Ochrana vodných zdrojov

Viete, že kvalita pitnej vody vo vodnom zdroji závisí od zdrojov znečistenia v jeho okolí ? Ide tu predovšetkým o žumpy, septiky, hnojiská, chlievy, močovkové jamy, cestné priekopy a pod., ktoré sú situované v nedostatočnej vzdialenosti od vodného zdroja (súkromnej studne).

Viete, že kvalita pitnej vody vo vodnom zdroji závisí od zdrojov znečistenia v jeho okolí? Ide tu predovšetkým o žumpy, septiky, hnojiská, chlievy, močovkové jamy, cestné priekopy a pod., ktoré sú situované v nedostatočnej vzdialenosti od vodného zdroja (súkromnej studne).

Poznáte zloženie vody, ktorú používate?

Výsledky dotazníkového prieskumu vykonaného štátnymi zdravotnými ústavmi v SR na prelome rokov 1999 – 2000 dokumentujú, že z 1920 respondentov 71 % ľudí nevie akú pitnú vodu konzumuje. Až 28 % vlastníkov vodných zdrojov si nikdy nedalo vyšetriť kvalitu vody z vlastného vodného zdroja.

Aké sú to zdroje vody pre individuálne zásobovanie:

Zásobovanie pitnou vodou pre uzatvorený okruh spotrebiteľov, spravidla z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10m3, alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb, sa nazýva individuálnym zásobovaním.

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja ?

Viete, že na kvalitu pitnej vody vplýva :

Umiestnenie studní

Studne individuálneho zásobovania vodou sa zriaďujú na základe hydrogeologického posudku obyčajne ako šachtové alebo vŕtané studne v neznečistenom prostredí.
Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.

Úprava okolia studne (STN 75 5115)

 • Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa doporučuje vydláždiť.
 • Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.
 • V prípadoch, keď je studňa vybavená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody musí byť zriadený vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m od studne.
 • Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m je treba nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.
 • Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.
 • V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast.
  Pre domové studne sa toto opatrenie doporučuje.

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia

**Zdroj možného znečistenia**
**Najmenšia vzdialenosť v m**
**Prostredie**
**málo priepustné**
**priepustné**
Žumpy, septiky, potrubia vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky
5
12
Nádrže tekutých palív
7
20
Chlievy, močovkové jamy, hnojiská
10
25
Verejné komunikácie, cestné priekopy
12
30
Umývacie plochy pre motorové vozidlá a odpadové potrubia z nich
15
40
**Prostredie málo priepustné** tvoria napr. aluviálne a svahové hliny, hlinito kamenité sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým a vápenatým tmelom. **Priepustné prostredie** tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité sute, porézne hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.

Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení.

Pitná voda aj odpadová voda sú dôležitým faktorom prenosu mnohých infekčných ochorení.

Zdravotné riziká predstavujú:

 • kontaminácia pitnej vody
  -mikrobiologická (patogénne mikroorganizmy, parazity a pod.) – spôsobuje infekčné ochorenie
  -chemická kontaminácia môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje dusičnanovú methemoglobinémiu dojčiat
 • nedostatok zdravotne bezchybnej pitnej vody, môže spôsobiť nepriame dôsledky na zdravie akými sú
  "ochorenia z nedostatku vody" – infekčné, najmä črevné, kožné zo zníženia osobnej hygieny a pod.
 • zmeny senzorických (zmyslových) vlastností vody (chuť, farba, zápach) môže spôsobiť skupina rias, húb aktinomycét, železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina z nich nespôsobuje vážne ochorenia, senzorické zmeny vyvolávajú odpor spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody

Aké infekčné ochorenia prenosné vodou sú u nás aktuálne?

V podmienkach Slovenskej republiky sú vodou prenášané bakteriálne ochorenia spôsobené Shigellami a inými črevnými infekčnými agens, z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené Rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A.

 • Bacilárna dyzentéria (bacilárna úplavica) je najnákazlivejšia bakteriálna črevná nákaza. Typicky začína náhle triaškou, bolesťami brucha, prudkými hnačkami s vodnatou stolicou s prímesou hlienu, prípadne aj čerstvej krvi.
  Pôvodcami nákazy sú shigelly.
  Inkubačný čas je 1 – 7 dní, bežne 3 dni
  Prameňom nákazy je chorý človek, alebo rekonvalescent. Vylučovanie baktérií stolicou je masívne v akútnom období choroby, niekedy pretrváva aj týždne po skončení klinických príznakov ochorenia.
  Prenos nákazy jefekálne orálnou cestou, priamym kontaktom, ale aj kontaminovanou vodou a potravinami.
 • Vírusová hepatitída (zápal pečene) typu A je infekčná choroba, ktorá sa prejavuje postihnutím pečeňových buniek. Začiatok ochorenia sa prejavuje zvýšenou teplotou, únavou, stratou chuti do jedenia, nútením na zvracanie. Klinické štádium sa prejaví žltačkou, zažltnutie na očných sklérach, neskôr na koži. Ochorenie má sezónny charakter (zvyšuje sa na jeseň, maxima dosahuje v zime).
  Pôvodcom nákazy je vírus infekčného zápalu pečene typu A.
  Inkubačný čas je 15 – 50 dní.
  Prameňom nákazy je človek. U chorých ľudí koluje vírus v krvi už v inkubačnom čase 3 týždne pred začiatkom klinických príznakov a v akútnom štádiu je prítomný aj v stolici.
  Prenos nákazy najčastejšie pri priamom styku s človekom na konci inkubačného času a v akútnom štádiu choroby, alebo prostredníctvom kontaminovanej vody a potravín.
 • Vírusové gastroenteritídy ochorenie sa prejavuje dávivými pocitmi, zvracaním, bolesťami brucha, vodnatými hnačkami, zvýšenou teplotou.
  Pôvodca nákazy je Roravírus, Norwalk vírus.
  Inkubačný čas 1 – 4 dni.
  Prameňom nákazy je najčastejšie chorý človek, vírusy však vylučujú aj zdraví ľudia.
  Prenos nákazy fekálne orálnou cestou, aj kontaminovanou vodou.

Zapamätajte si, že
spoľahlivá ochrana ako aj pravidelná údržba vodného zdroja sú prvoradým predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody vo vodnom zdroji.

Ďalšie odborné rady a informácie získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Vašom spádovom území.

Boris321

Taktiež u nás na dedine su studne vačšinou nedostatočne hlboké a sú ohrozené ľudskou činnosťou (preskujúce okolité septiky, poľnohospodárska činnosť, skládky odpadu, trativody ) a je to zároveň najmenej kontrolovaný zdroj vody, takže može by znečistený mikrobiologicky, chemicky a rozbor raz za rok príliš nevypovedá o možných výkyvoch kvality vody zo studne. Je na zodpovednosti každého majiteľa, ako sa o studňu stará a aká je kvalita vody v studni. Dali sme ju viackrát dezinfikovať, ale nepomohlo to, bolo to len kratkodobé riešenie. Presedlali sme na balené vody (minerálne, pramenité) takže teraz vždy vieme, čo pijeme a na etikete nájdete zloženie aj názov zdroja a lokalitu.