Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu

Ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch, preto je dôležité vedieť na čo sa treba zamerať. Čo si všímať z pohľadu rodiča a čo zase z pohľadu dospievajúcich si prečítajte na jednom mieste.

Ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch, preto je dôležité vedieť na čo sa treba zamerať. Čo si všímať z pohľadu rodiča a čo zase z pohľadu dospievajúcich si prečítajte na jednom mieste.

Ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery predurčujú skúsenosti v rodine ako prvom „emocionálnom priestore“. Preto je veľmi dôležité, v akom rodinnom prostredí mladý človek vyrastá, či je milovaný, prijímaný, chápaný, akú starostlivosť mu venujú rodičia.

V puberte rodina v očiach dospievajúceho stráca význam a do popredia sa dostávajú priatelia/ľky, partie, intímne vzťahy. Hľadanie kamarátov/ok, priateľov/liek, vysneného partnera/ky nie je vždy jednoduché, často môže viesť k mnohým sklamaniam a do veľkej miery súvisí s uvedomovaním si vlastnej príťažlivosti a so sebavedomím. To, že chlapec alebo dievča má problém s nadväzovaním priateľstiev, môže veľakrát signalizovať znížené sebavedomie, slabý sebaobraz, neistotu, úzkosť. Preto aj napriek tomu, že si to mladí ľudia nechcú pripustiť, potrebujú v tomto období podporu, opatrné a nenásilné vedenie od rodičov, učiteľov alebo iných ľudí, ktorým môžu dôverovať.
(Sielert a kol., 1993)

Mladí ľudia sa snažia v období puberty podobať svojim priateľom/kám. Radi sa rovnako obliekajú, chcú rovnako vyzerať, chodia na rovnaké miesta, počúvajú rovnakú hudbu. To, že sú súčasťou partie, im dáva pocit, že niekam patria, pocit bezpečia a istoty, zvýšenie, resp. upevnenie sebavedomia. Niekedy je veľmi ťažké odolať presvedčovaniu, nátlaku priateľov/liek, a neurobiť niečo, čo mladý človek ani nechce. Napr. fajčiť, skúsiť drogy, nejsť do školy, mať pohlavný styk a pod. Toto experimentovanie býva v dospievaní veľmi lákavé, ale na druhej strane môže spôsobiť problémy. Dobrí priatelia sú tí, ktorí rešpektujú názor ostatných a nesnažia sa vnucovať svoje názory iným.
(Fenwicková, Walker, 1994)

V období puberty sa zvyšuje záujem o opačné pohlavie. Na začiatku ešte bráni nadväzovaniu vzťahov hanblivosť, neskúsenosť, emocionálna nevyrovnanosť. Je to čas prvých hravých kontaktov, keď sú v popredí erotické fantázie a platonické lásky, ktoré prinášajú intenzívne vnútorné zážitky. „Ozajstným“ láskam predchádzajú lásky zamerané na zidealizované osoby, ako sú speváci, herci, športovci. Mladých ľudí v tomto období zaujímajú otázky spojené s tým, ako sa bozkávať, ako zbaliť chalana, babu, kedy mať prvý sex, informácie týkajúce sa používania prezervatívu a pod. Vážne sexuálne vzťahy sú v puberte ešte výnimočné.

Sexuálna aktivita má prevažne formu masturbácie, väčšinou vykonávanej tajne, s pocitmi viny. O škodlivých účinkoch masturbácie sa rozšírilo veľa výmyslov, v skutočnosti je masturbácia neškodným a celkom prirodzeným spôsobom, ako uspokojiť sexuálnu túžbu. Chlapci majú počas puberty sklon masturbovať viac ako dievčatá. Je to čiastočne preto, lebo penis je dostupnejší ako klitoris a chlapci sa ho odmala dotýkajú, vždy keď idú močiť.
(Meredithová, 1992)

Dospievajúci vyhľadávajú filmy, knihy a časopisy s erotickým obsahom a tieto podnety v nich vyvolávajú zvláštne, príjemné pocity, ktoré sa im páčia, vzrušujú ich. Predčasný sexuálny život je v tomto období ešte nežiaduci, lebo k nemu dochádza bez hlbších citových väzieb a často môže byť iba náhradou za nedostatočnú citovú reakciu v rodine.
(Lisá, 1986)

