Ste držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S?

Pri diagnostikovanej epilepsii je možné požiadať o preukaz zdravotne ťažko postihnutého alebo zdravotne ťažko postihnutého so sprievodom (ZŤP a ZŤP–S).

Pri diagnostikovanej epilepsii je možné požiadať o preukaz zdravotne ťažko postihnutého alebo zdravotne ťažko postihnutého so sprievodom (ZŤP a ZŤP–S).

Postup vybavovania uvedeného preukazu spočíva v tom, že je potrebné podať žiadosť (ktorá je na to predtlačená) spolu s lekárskym nálezom (môže byť aj fotokópia). Žiadosť sa podáva na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska, na ktorom následne prebieha prehodnocovanie zdravotného stavu daného žiadateľa za účelom vydania preukazu. Lehota na vydanie preukazu je 30 dní.

Výhody uvedeného preukazu sú rôznorodé. Niektoré z výhod sú:

  • Cestovanie. Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP–S majú v niektorých mestách (napríklad Bratislava, Košice) cestovanie v MHD bezplatné. Potrebné je preukázať sa platným preukazom a dokladom totožnosti (občianskym preukazom).
    Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, poskytujú ŽSRzľavu 50% z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu ZŤP-S má nárok aj na bezplatnú prepravusvojho sprievodcu a invalidného vozíkav služobnom vozni. Pri cestovaní prostriedkami MHD, SAD a ŽSR je potrebné vopred sa informovať na príslušných predajných miestach ohľadom možnej zľavy lístka.
  • Kultúrne a športové podujatia. Býva bežnou praxou organizátorov rôznych kultúrnych alebo športových podujatí poskytovať zľavy pre držiteľov ZŤP alebo ZŤP-S. Napríklad divadelné predstavenia, koncerty a rôzne iné spoločenské alebo verejné podujatia. Odporúčame preto vždy sa priamo informovať u organizátora podujatia. Usporiadatelia si sami určujú mieru zľavy.
  • Koncesionárske poplatky. Od uvedených poplatkov je občan so ZŤP oslobodený podľa zákona NR SR č. 68/288 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR. O bližšie informácie môžete požiadať napríklad na pošte alebo u vyberateľa poplatkov.
  • Poplatok za komunálny odpad. O poskytovaní výhod rozhoduje mesto alebo obec. Odporúčame informovať sa na príslušných úradoch v mieste bydliska.
  • Oslobodenie od správnych poplatkov. Napríklad poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade jeho straty alebo odcudzenia, poplatok za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla do evidencie a iné.

Ak ste držiteľom preukazu ZŤP, znamená to, že sa zľavy alebo výhody týkajú iba vás. Ak ste držiteľom preukazu ZŤP–S, zľavy resp. výhody sa týkajú vás a osoby, ktorá vás sprevádza, napríklad na kultúrnych podujatiach alebo počas cestovania.

Platnosť a výmena preukazu

Aktuálne preukazy občana so ZŤP a ZŤP–S sa budú priebežne vymieňať za nové. Výmenu (rovnako ako zastrešuje schvaľovanie) bude zabezpečovať ÚPSVaR. Vzhľadom na to, že existujú dva typy preukazov, je aj postup pri ich výmene rôzny. V prípade preukazu, ktorý má platnosť do určitého termínu, je potrebné vypísať žiadosť o predĺženie, priložiť dve aktuálne fotografie a preukaz totožnosti k uvedenému dátumu platnosti. Preukazy, ktoré majú označenie „bez časového obmedzenia“ sa budú vymieňať priebežne až do roku 2013. Preukaz ZŤP je platný iba s predloženým občianskym preukazom.

Je potrebné upozorniť, že v súčasnej dobe existujú tri nezávislé posudkové komisie, ktoré skúmajú zdravotný stav občana vždy z iného pohľadu.

  1. V rámci Sociálnej poisťovne (nárok na priznanie invalidity) – posudzujú len zdravotné hľadisko.
  2. V rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (priznanie preukazu ZŤP a kompenzácií) – skúmajú zdravotné hľadisko a sociálne dôsledky z neho vyplývajúce.
  3. V rámci verejnej správy, čiže obecných a miestnych úradov – skúmajú zdravotný stav z hľadiska odkázanosti na sociálnu službu.