Ročné zúčtovanie poistencov neminie

Do 31. októbra 2006 bol poistenec alebo platiteľ poistného povinný zaplatiť nedoplatok na zdravotnom poistení. Ak tak neurobil a ani nereagoval na prípadnú písomnú výzvu zdravotnej poisťovne na jeho dodatočné zaplatenie, do konca decembra 2006 musí zdravotná poisťovňa oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nesplnenie tejto povinnosti. Zdravotná poisťovňa si môže uplatniť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nárok na zaplatenie nedoplatku a aj prípadný úrok z omeškania. Uviedla to pre ZDRAVIE.sk hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová.

Obe strany musia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dôkazy na podporu svojich tvrdení. “Ak sa preukáže povinnosť poistenca zaplatiť nedoplatok, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydá platobný výmer, ktorým zaviaže poistenca alebo platiteľa poistného zaplatiť zdravotnej poisťovni nedoplatok aj s prípadným úrokom z omeškania. Poistenec musí zaplatiť aj náhradu trov konania zdravotnej poisťovni, ktorá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaplatila poplatok za vydanie výmeru,“ vysvetľuje R. Miklášová.

Tento rok bez pokuty

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade nezaplatenia nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2005 neudeľuje pokuty. R. Miklášová však upozorňuje, že suma nedoplatku môže narásť o úrok z omeškania, ktorý sa vypočíta zo sumy a počtu dní počnúc 1. novembrom 2006 do zaplatenia nedoplatku. Výška úroku sa odvíja od 2-násobku základnej úrokovej sadzby určenej NBS (ku dňu splatnosti) a od počtu dní meškania.

Nevrátenie preplatku na poistnom zdravotnou poisťovňou

Môže však nastať aj opačný prípad – ak zdravotná poisťovňa nevráti poistencovi preplatok. “Poistenec si môže nárok na vrátenie preplatku uplatniť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnakým postupom ako pri zdravotná poisťovňa pri nedoplatku. Pri nároku na vrátenie preplatku však nemožno uplatniť si úrok z omeškania.

“Zároveň na základe podnetu poistenca alebo platiteľa poistného je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oprávnený vykonať dohľad v zdravotnej poisťovni, a ak by sa preukázalo, že si nesplnila svoju zákonnú povinnosť a nevrátila preplatok, môže jej uložiť sankcie – opatrenia na vykonanie nápravy, príp. pri závažnejšom porušení zákona aj pokutu do výšky 5 mil. Sk,” upozorňuje R. Miklášová.

Za nevykonanie, resp. nepodanie ročného zúčtovania poistného môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť poistencovi alebo platiteľovi poistného pokutu do 5 000, resp. 100 000 Sk.