Okolo trinásteho, štrnásteho roku si dievčatá a chlapci začínajú viac všímať jeden druhého, nadväzovať prvé „vážnejšie“ kontakty, navzájom sa stretávať. Tieto stretávania sú pre mladých ľudí dôležitou súčasťou ich ďalšieho sexuálneho vývinu. Rodičia často robia chybu v tom, že bránia mladým ľudom v nadväzovaní ich prvých erotických kontaktov, čím môžu narušiť formovanie vzťahu k druhému pohlaviu.
(Prevendárová, 1996)

Rodičia by mali svoje deti vypočuť, nezosmiešňovať, nepodceňovať to, čo je pre ich dieťa „životne dôležité“. Podporia tak svoje dieťa v tom, aby sa im zdôverilo a otvorene sa s nimi rozprávalo aj o intímnejších veciach. Hoci každý rodič si myslí, že robí pre svoje dieťa len to najlepšie, niekedy môže svojím nevhodným zasahovaním a obmedzovaním dieťaťu skôr ublížiť.

Okolo 15. roku sú chlapci a dievčatá fyzicky zrelí/é na to, aby mali pohlavný styk. Nie sú však emocionálne a sociálne zrelí na to, aby sa vyrovnali so záväzkami a zodpovednosťou, ktoré sexuálny vzťah prináša. Často rozmýšľajú o tom, že začnú sexuálne žiť len preto, lebo je to dôkaz lásky, lebo to uspokojí ich zvedavosť, zo strachu pred stratou priateľa/ky, majú sex pod vplyvom alkoholu alebo iných drog či preto, že ich kamarát/ka to už skúsil/a a pod. O tom, kedy a s kým mať sexuálny vzťah, má právo rozhodnúť sa každý/á sám/sama. Dôležité však je, aby to bolo s partnerom/kou, ktorého/ú má rád/rada, bolo to v zhode s jeho/jej osobnými názormi, aby sex bol chránený a plánovaný a aby obaja partneri dokázali niesť aj dôsledky. Prvá sexuálna skúsenosť môže byť úžasným zážitkom, ale môže byť aj veľkým sklamaním, dokonca i vtedy, keď si mladý človek myslí, že je pripravený, keď ide o tú pravú osobu, čas aj miesto.
(Fenwicková, Walker, 1994)

Vývin každého partnerského vzťahu je inspaniduálny. Obvykle sa však začína zoznámením dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, nastáva obdobie zamilovanosti, v ktorom dominuje eroticko-sexuálna príťažlivosť. Zamilovanosť sprevádza búšenie srdca, pocit vnútorného napätia, túžba stráviť každú voľnú chvíľu so svojou láskou.

Zamilovaný človek nie je niekedy schopný odpútať sa od partnera ani v myšlienkach, často k nemu však býva nekritický, nevenuje pozornosť jeho nedostatkom, má pocit, že partner je dokonalý. Zamilovanosť môže postupne prerásť v hlbší a stálejší cit, lásku – veľmi intenzívne citové prežívanie, hlboký, úprimný, nesebecký vzťah k milovanej osobe. Základom dobrých partnerských vzťahov je vzájomná komunikácia, priateľstvo, tolerancia, dôvera, istota, zmysel pre humor, rovnaké záľuby. Kým človek nájde toho, s kým sa rozhodne uzavrieť manželstvo, resp. s ním žiť a mať deti, môže prejsť týmito fázami vzťahu aj niekoľkokrát.

Nie je ľahké rozoznať krátkodobé poblúznenie od vzťahu, ktorý sa stane trvalým. Stáva sa, že mladí ľudia uzavrú manželstvo v období zamilovanosti, ale keď táto pominie, zistenie, že si zobrali človeka, ktorého vlastne nepoznajú, býva niekedy veľmi kruté. Preto by celé obdobie od zoznámenia cez chodenie, zamilovanosť a intímny vzťah malo byť dostatočne dlhé na to, aby mohlo prerásť v hlbší cit, lásku. Urýchlenie chodenia alebo preskočenie niektorej z vývojových fáz vzťahu sa môže skončiť veľkým sklamaním, rozčarovaním. Rozpad vzťahu býva vo väčšine prípadov bolestivý pre obidvoch partnerov, ktorí sa ho snažia niekedy zachraňovať za každú cenu, dúfajúc, že sa všetko urovná. Ukončiť vzťah vyžaduje veľkú odvahu, ale niekedy je nevyhnutné priznať si, že sa naozaj skončil a nemá význam ďalej sa vzájomne trápiť.
(Prevendárová, 1995)

