Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Usmernenie o úprave opatrení v súvislosti s výskytom ochorení vyvolaných vírusom chrípky A(HlNl)v

Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ECDC), aktuálneho a očakávaného vývoja situácie vo výskyte ochorení vyvolaných vírusom chrípky A(HlNl)v, Slovenská republika pristupuje k úprave a racionalizácii vykonávaných opatrení.

Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ECDC), aktuálneho a očakávaného vývoja situácie vo výskyte ochorení vyvolaných vírusom chrípky A(HlNl)v, Slovenská republika pristupuje k úprave a racionalizácii vykonávaných opatrení.

Zmeny boli prekonzultované s odborníkmi v oblasti epidemiológie (RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ so sídlom v Martine, RÚVZ so sídlom v Trenčíne), infektológie (Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Klinika infektológie a geografickej medicíny v Bratislave) a diagnostiky chrípky (Odbor lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR, Národné referenčné laboratórium pre chrípku).

Týmto usmernením strácajú platnosť: list č. OLM/3802/2009 z 5. 5. 2009 o zasielaní klinických vzoriek do špecializovaných virologických zariadení na laboratórne vyšetrenie pri podozrení na chrípku, list č. OLM/4841/2009 z 18. 6. 2009 o zasielaní klinických vzoriek do špecializovaných virologických zariadení na laboratórne vyšetrenie pri podozrení na nový vírus chrípky A(H1N1) - usmernenie listu č. OLM/3802/2009 zo dňa 5. 5. 2009 a list č. OE/5401/2009 z 16. 7. 2009 o informácii o racionalizácii opatrení v súvislosti s vírusom chrípky A(IilNl).

