Depresia a chronická bolesť

U ľudí trpiacich chronickou bolesťou existuje v priemere trikrát vyššie riziko vzniku psychiatrických symptómov a u pacientov trpiacich depresiou existuje v priemere trikrát vyššie riziko vzniku chronickej bolesti.

Kampaň EFIC venovaná jednej z najvýznamnejších komorbidít bolesti
Európsky týždeň proti bolesti – 12. – 19. október 2009

U ľudí trpiacich chronickou bolesťou existuje v priemere trikrát vyššie riziko vzniku psychiatrických symptómov a u pacientov trpiacich depresiou existuje v priemere trikrát vyššie riziko vzniku chronickej bolesti. Ľudia trpiaci bolesťami a zároveň depresiami spravidla využívajú zdravotnícke služby veľmi často, a to dokonca aj vtedy, ak sa u nich nevyskytuje nijaké vážne základné ochorenie. To však neznamená, že by boli aj lepšie liečení.

Kvalita života a chronická bolesť

Chronická bolesť je komplexný životný pocit, ktorý ovplyvňuje myslenie, náladu i správanie a môže viesť až k izolácii, nepohyblivosti ako aj k závislosti od liekov.

Chronická bolesť má nepochybne negatívny dopad na každodenný život takto sužovaného človeka. Ľudia sa sťažujú, že chronická bolesť znižuje ich schopnosť vykonávať určité činnosti. Postihuje ich nezávislosť i medziľudské vzťahy: jedna štvrtina týchto ľudí má pocit, že sa nevedia o seba postarať tak, ako by si želali; 27% nedokáže alebo dokáže len v menšej miere udržiavať vzťahy s priateľmi a rodinou; 30% pociťuje obmedzenú schopnosť zachovávať si nezávislý spôsob života; 19% už nie je schopných pokračovať v sexuálnom živote. Sužovanie chronickou bolesťou taktiež nepriaznivo vplýva na emocionálne zdravie ľudí: 50% ich uvádza, že ustavične pociťujú únavu; 43% ľudí sa sťažuje, že pre bolesti sa cítia byť bezmocní; 44 % udáva, že bolesť im prekáža v jasnom myslení a koncentrácii; 16% si myslí, že v niektoré dni sú ich bolesti také neznesiteľné, že majú chuť zomrieť. (Údaje z výskumu Bolesť v Európe.)

Chronická bolesť môže niekomu spôsobovať nesmierne straty, napríklad stratu uplatnenia, spánku, spoločenských kontaktov, vzťahov, zamestnania či stratu príjmu. Spätne môžu takéto straty zasa viesť k zvýšenému výskytu alebo náchylnosti k depresii.

Bolesť deprimuje a depresia vyvoláva a zosilňuje bolesť

Ľuďom trpiacim chronickou bolesťou hrozí v priemere trikrát vyššie riziko vzniku psychiatrických symptómov a u pacientov trpiacich depresiou existuje v priemere trikrát vyššie riziko vzniku chronickej bolesti. Ľudia trpiaci bolesťami a zároveň depresiami spravidla využívajú zdravotnícke služby veľmi často, a to dokonca aj vtedy, ak sa u nich nevyskytuje nijaké vážne základné ochorenie. To však neznamená, že sa im dostáva lepšej lekárskej starostlivosti; výsledky štúdií naznačujú, že títo ľudia v skutočnosti vyhľadávajú psychiatrov a ďalšie služby v oblasti duševného zdravia menej často ako iní pacienti, ktorí trpia poruchami nálady. Podľa niektorých odhadov sa viac ako 50% pacientov s depresiami, ktorí navštevujú všeobecných lekárov, sťažuje len na fyzické symptómy a vo väčšine prípadov je jedným z nich aj bolesť. Iné štúdie zasa naznačujú, že ak by lekári testovali všetkých pacientov na depresiu, mohli by zistiť až 60% doposiaľ nediagnostikovaných depresií.

Bolesť spomaľuje zotavovanie z depresie

Bolesť spomaľuje zotavovanie z depresie a depresia zasa komplikuje liečenie bolestí; dôsledkom depresií môže byť napríklad aj skutočnosť, že pacienti odstupujú z rehabilitačných programov zameraných na bolesť. Ba čo je ešte horšie, ako bolesť tak aj depresia sú živené samy sebou, a to vďaka zmenám, ktoré vyvolávajú v mozgových funkciách a v správaní. Depresia vedie k izolácii a izolácia vedie k ešte hlbšej depresii; dôsledkom bolestí je strach z pohybu, a nepohyblivosť sa zasa často stáva príčinou ďalších bolestí. Keď sa depresia lieči, bolesti často odoznievajú, zanikajú na pozadí, a keď odoznieva bolesť, odoznieva aj depresia.

Keďže u pacientov s chronickou bolesťou zostáva depresia často nediagnostikovaná, často sa ani nelieči. Ústrednou témou väčšiny návštev u lekára sa stávajú symptómy bolesti a s ňou spojené zdravotné ťažkosti. Keďže pretrvávajúce, dlhodobé bolesti majú aj svoju emocionálnu zložku, pacientom by prospelo komplexné zhodnotenie ich stavu a multidisciplinárna liečba.

Cieľom kampane Európskej federácie algeziologických spoločností IASP (Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) prebiehajúcej v rokoch 2009 – 2010 bude vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vládnych činiteľov a verejnosti o problematike tejto významnej komorbidity bolesti.

Európska federácia algeziologických spoločností (EFIC) reprezentuje viac ako 18 000 vedcov, lekárov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov, psychológov a ďalších zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich po celej Európe, ktorí sa zúčastňujú aktívneho boja proti chronickej bolesti.


Európska federácia algeziologických spoločností (EFIC)
www.efic.orgmuriel.gilbert@efic.org
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB)
www.pain.sk

Textová Inzercia

speediet - obrazok
KETO diéta, z ktorej neschudne aj Vaša peňaženka

Keto diéta SPEEDIET. Kvalitné produkty z Francúzska, z ktorých si určite vyberiete a k tomu on-line poradenstvo.

Najčítanejšie články