Vývin vzťahov - priateľstvo a láska

V období dospievania sa stávame kritickejším k okoliu aj k sebe samému. Trápime sa pre svoj vzhľad – telesné zmeny väčšinou spôsobujú neistotu, rozpaky. Ľudia v tomto období sa cítia neohrabaní, často bezradní. Vnímajú vás rovnako aj ostatní? Pre všetky komplexy často zabúdame na prednosti, ktoré má predsa úplne každý. Nikto nie je dokonalý. Všetci majú občas podobné pocity a suverenitu skôr predstierajú. Vzhľad nie je v živote jedinou silnou stránkou. Sympatie ľudí vzbudzuje zmysel pre humor, priateľská povaha i pozitívny postoj k životu.

Nie každý je od narodenia suverény. Veľa ľudí však dokáže pôsobiť veľmi sebaisto. Vyskúšajte si jednoduchý nácvik:

  • ak sa s niekým rozprávate, pozerajte sa mu/jej priamo do očí;
  • skúste sa odosobniť od svojej neistoty – prestaňte sa sledovať;
  • sledujte okolie – zamerajte sa na svojho/u partnera/ku, uvedomte si, že je zrejme rovnako neistý/á ako vy;
  • v rozhovore reagujte, pokúste sa niečo opýtať, poznamenať.

Ak vám problémy prerastajú cez hlavu, zastavte sa nachvíľu a pozrite sa na ne znovu. Možno sa ako problémy len javia. V niektorých situáciách všetko vyzerá horšie, než v skutočnosti je. Napríklad keď ste unavený, doprajte si dostatok oddychu. Problémy nezmiznú, ak sa človek uzavrie do seba a bude sa potichu umárať. Je dobré o nich hovoriť. S rodičmi, s priateľmi, s ľuďmi, ktorým dôveruje. Výborne pomáha aj telesný pohyb, vylučujú sa pri ňom „hormóny šťastia“ (endorfíny). Fyzická námaha „vyvetrá hlavu“ a prídete na iné myšlienky. V športových kluboch je navyše šanca stretnúť plno nových zaujímavých ľudí. Priateľstvá a nové vzťahy zohrávajú v tomto veku veľmi dôležitú úlohu.

Priateľstvo

Vzťahy, ktoré sa v tomto období nadvezujú s rovesníkmi/čkami, bývajú veľmi silné. Prežívanie spoločných radostí, problémov, ich názor je zrazu cenený viac než rady rodičov. S priateľmi ich zvyčajne spájajú rovnaké záujmy. Môžu sa na nich spoľahnúť, sú tu. Dostanete vždy len toľko, koľko ste ochotní dať.

V partii kamarátov, kde všetci majú podobné záujmy, získavajú pocit, že niekam patria. Rovnako pocit istoty, ktorý je veľmi dôležitý. Hoci sa nechcú odlišovať, nie všetky rozhodnutia partie treba slepo nasledovať. Pod tlakom druhých môžu ľahko spraviť rozhodnutia, ktoré by neskôr ľutovali. Zvlášť nebezpečné je skúšanie drog, alkoholu, prvé pokusy s fajčením, z ktorých sa ľahko stane závislosť.

Ak si jednotlivec, alebo celá skupina vyberie ďalšieho za terč svojich posmeškov a začne ho znevažovať, život takto šikanovanej obete sa zmení na horor. Nie je prípustné, aby niekto trpel len preto, že je iný.

Idoly

Občas sú fascinovaní ľuďmi, ktorí sú pre nich „nedosiahnuteľní“. Stáva sa, že sa zamilujú do učiteľa/ky, známej hviezdy šoubiznisu alebo inej platonickej lásky. Môžu sa cítiť skutočne zamilovaní, čo je úplne prirodzené. Skutočná láska však väčšinou príde až neskôr.