Genetická toxikológia – primárna prevencia rakoviny

Rakovina je tiež ťažko liečiteľným no "preventabilným" ochorením. Jej výskyt je dnes vysoký s trendom k nárastu počtu ochorení. Jednou z príčin tohto nárastu môže byť aj nedostatočná opora primárnej prevencie..

Výsledkom činnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva (hygieny) na Slovensku je za viac ako polstoročie ich existencie vynikajúco prepracovaný systém zdravotníckej prevencie. Dôkazom tohto je zvládanie a potlačenie výskytu viacerých, hlavne infekčných epidemických ochorení, ktoré boli v minulosti vážnym problémom. Rovnako aj zvládnutie novodobých ochorení, ako je napríklad AIDS, ktorý postihuje v iných krajinách desaťtisíce ľudí, no u nás je už takmer dve desaťročia jeho výskyt stabilizovaný. A práve AIDS môže byť príkladom toho, že hoci ide o nevyliečiteľné ochorenie, je možné jeho epidemiologicky výskyt eliminovať primárnou zdravotníckou prevenciou.

Rakovina je tiež ťažko liečiteľným no ""preventabilným"" ochorením. Jej výskyt je dnes vysoký s trendom k nárastu počtu ochorení. Jednou z príčin tohto nárastu môže byť aj nedostatočná opora primárnej prevencie (eliminácia príčin ochorenia) v zdravotníckej legislatíve. Viac je podporovaný rozvoj sekundárnej prevencie (vyhľadávanie ranných štádií nádorov). Príčinu tejto situácie vidíme v rozdielnej rýchlosť rastu vedomostí o príčinách vzniku onko - ochorení a v zavádzaním najnovších zistení do praxe tak v laickej, ako aj časti odbornej verejnosti. Napríklad problematika genetickej toxikológie absentuje v pregraduálnom štúdiu lekárov a ako dvojsemestrálna skúška bola zaradená len pred 4 rokmi a to iba v rámci štúdia biológie na UK v Bratislave. Pričom o využívaní testov z genetickej toxikológie v praxi rozhodujú napr. lekári z pracovných závodných služieb.

Prevencia

Neprenosné choroby a infekčné ochorenia

Príspevok má ozrejmiť verejnosti aj niektoré problematické rozdielnosti medzi infekčnou epidemiológiou a oblasťou neprenosných chorôb, kam väčšina druhov nádorových ochorení patrí. Rozdiely v rýchlosti manifestácie ochorenia majú za následok rozdielnu hĺbku zastrešenia oboch problematík v našom právnom systéme.

Infekčná epidemiológia prenosných chorôb sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii a zahŕňa návrhy opatrení na ochranu a zlepšenie zdravia a kontrolu ich účinnosť. Práca odboru infekčnej epidemiológie prispieva k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia a k postupnému obmedzovaniu ich výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné choroby. Rôzne infekcie zo zdravotne nevyhovujúcej vody alebo epidémie v školských zariadeniach, ktoré sú okamžite evidentné a zabezpečovanie ich potlačenia je ošetrené v zákonoch.

Rakovina je v štádiu iniciácie a propagácie procesu karcinogenézy bezpríznaková a pre onkológiu začína existovať až keď sa tento dlhodobý proces dostane do terminálneho štádia tzv. tumorigenézy čiže výskytu a tvorby viditeľných nádorov, ktoré už je zistiteľné. Niekedy nastúpi choroba rýchlo ale čas, kedy sa vyvíjala môže byť rôzne dlhý. Spustenie choroby je úzko spojené s poškodzovaním genetického materiálu a negatívnymi zmenami v ňom, čo môže trvať pomerne dlhú dobu aj niekoľko desaťročí. Napriek uvedenému má činnosť oddelení Genetických toxikológií, ktoré vznikli na Krajských hygienických staniciach na Slovensku v roku 1984-86 oporu v zákone formou iba doplnkového vyšetrenia. Zisťovania mutagenity metódou CALPL závisia týmto od vôle a odborného názoru kompetentných pracovníkov. Pričom genetická toxikológia je pomerne mladý úzko špecializovaný medicínsko biologický odbor, ktorý nie je až tak známy v bežnej praxi. V náplni má vyhľadávať príznaky ohrozenia rakovinou ešte dlho pred jej vypuknutím.

