamograf a jeden pracovný deň za rok 2005, čo je o 84,62 % viac ako priemer (13).

Mamografy sa nevyužívajú rovnako

V samotných mamografických prístrojoch dosahuje Trnavský kraj v porovnaní s ostatnými krajmi najnižšie hodnoty (4 mamografické prístroje, pričom priemer je 9). To svedčí o tom, že hoci ide o kraj s najmenším počtom mamografov má pravdepodobne oveľa efektívnejšiu využiteľnosť prístrojov ako ostatné kraje.

Samotné mamografické prístroje nie sú v jednotlivých krajoch využité rovnako. „Samozrejme, treba brať do úvahy čakacie doby pri naplnení stanovených limitov od zdravotných poisťovní, počas dovoleniek a PN pracovníkov (zvlášť v personálne menej obsadených pracoviskách) a taktiež servis a opravy zdravotníckej techniky. Z poskytnutých údajov nie je možné určiť, koľko z toho zahŕňajú jednotlivé objektívne príčiny,“ vysvetľuje Radoslava Miklášová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Trnavský kraj s najmenším počtom mamografov (iba 4) vykazuje za rok 2005 najviac - 24 zrealizovaných mamografických vyšetrení v prepočte na 1 mamograf a 1 pracovný deň. Pre porovnanie v Banskobystrickom kraji dokázalo 10 mamografov zrealizovať iba 8 všetkých mamografických vyšetrení v prepočte na 1 mamograf a 1 pracovný deň.

Prepočet realizovaných iba preventívnych vyšetrení na 1 mamograf a 1 pracovný deň

Na jeden mamograf rok 2003 rok 2004 rok 2005
BA 1 432 1 272 2 096
TT 1 849 1 791 3 583
TN 1 279 1 435 2 307
NT 1 140 2 040 2 296
ZL 963 687 1 065
BB 1 024 706 633
KE 787 1 383 2 284
PO 2 443 1 372 2 011
Spolu 1 282 1 271 1 929
Na jedenpracovný deň rok 2003 rok 2004 rok 2005
BA 6 5 8
TT 7 7 14
TN 5 6 9
NT 5 8 9
ZL 4 3 4
BB 4 3 3
KE 3 6 9
PO 10 5 8
Spolu 5 5 8
Z prehľadu vyplýva, že rok 2004 bol približne na úrovni roka 2003 so zanedbateľným poklesom o 11 vyšetrení (0,86 %) celkovo 1 271 vyšetrení v priemere za celú SR na jeden mamograf. V roku 2005 bol už viditeľnejší nárast o 658 (51,77 %) vyšetrení oproti predchádzajúcemu roku v celkovom počte 1 929 vyšetrení prepočítaných v priemere na jeden mamograf.

Závery analýzy

Zlepšenie stavu, resp. dostupnosti mamografických vyšetrení na Slovensku, nezávisí bezpodmienečne od zvýšenia stavu prístrojovej zdravotníckej techniky. Dôvodom, pre ktorý je počet mamografických vyšetrení v niektorých krajoch nízky, je zrejme nedostatočná organizácia práce , ale aj nedostatočná osveta či znalosť nárokov na preventívne vyšetrenia.

Ďalším dôvodom je limitovanie výkonov zdravotnými poisťovňami. Zdravotné poisťovne nelimitujú konkrétne počet mamografických vyšetrení. Mamografické vyšetrenie je zahrnuté v globálnom limite pre rádiodiagnostiku alebo spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. „V zásade platí, že ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prekročí dohodnutý zmluvný objem na príslušné obdobie, náklady si viac menej v plnej miere hradí sám (výnimku tvorí neodkladná zdravotná starostlivosť),“ objasňuje R. Miklášová.

Z tohto dôvodu sa preventívne mamografické vyšetrenia odkladajú na neskorší termín, čím zase vznikajú čakacie lehoty, ktoré môžu byť, nezávisle od možnosti výkonu samotných prístrojov a zdravotníckeho personálu, veľmi rozdielne. V konečnom dôsledku to skresľuje celkovú výšku realizovaných výkonov.

Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je potrebné špecifikovať priority pri nákupe zdravotnej starostlivosti a následne regulovať ostatné – neprioritné zdravotnícke činnosti. Nákup mamografických vyšetrení nie je v celkovom objeme nákupu špecifikovaný, rovnako nie je rozdelený objem pre preventívne a diagnostické mamografické vyšetrenia.

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.