DÔVERA zverejnila prvý rebríček kúpeľov

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejnila hodnotenie, metodiku a rebríček 27 zmluvných kúpeľných zariadení v dvoch oblastiach.

Brusno, Číž, Bardejov. Takto vyzerá trojica najlepších kúpeľov podľa zdravotnej poisťovne DÔVERA. Tá dala pri zostavovaní prvého rebríčka kúpeľov dôraz hlavne na pacientsky pohľad. O výsledku totiž rozhodoval prieskum spokojnosti pacientov a hodnotenie služieb, ktoré im kúpele poskytujú v rámci verejného zdravotného poistenia.

„Rozširujeme trend transparentnosti a informovania o úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po rebríčku nemocníc a hodnotení lekárov v prevencii prinášame aj informácie o kúpeľoch. Dúfame, že budú užitočné pre našich poistencov aj pre manažment kúpeľov,“ hovorí riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Martin Kultan.

DÔVERA hodnotila výsledky 27 zmluvných kúpeľných zariadení v dvoch oblastiach – prieskum spokojnosti a služby pre pacientov v rámci verejného zdravotného poistenia. V prieskume vyjadril svoj názor každý desiaty poistenec DÔVERY, ktorý bol v roku 2008 v kúpeľoch. Celkovo sa teda zapojilo takmer 800 respondentov. Najviac ocenili prístup a správanie personálu, najmenej ubytovanie a stravu. V tomto sa pacientsky pohľad na kúpele neodlišuje od pohľadu na nemocnice. S kúpeľmi sú však poistenci celkovo mierne spokojnejší ako s nemocnicami.

Poskytované služby v kúpeľoch hodnotili odborníci zdravotnej poisťovne osobne v každých kúpeľoch v priebehu tohto roka. Zohľadňovali len služby dostupné z verejného zdravotného poistenia. Teda nie to, za čo si návštevníci platia sami. Najsilnejšími stránkami kúpeľov sú vybavenie a úroveň zdravotnej časti (ambulancie, priestory na procedúry a rehabilitácie a pod.). Naopak, slabinami v niektorých zariadeniach stále zostávajú vybavenie a úroveň liečebných domov a dostupnosť doplnkových služieb.

Keby sa bral do úvahy len prieskum spokojnosti, najlepšie kúpele sú Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Brusno a Kúpele Dudince. Z hodnotenia služieb zase vyšli najúspešnejšie Bardejovské kúpele, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Kúpele Brusno. „Z prieskumu spokojnosti aj z hodnotenia služieb vychádzajú úspešne v podstate tie isté kúpeľné zariadenia. Najlepšia trojica v celkovom hodnotení skončila medzi najlepšími desiatimi aj v oboch čiastkových parametroch,“ komentuje M. Kultan.

Zdravotná poisťovňa je pripravená hodnotenie kúpeľov rozvíjať. „Keďže sme v tomto na Slovensku v začiatkoch, privítame konštruktívne návrhy, ako metodiku rozvíjať a dopĺňať ju o ďalšie parametre, napríklad výsledky kúpeľnej liečby a kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva M. Kultan.

Hodnotenie a rebríček kúpeľov

poradie názov kúpeľov celkové hodnotenie služby pacientom prieskum spokojnosti
1 Kúpele Brusno, a.s.
1,384
2 Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
1,407
3 Bardejovské kúpele, a.s.
1,477
4 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
1,480
5 Kúpele Nimnica, a.s.
1,498
6 Kúpele Dudince, a.s.
1,532
7 Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová
1,583
8 Kúpele Sliač, a.s.
1,625
9 Kúpele Lúčky, a.s.
1,627
10 Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice
1,654
11 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
1,674
12 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Smrdáky
1,678
13 Kúpele Nový Smokovec, a.s.
1,682
14 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
1,689
15 SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š.p., Dudince
1,690
16 Kúpele Bojnice, a.s.
1,722
17 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
1,764
18 Wellness KOVÁČOVÁ, s.r.o.
1,819
19 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
1,937
20 Kúpele Štós, a.s.
1,953
21 Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Tatranské Matliare
2,030
\- Kúpele Lúčivná, a.s.\*
\- KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR DRUŽBA - Bardejov\*
\- Sanatórium Dr. Guhra n.o.\*
\- Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice\*
\- Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.\*
\- Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.\*
Poznámka: \* prieskum spokojnosti pacientov nie je realizovaný (nízky počet odliečených poistencov)

Metodika hodnotenia kúpeľov

Výsledné hodnotenie a rebríček kúpeľov vznikli na základe výsledkov v dvoch oblastiach - v prieskume spokojnosti pacientov a v hodnotení poskytovaných služieb v rámci verejného zdravotného poistenia. V oboch týchto parametroch dostávali kúpele známky ako v škole, teda od 1 do 5. Dosiahnutá známka v prieskume sa na tej celkovej podieľala váhou 70 %, známka v hodnotení služieb mala váhu 30 %. Poskytované služby hodnotili odborníci zdravotnej poisťovne počas osobných návštev kúpeľov v priebehu roku 2009. V prieskume spokojnosti sa zúčastnili poistenci DÔVERY, ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu v roku 2008.

Známky sme pre lepšiu orientáciu zmenili aj na farebné ikonky. Sú tri a označujú, či dané kúpele skončili v porovnaní s ostatnými nadpriemerne, priemerne alebo podpriemerne.

V konečnom rebríčku je šesť kúpeľov bez celkovej známky aj poradia. Najmä preto, že vzhľadom na nízky počet odliečených poistencov nebolo možné u nich vyhodnotiť prieskum spokojnosti. Zmluvné kúpeľné zariadenie TATRASAN s. r.o. nebolo hodnotené vôbec. A to pre nedostatočný počet odliečených poistencov a pre neposkytnutie súčinnosti pri hodnotení poskytovaných služieb.

Prieskum spokojnosti pacientov zahŕňal tri okruhy otázok:

  • spokojnosť so správaním a starostlivosťou personálu
  • spokojnosť s ubytovaním a stravou
  • spokojnosť s poskytnutou liečbou a jej výsledkami

Hodnotenie služieb pacientom sa zameriavalo na:

  • úroveň vybavenia liečebných domov
  • úroveň zdravotnej časti (ambulancie, priestory na rehabilitácie a procedúry)
  • úroveň vybavenia a možnosti stravovania
  • dostupnosť a prostredie kúpeľov
  • doplnkové služby