V súčasnosti berieme však ako veľký úspech a značný pokrokom v legislatíve týkajúcej sa našej problematiky aj to, že hoci nie je Cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov uvedená ako zákonné základné vyšetrenie u pracovníkov pracujúcich zaradeným v rizikovej kategórii 3. a 4. v riziku karcinogenity, ale CALPL je uvedená aspoň ako doplnkové vyšetrenie, čo je uvedené vo Vydaní Čiastky 1-3 Vestníka MZ SR „Usmernenia o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci“ zo 17.3.2010.

Prevencia - predchádzanie chorobám

Pri včasnom zistení porúch je veľká možnosť nápravy a reparácie genetického materiálu. Odhalenie rizika vzniku rakoviny pomocou priamych testov a následné nápravné opatrenia (zmeny v životnom štýle, vitaminizácia alebo zmena v pracovnom zaradení , je porovnateľné so situáciou keby sa zavčasu zistila chyba na potrubí ropného vrtu v Mexiku a včasné opatrenia by boli urobené tak, že ku katastrofe, ktorá doteraz nie je zabudnutá by pravdepodobne nedošlo . V hygienickej službe je prevencia veľmi dôležitá. Predchádzanie výskytu nádorových ochorení je z ekonomického, morálneho aj praktického hľadiska to najlepšie riešenie.

Ak porovnávame ekonomické náklady na liečenie rakoviny (chemoterapia, žiarenie a iné drahé prostriedky) s ekonomickými nákladmi, ktoré uvedomelý jednotlivec investuje do zdravého životného štýlu (šport, strava, oddych) máme neporovnateľný výsledok v prospech investícií do zdravého životného štýlu.

Rovnako je neporovnateľná skúsenosť situácií, keď sa pacient dozvie prvýkrát, že je skutočne chorý na rakovinu a situáciu, keď pomocou včasného vyšetrenia je pacientovi oznámené, že jeho výsledok testu odráža genotoxický vplyv na jeho genetický materiál. Tento výsledok je z veľkej časti odrazom nevhodného pracovného alebo životného prostredia a z nevhodného životného štýlu. Následne je pacientovi doporučená zmena v životnom štýle, respektíve v pracovnom zaradení, nakoľko priamy expozičný test zachytil ešte opraviteľné zmeny v chromozómoch, ktorých najmä dlhodobá ignorácia môže viesť až k vzniku rakoviny.

Chorý s rakovinou je v dnešnej dobe povzbudzovaný štatistickými zisteniami, že včasné liečenie už prepuknutej choroby je v určitom , niekedy veľmi vysokom percente vyliečiteľný. Lenže každá osoba je iná a inak reaguje na záťažové situácie. Sú ľudia, ktorí sa zľaknú, stresujú, snažia sa skákať od lekárov k liečiteľom a bojujú o svoj život, nakoľko diagnóza rakovina a následná smrť nie je nič výnimočné. Iní sa zmieria s diagnózou a sú vzorní pacienti a napriek všetkému úsiliu získajú veľmi nepríjemnú skúsenosť zo zlých pocitov po chemoterapii, vypadaných vlasov, nevoľnosti, slabosti a iných negatívnych sprievodných znakov tejto veľmi užitočnej ale organizmus zaťažujúcej liečby. Niektorí pacienti odmietnu liečbu, niektorí hľadajú iné riešenia. Niektorí zomrú. V globále pacient chorý na rakovinu je veľmi stresujúca situácia nielen pre samotného pacienta, ale aj pre jeho blízkych, priateľov a rodinu. V atmosfére rodín, ktoré majú chorého na rakovinu alebo o neho prišli v dôsledku tohto ochorenia, je mnoho obáv o zdravie pacienta respektíve smútku nad stratou blízkeho.

Otázniky

Prečo nepredchádzať týmto situáciám?

Prečo preventívne vyšetrenie Cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov (CALPL), o ktorom pojednávajú naše články na internete a ktorého princíp uverejním v závere článku, nie je povinné zo zákona aspoň ako súčasť preventívnych prehliadok pre všetkých, ktorí budú pracovať v riziku karcinogenity? Rovnako nie sú všetkými pracoviskami, kde je riziko práce v prostredí s karcinogénnymi látkami zodpovedne používané pre kontrolu mutagénneho vplyvu u pracovníkov dlhšie pracujúcich v takomto pracovnom prostredí?

