Psychoterapia

Psychoterapia je liečba psychických ťažkostí psychologickými prostriedkami, najmä rozhovorom. Je to proces, ktorého cieľom je odstránenie alebo zmiernenie nežiaducich psychických príznakov, ktoré bránia normálnemu fungovaniu človeka.

Charakteristika:

Psychoterapia je liečba psychických ťažkostí psychologickými prostriedkami, najmä rozhovorom. Je to proces, ktorého cieľom je odstránenie alebo zmiernenie nežiaducich psychických príznakov, ktoré bránia normálnemu fungovaniu človeka.

Cieľom môže byť rovnako pomoc pri prekonávaní určitého špecifického problému alebo stimulovanie osobnostného rastu. Individuálna psychoterapia prebieha v dôvernej atmosfére medzi terapeutom a klientom v pravidelných stretnutiach (obvykle raz do týždňa) po dobu 40-50 minút. Je to aktívny proces – terapeut sa snaží pomôcť klientovi identifikovať problémy, postupne ich zvládať, učiť sa prekonávať emočné problémy a primerane reagovať v záťažových situáciách. V spoločnej diskusii prichádzajú k tomu, aby si klient lepšie porozumel a vedel so svojimi psychickými obtiažami lepšie narábať.

Princíp:

Na základe aktívnej účasti klienta v procese terapie sa pri rozhovoroch postupne mení jeho pohľad na problém, získava vhľad a nachádza podstatu a príčinu svojich problémov. Učí sa ako zaobchádzať so svojimi pocitmi, prežívaním, identifikovať pre neho záťažové situácie a regulovať svoje správanie. Pre úspešnú psychoterapiu je dôležitý fakt, že človek do terapie vstupuje nielen dobrovoľne, ale že je presvedčený, že potrebuje liečbu alebo je ochotný niečo zmeniť.

Psychoterapia môže mať krátkodobý (do 20 stretnutí) alebo dlhodobý charakter. Existuje niekoľko smerov psychoterapie – psychodynamická – hlbinná, behaviorálna, humanistická, systemická a pod. a z nich vychádzajúcich podsmerov : napr. Gestalt terapia, dynamická psychoterapia, na človeka zameraná terapia, koncentratívna pohybová terapia, katatímne imaginatívna psychoterapia, podporná terapia. Každá rešpektuje človeka ako jedinečnú bytosť a pristupuje k riešeniu jeho problému trochu z iného pohľadu. Podľa druhu a podstaty problému by mal byť psychoterapeut schopný použiť daný druh a princíp tak, aby čo najlepšie podporil proces úzdravy. Psychoterapia môže byť individuálna alebo skupinová. V psychoterapii sa okrem rozhovoru využívajú aj rôzne neverbálne techniky a postupy (arteterapia, muzikoterapia, tanečná, pohybová terapia).

Indikácie:

Psychoterapia v rôznych podobách a hĺbke je indikovaná pri liečbe rôznych psychických porúch a problémov.

  • Poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy, manželské problémy
  • Psychické problémy súviasiace s nepsychiatrickými telesnými ochoreniami
  • Pri ťažkostiach psychického charakteru –nespavosti, strachu, neistote, problémoch v komunikácii s druhými, pri problémoch v práci.

Rovnako môže byť podporou pri osobnostnom sebarozvoji a sebapoznávaní.

Kontraidikácie:

Psychoterapia nie je vhodná napríklad pri akútnej fáze psychických porúch z okruhu psychóz (schizofrénia), či u človeka pod vplyvom drog, alkoholu.


Použité zdroje: ---------------

Kusá, Hašto: Psychoterapia, Trenčín 2003