Sója a redukcia cholesterolu

V roku 1999 schválilo FDA (Správa pre potraviny a liečivá) zdravotné tvrdenie týkajúce sa schopnosti sójovej bielkoviny znižovať cholesterol. Avšak klinické štúdie realizované od povolenia tohto tvrdenia preukázali inkonzistentné výsledky, pričom niektoré pokusy potvrdili iba miernu redukciu cholesterolu.

James Anderson z univerzity v Kentucky prezentoval výsledky novej meta analýzy, ktorá by mohla poskytnúť vysvetlenie vyššie spomínanej inkonzistencie. Meta analýza tiež nastolila niektoré ďalšie otázky týkajúce sa znižovania cholesterolu.

Za zmienku stoja dve pozorovania z Andersonovej meta analýzy a obe potvrdzujú dôležitosť hypocholesterolemického efektu sójovej bielkoviny pre zdravie človeka. Po prvé, v rozpore so všeobecnou mienkou, miera zníženia hladiny cholesterolu nie je vo väčšine prípadov vôbec závislá od pôvodnej koncentrácie cholesterolu. Vyjadrené v percentách, redukcia je takmer rovnaká v širokom rozsahu hladiny cholesterolu. 5-10%-ná redukcia sa vyskytuje u ľudí s počiatočnou hladinou cholesterolu 200mg/dl rovnako ako u tých, ktorí majú cholesterol 250mg/dl. Tento poznatok je dôležitý najmä pre ľudí s miernou hypercholesterolémiou, ktorí užívajú na zníženie svojho cholesterolu lieky.

Druhé pozorovanie: schopnosť sóje znižovať cholesterol je vyššia, ak je jej konzumácia rozdelená do viacerých denných dávok v porovnaní s jednorázovou dávkou a účinné je aj množstvo menšie ako 25g/deň (dávka odporúčaná FDA). Konzumácia10g sójovej bielkoviny 2x denne je dostatočná a je to aj realistický nutričný cieľ. Celkovo povedané, výsledky tejto novej Andersonovej meta štúdie upozorňujú na úlohu sójovej bielkoviny pri redukcii rizika srdcovo-cievnych ochorení.

Takmer všetky nedávno publikované klinické štúdie používali ako zdroj sójovej bielkoviny sójové bielkovinové izoláty (ISP). ISP patria medzi tepelne opracované sójové produkty obsahujúce približne 90% bielkovín. Výsledky spomínaných meta analýz preukázali, že ak boli ISP pridané do pekárenských výrobkov, redukcia cholesterolu bol mierna (približne 2%), avšak ak bola konzumovaná vo forme tekutiny alebo jogurtu, miera redukcie dosahovala vyššie hodnoty (až 8%). Mediálna prezentácia týchto výsledkov však býva neadekvátna, nakoľko často krát sa spomína znižovanie cholesterolu prostredníctvom tepelne neupravenej alebo surovej sóje, hoci je jasné, že ISP sú tepelne spracované.

Napriek jednoznačným výsledkom meta analýz je na mieste opatrná skepsa voči týmto zisteniam. Je pravdaže dôležité overiť, či nejaká premenná (napr. rozdiely v celkovom príjme bielkovín medzi jednotlivými štúdiami užívajúcimi rozlične spracované produkty) môže ovplyvniť rozdiely medzi „pečenými a nepečenými ISP“. Je zrejmé, že skôr, ako bude táto hypotéza prijatá, musí byť overená v klinických podmienkach priamym porovnaním účinkov ISP pripravených rozličným spôsobom. Zatiaľ nie je jasné, ako môže dodatočné tepelné spracovanie, ktorému je ISP vystavené počas pečenia, ovplyvniť schopnosť sójovej bielkoviny znižovať cholesterol. V tejto súvislosti sa opäť dostávame k otázke mechanizmu, akým vlastne sójová bielkovina spôsobuje redukciu hladiny cholesterolu. Aktuálny predpoklad je, že peptidy vznikajúce pri trávení sójovej bielkoviny ovplyvňujú LDL receptory v pečeni. Zatiaľ nie je známe, či má pečenie vplyv na vznik týchto peptidov.

United Soybean Board