Prečo toto vyšetrenie, ktorého cena je cca 45 E nie je doporučené jednotlivcom, ktorí majú genetické pre dispozície na výskyt rakoviny, keďže mali v rodine viacerých príbuzných chorých na rakovinu a sami trpia obavami a stresujú sa ohľadom možnosti vzniku tejto choroby u nich samotných?

Prečo pracovníkov oddelenia genetickej toxikológie ubúda za súčasnej situácie, kedy počet ochorení na rakovinu má stále rastúcu tendenciu?

Otázniky, na ktoré hľadáme logickú odpoveď nevyriešia ekonomické problémy vedúce k situáciám, že hasíme až keď požiar horí, lebo prevencia tiež vyžaduje nejaké náklady, hoci neporovnateľne nižšie ako pri vypuknutí požiaru.

Možnosti vyšetrovania rizika rakoviny na RÚVZ pre ľudí

Okrem CALPL je aj rad iných metód, ktoré stanovujú včas riziko nádorových ochorení, jednou , ktorú by sme uvítali v náplni oddelenia genetickej toxikológie, je aj metóda používaná v susednom Maďarsku a stanovuje zo séra ľudskej krvi pomer medzi bunkami zdravými a transformovanými - nejakým spôsobom poškodenými, cena pre 1 vzorku je cca 11 Euro. Úsilie o zavedenie tejto metódy súvisí s cenou licencie, ktorá sa môže zdať pre rozpočtové pracovisko vysoká ( okolo 30 000 EURO) preto nereálne.

V súčasnej ekonomickej a legislatívnej situácii by bola vhodná možnosť otvorenia súkromného laboratória na Slovensku, kde by si všetci uvedomelí ľudia mohli tieto vyšetrenia zabezpečiť. Bolo by veľmi prospešné združiť ľudí, ktorí by podporili finančne aj odborne vznik takého laboratória.

Čo môžu ľudia spraviť ak chcú absolvovať vyšetrenie CALPL v súčasnosti? Záujemcovia sa môžu obrátiť na Regionálne úrady verejného zdravotníctva a požiadať o toto vyšetrenie ako o platenú službu cena (cca 45 EURO).

Metóda cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov (CALPL)

Zjednodušene opísané vyšetrenie, ktorým sa na oddeleniach genetickej toxikológie snažíme o prevenciu rakoviny:

Metóda cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov (CALPL) sa používa na stanovenie poškodení chromozómov ako takých alebo ich početnosti u vyšetrovaných. Po odbere cca 5 ml krvi s prídavkom proti zrážaniu krvi, sa vzorky krvi laboratórne spracovávajú, čo trvá asi 3 dni. Zo vzoriek sa pripravia mikroskopické preparáty. K samotnej mikroskopickej analýze dôjde po zafarbení mikroskopických preparátov. Pre ozrejmenie prácnosti je potrebné vedieť, že mikroskopické hodnotenia 1 vzorky v našich podmienkach sú robené pracovníkmi a nie automatmi. V priemere 1 zamestnanec oddelenia genetickej toxikológie vyšetruje 1 vzorku 8 hodín.

Súčasťou vyšetrenia sú dotazníky na analýzu anamnestických údajov vyšetrovanej osoby a zisťujú možné príčiny vysvetľujúce či už nízku alebo vysokú hodnotu aberácií.

Najčastejšie chromozómalné poruchy viditeľné v optickom mikroskope:

(Zacharov a kol., Chromozómy človeka, 1982)

### Čl.I - PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - § 1

Tento zákon ustanovuje:

 • a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
 • b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
 • c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
 • d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
 • e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
 • f) požiadavky na radiačnú ochranu,
 • g) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len ""orgány verejného zdravotníctva"") pri mimoriadnych udalostiach,
 • h) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • i) výkon štátneho zdravotného dozoru,
 • j) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.

V oblasti legislatívy je značným úspechom aj vydanie dokumentu týkajúcej sa primárnej prevencie „ Čiastky odborného Usmernenia MZ SR 1-3 Vestníka MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 22.2.2010č. 10525/2010-OL uverejneného v osobitnom vydaní Vestníka MZ SR zo dňa 1.3.2010, ročník 58.