  1. Pacienta s potvrdeným vírusom chrípky A(HlNl)v, pokiaľ si jeho klinický stav nevyžaduje hospitalizáciu, nieje nutné hospitalizovať.
  1. O hospitalizácii osôb s pozitívnou epidemiologickou anamnézou atypickými klinickými príznakmi chrípky rozhodne infektológ, alebo po dohode s infektológom aj pediater alebo všeobecný lekár na základe posúdenia klinického stavu (s dôrazom na rizikové diagnózy: kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, ochorenia imunitného systému, gravidita, onkologické ochorenia, chronické ochorenia pľúc, astma, obezita a deti do 24 mesiacov veku).
  1. Ak infektológ, pediater, alebo všeobecný lekár rozhodne, že klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizáciu, poučí ho o nutnosti izolácie v domácom prostredí. Pacient potvrdí svojim podpisom do zdravotnej dokumentácie, že bol poučený o charaktere ochorenia, prenose a o nutnosti dodržiavať príslušné zásady a o tom, že bude o nich informovať aj osoby žijúce v blízkom kontakte. Infektológ, pediater alebo všeobecný lekár o tejto osobe informuje príslušný RÚVZ. Takejto osobe všeobecný lekár vypíše dočasnú práceneschopnosť na základe vyšetrenia a lekárskeho nálezu.
  1. Ak u hospitalizovaného pacienta dôjde počas hospitalizácie k zlepšeniu klinického stavu, môže byť takáto osoba na základe posúdenia infektológom prepustená do domácej liečby aj bez ukončenia laboratórneho vyšetrovania.
  1. Pacienti s veľmi ťažkým priebehom chrípky spôsobeným vírusom chrípky A(HlNl)v, ktorých stav si vyžaduje ventilačnú podporu, môžu byť hospitalizovaní na príslušných oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny za dodržania podmienok izolácie.
  1. O liečbe chrípky antivirotikami rozhoduje ošetrujúci lekár (infektológ, pediater alebo všeobecný lekár). V súčasnosti je vírus chrípky A(HlNl)v citlivý na inhibítory neuraminidázy (oseltamivir, zanamivir). Liečba chrípky sa vo všeobecnosti riadi Odborným usmernením MZ SR o liečbe chrípky a jej komplikácií a prevencii chrípky uverejnenom vo Vestníku MZ SR č. 10191/2006-C>ZS zo dňa 22. 5. 2006. Indikácie a liečbu aktuálne upravuje súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) inhibítorov neuraminidázy.
  1. Redukujú sa odbery biologického materiálu na virologické vyšetrenie. Odbery klinických vzoriek vykonávajú len sentineloví lekári a infektológovia. NRL pre chrípku bude vyšetrovať len klinické vzorky odobraté sentinelovým lekárom od osôb s pozitívnou epidemiologickou anamnézou a minimálne dvoma typickými príznakmi chrípky v štádiu prepuknutia ochorenia (napr. horúčka > 38 °C, kašeľ, škriabame v hrdle, myalgia, artralgia, bolesti hlavy, ktoré sa vyskytli do 7 dní od návratu z cudziny alebo od posledného kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie vyvolané vírusom chrípky A (HlNl)v. NRL pre chrípku bude vyšetrovať aj klinické vzorky odobraté infektológom od pacientov hospitalizovaných na infekčných klinikách s klinickými príznakmi chrípky. Výtery sa zasielajú štandardným spôsobom (ako klinické vzorky sezónnej chrípky). Odber vzoriek krvi nieje potrebný.
  1. Kontaktom chorých, u ktorých bol potvrdený vírus chrípky A(HlNl)v, nie je potrebné vydať rozhodnutie o nariadení lekárskeho dohľadu. Pokiaľ nevykazujú príznaky ochorenia nie sú obmedzované v pohybe. Budú poučené o charaktere ochorenia (viď bod 3) a v prípade objavenia sa klinických príznakov telefonicky kontaktujú všeobecného lekára, ktorý ich vyšetrí a rozhodne o ďalšom postupe.^
  1. Pohotovostné služby pracovníkov odborov epidemiológie RUVZ v Slovenskej republike bude zabezpečená denne počas pracovných dní od skončenia pracovnej doby do 18.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 8.00 do 18.00 hod.
  1. Za účelom lepšej prehľadnosti v Epidemiologickom informačnom systéme (EPIS) sa do EPIS budú vkladať výlučne potvrdené prípady a podozrenia. Negatívne hlásenia sa vkladať nebudú. Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré počas celého týždňa nehlásili žiaden potvrdený prípad, či podozrenie vložia do EPIS jednorazovo negatívne hlásenie v piatok za celý týždeň do 11.00 hod.
  1. Každodenný monitoring internetových stránok a správ z EWRS, ECDC aWHO vykonávajú pracovníci odboru epidemiológie ÚVZ SR. Aktuálne informácie o pandémii chrípky sú k dispozícii na internetových stránkach ECDC (http://www.ecdc.europa.eu/ časť „LATEST UPDATES", názov „ECDC situation report on Influenza A(HlNl)v."
  1. Informácia o potvrdených prípadoch vírusu chrípky typu A(HlNl)v Slovenskej republike bude súčasťou informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení, ktorá sa vypracováva každý piatok, t. j. raz týždenne. V tejto informácii bude uvedený sumár potvrdených prípadov.
  1. Hlásenie nových potvrdených prípadov nového vírusu chrípky A(HlNl)v v Slovenskej republike do EWRS aWHO zabezpečujú pracovníci odboru epidemiológie ÚVZ SR.
  1. Pri každom výskyte nového potvrdeného prípadu vírusu chrípky A(HlNl)v v Slovenskej republike ÚVZ SR informuje hovorkyňu Ministerstva zdravotníctva SR a príslušný RÚVZ.
  1. Služby na „Call centre" budú až do odvolania naďalej 24 hodín denne zabezpečovať pracovníci odboru epidemiológie ÚVZ SR a RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave prostredníctvom mobilného telefónu a budú občanov usmerňovať v zmysle nových opatrení a postupov.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 4. augusta 2009.

V Bratislave 4. augusta 2009