Sociálne kompenzácie pre psoriatikov

S cieľom podporiť sociálne začlenenie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti poskytuje štát týmto fyzickým osobám pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Nakoľko psoriáza a iné kožné ochorenia zasahujú do rozličných oblasti života ľudí, ich životných partnerov a celej rodiny, vplývajú na fyzické a psychické zdravie a psychosociálne fungovanie každého človeka. S cieľom podporiť sociálne začlenenie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti poskytuje štát týmto fyzickým osobám pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Proces kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nie je zameraný na priame nahradenie postihnutia, (ktoré ani nie je možné), ale na prekonávanie ťažkostí spôsobených postihnutím.

Jednorazové a opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompenzácie je možné poskytovať v oblastiach:

  • Mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť
  • Komunikácie – kompenzácia narušenej schopnosti komunikácie
  • Zvýšených výdavkov – kompenzácia zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečovaním prevádzky osobného motorového vozidla, výdavky výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
  • Sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy