Neplodnosť – skrytá hrozba

Na Slovensku sa môže narodiť o viac ako tisíc detí ročne, ak spoločnosť podporí modernú liečbu formou asistovanej reprodukcie. Zhodli sa na tom odborníci na workshope Neplodnosť – skrytá hrozba pre Slovensko. Prirodzený prírastok obyvateľov Slovenska za rok 2006 sa oproti minulému roku znížil o 391 osôb, uviedla ministerka práce Viera Tomanová. Tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch: prirodzený prírastok sa zmení na úbytok, ktorý sa bude postupne prehlbovať.

Najzávažnejším dôsledkom súčasného demografického vývoja bude podľa ministerky zrýchľujúci sa proces starnutia obyvateľstva. Priemerný vek obyvateľstva sa do roku 2030 zvýši o viac ako sedem rokov.

Ako konštatoval predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR MUDr. Richard Demovič, predbežné výsledky dohľadu u poskytovateľov naznačujú, že úspešnosť liečby neplodnosti u hodnotených poskytovateľov je štandardná a nadštandardná v rámci SR. Pacientky sa však k modern****ým metódam asistovanej reprodukcie dostávajú až po dlhoročnej snahe o graviditu.

Podľa Michala Klimenta, prezidenta Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá workshop pripravila, je alarmujúcim faktom nárast významu neplodnosti a s ním spojený demografický dopad na spoločnosť.

Potvrdil to aj demograf Boris Vaňo, podľa ktorého plodnosť občanov Slovenska klesla po roku 1989 rapídne v súvislosti s transformáciou spoločnosti a z nej vyplývajúcou neistotou, ekonomickými faktormi (nezamestnanosť, reálne príjmy, hromadná bytová výstavba) i zmenou životného štýlu mladých ľudí (viac možností štúdia a kariéry).

Odborníci počas workshopu konštatovali, že každý šiesty slovenský pár rieši problém neplodnosti, pričom celých 9 % párov má problémy, riešiteľné len formou kvalitnej liečby formou asistovanej reprodukcie. Tento vývoj je problém nielen z hľadiska dneška, ale aj z hľadiska budúcnosti slovenskej ekonomiky, ktoré sa bude musieť v nasledujúcich rokoch vyrovnať s úbytkom obyvateľstva, čo zdôraznil na workshope aj analytik Národnej banky Slovenska Pavel Gertler.

Ako vyplynulo z diksusie, štátna politika podpory pôrodnosti by mala zahŕňať aj širšiu podporu moderných metód asistovanej reprodukcie, ktoré prinášajú výsledky: na Slovensku pracuje sedem špičkovo vybavených centier asistovanej reprodukcie. V nich pracujúci odborníci môžu nielen pomôcť k vytúženému potomkovi väčšiemu počtu párov než doteraz, ale aj podporiť priaznivejší vývoj doteraz nežiaducich demografických faktorov SR.

Alarmujúca situácia

V súčasnosti sa rodí o polovicu detí ročne menej ako v roku 1950. Na svete je neplodných viac ako 10 % dvojíc, čiže asi 60 až 80 miliónov párov. Neplodnosť definuje Svetová zdravotnícka organizácia ako civilizačné ochorenie, ktorej výskyt sa pohybuje medzi 15 až 20 %.

V slovenských podmienkach to znamená, že nie je zabezpečená základná reprodukcia obyvateľstva, priemerný vek občanov sa zvyšuje. V SR je podľa odborníkov neplodný každý šiesty pár, pričom ich počet bude vzhľadom na civilizačné faktory narastať. Navyše, na Slovensku rastie i sekundárna neplodnosť, čiže neschopnosť počať ďalšie dieťa. Populačná krivka dlhodobo klesá.

Centrá asistovanej reprodukcie

Podľa slovenskej legislatívy sa zo zákonného verejného zdravotného poistenia uhrádzajú 2 až 3 cykly výkonov asistovanej reprodukcie do 39. roku života ženy. Linky centier asistovanej reprodukcie v SR:


Detailne popísaná choroba na tému Neplodnosť
Poradňa - Neplodnosť / sterilita