§ 14 zákona č.355/2007 Z.z. ošetruje prevenciu nasledovne:

§ 14 - Poradenská činnosť

 • (1) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.
 • (2) Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.
 • (3) Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.
 • (4) Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu.
 • (5) Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.

Celkový rozsah činnosti v hygienickej službe vyplýva zo zriaďovacej listiny a zo zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Činnosť hygieny chráni v globále zdravie nás všetkých obyvateľov Slovenska.

Predmetom činnosti Regionálnych úradov dnes je:

 • výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru
 • príprava podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia
 • zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia v oblastiach a rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.
 • výkon a zabezpečovanie špeciálnych laboratórnych vyšetrení pre účely kvantifikácie a kvalifikácie faktorov životného a pracovného prostredia vo vzťahu k zdraviu obyvateľstva
 • výkon špecializovanej činnosti v rámci špecializácie činností RÚVZ v SR a podľa štatútov NRC schválených MZ SR v zmysle koncepcií jednotlivých odborov v oblasti ochrany zdravia ľudí
 • výkon metodicko-odbornej, poradenskej a koordinačnej činnosti vo vzťahu k RÚVZ v SR s hlavným zameraním na Košický kraj v otázkach zabezpečovania odborných činností v rámci jednotlivých odborov ochrany zdravia
 • spolupráca s orgánmi, organizáciami a obcami pri plnení ich úloh na úseku ochrany zdravia
 • koordinácia a odborno-metodické usmerňovanie programov na ochranu a projektov nad rámec okresného charakteru
 • navrhovanie a spracovávanie štúdií a projektov v oblasti sledovania zdravotného stavu obyvateľstva a výchovy ku zdraviu na základe aktuálnych potrieb
 • rozpracovávanie a realizácia úloh vyplývajúcich z NPPZ a APPZ SR
 • vykonávanie analýz a expertíznej činnosti súvisiacej s otázkami ochrany zdravia ľudí podľa pokynov zriaďovateľa alebo na žiadosť iných oprávnených štátnych orgánov
 • podieľanie sa na príprave návrhov odborných dokumentov, právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s ochranou zdravia, resp. spracovávanie odborných stanovísk k nim
 • zabezpečovanie odbornej a praktickej súčinnosti s dotknutými inštitúciami na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov v preventívnom lekárstve a verejnom zdravotníctve, iných vysokoškolákov a SZP
 • zabezpečovanie špecializovanej zdravotnej výchovy pre vybrané profesné skupiny

Záver

Príspevok vyzdvihuje priamy biologický test CALPL pri prevencii rakoviny na oddeleniach Genetických toxikológií a je potrebné zdôrazniť jeho nezameniteľnosť s viac známymi modernými genetickými vyšetreniami PCR.

Vyšetrenia PCR - Polymerázová reťazová reakcia (angl. polymerase chain reaction, skratka PCR) čo je metóda molekulárnej biológie, ktorá slúži na zmnoženie DNA molekúl v laboratórnych podmienkach využívajúc enzým DNA-polymerázu. PCR je exponenciálna reakcia a teoreticky je možné aj z jedinej molekuly DNA namnožiť ľubovoľné množstvo molekúl. Táto metóda je revolučným objavom a predstavuje celý systém, ktorý je veľmi rýchly, presný a použiteľný aj pre včasné predchádzanie komplikácií z geneticky podmienených ochorení.

Niektoré odborné konštatovania, že použitie PCR sú v mnohých prípadoch rýchlejšou a lacnejšou náhradou klasických molekulárno-biologických metód (súvisia s klonovaním DNA a Northernovou hybridizáciou), nesúvisia s CALPL. Je potrebné uviesť, že obe metódy sú nezameniteľné a obe sú o inej problematike, keďže metódy genetickej toxikológie odrážajú nie dedičné poruchy, ale komplexné pôsobenie látok mutagénnych respektíve genotoxických, ktoré môžu spôsobiť genetické zmeny.

### Vysvetlivky

PCR - Polymerázová reťazová reakcia
RÚVZ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva
CALPL - Cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov