Onkologickí pacienti svoje lieky dostanú

Od 1. januára 2007 majú niektorí pacienti s onkologickými chorobami pri výbere svojho lieku v lekárni problém – lekáreň ich recept neakceptuje pre chybu ministerstva zdravotníctva. Do apríla 2007 sa ministerstvo zdravotníctva zaviazalo problém vyriešiť. V súvislosti s novými kódmi lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nastal problém v predpisovaní onkologických liečiv, pretože v kategorizácii liečiv (Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR OPL 0406-26177/2006-OL z 13. decembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia) v časti H zoznam skratiek odborností lekárov sú uvedené pod skratkou ONK (onkológia) len odbornosti klinická onkológia (019), radiačná onkológia (043) a slovne detský onkológ s certifikáciou pre chemoterapiu.

Z kategorizácie vypadli certifikované pracovné činnosti podľa nariadenia vlády SR č. 213/2004 Z.z. onkológia v gynekológii (229), onkológia v chirurgii (319), onkológia v urológii (322) a pediatrická hematológia a onkológia (329), ktoré sú rovnocenné s rovnomennými špecializáciami – lekárske predpisy vypísané na onkologické lieky lekármi s uvedenými špecializáciami preto nemôžu lekárne akceptovať. Na spoločnom rokovaní, ktoré inicioval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a ktorého sa zúčastnili zástupcovia ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní a stavovských organizácií sa zástupca ministerstva zdravotníctva zaviazal, že do apríla 2007 sa do kategorizácie liečiv doplnia odbornosti chýbajúcich onkologických špecializácií – onkológia v gynekológii, onkológia v chirurgii, onkológia v urológii a pediatrická hematológia a onkológia.

Podľa MUDr. Jána Gajdoša, predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR pobočky úradu všetkým lekárom, ktorí mali špecializáciu klinická onkológia a spĺňajú podmienky vzdelania (atestácia z klinickej onkológie) a nemajú kód odbornosti 019, vydajú kód lekára na odbornosť klinická onkológia (019), aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo ohrozené.

Podobný problém nastal po 1. januári 2007 aj v pediatrických špecializáciách (pediatrická imunológia a alergiológia, atď.), ktoré sa zaviazal zástupca ministerstva zdravotníctva riešiť do 30. júna 2007.