Viete, ako správne vybrať pre svoje dieťa strednú školu?

Ak máte doma budúceho stredoškoláka, určite rozmýšľate nad tým, podľa akého kľúča vybrať strednú školu, resp. vhodný odbor vzhľadom na diagnózu – epilepsiu – ale i na záujmy dieťaťa, možnosť pracovného uplatnenia sa v regióne a pod.

Pre akú profesiu sa rozhodnúť?

V procese rozhodovania o vhodnej profesii pre epileptika je nevyhnutné prihliadať na priebeh ochorenia a liečby, frekvenciu záchvatov, typ záchvatov a pod. Čiže na celkový zdravotný stav. Vo všeobecnosti sa pre epileptikov odporúčajú profesie, ktoré predpokladajú možnosť zachovania pravidelného spánkového a denného rytmu. Nie sú vhodné práce vo výškach, fyzicky vysokonáročné práce, práce pri otvorených rotačných strojoch, pri vysokom elektrickom napätí, v prostredí s vysokou teplotou alebo pri prudkom slnku, práca s chemikáliami, práce, ktoré predpokladajú šoférovanie a iné.

O vhodnom povolaní je dobré poradiť sa s odborníkmi a najmä poznať stanovisko a odporúčanie ošetrujúceho lekára.

Pre akú školu sa rozhodnúť?

Pri rozhodovaní sa pre strednú školu je dôležité prihliadať na všetky dôležité fakty, ktoré sme už spomínali. Prinášame vám aj konkrétny tip na zaujímavú strednú školu, ktorá má viac ako 50-ročnú prax vo vzdelávaní žiakov s telesným postihnutím, ochorením, oslabením (vrátane žiakov, ktorí trpia epilepsiou).

Je to Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov (IPR) so zdravotným postihnutím. Nachádza sa na Mokrohájskej ulici č. 1 v Bratislave.

IPR je zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa odlišuje od iných vzdelávacích inštitúcií tým, že k príprave žiakov na ich budúce povolanie pristupuje komplexne, zabezpečuje nielen odborné vzdelanie, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitačnú starostlivosť, služby psychológa a iných odborných pracovníkov.

Poradenstvo zamerané na výber vhodnej profesie vzhľadom na zdravotný stav

Pred nástupom do uvedenej školy absolvuje každý uchádzač tzv. poradňu pre výber povolania, v rámci ktorej sa zhodnotia predpoklady uchádzača pre zvládnutie prípravy na príslušné profesie, najmä vzhľadom na jeho zdravotný stav. Komplexné posúdenie realizuje multidisciplinárny tím v zložení lekárov špecialistov, psychológa a pedagóga. Cieľom je posúdiť uchádzača po stránke zdravotnej, psychickej, pedagogickej a sociálnej.
Na základe zhodnotenia uvedených vyšetrení sa navrhuje vhodné povolanie a štúdium.

Aké sú výhody vzdelávania na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím?

  • Triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.
  • Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje individuálny prístup zo strany pedagóga, rešpektujúc charakteristiku, druh a rozsah oslabenia zdravotného stavu žiaka.
  • Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni.
  • Okrem zabezpečovania kvalitného odborného vzdelávania je žiakom poskytovaná aj celodenná zdravotná starostlivosť a komplexná liečebná rehabilitácia. Zdravotný personál má bohaté skúsenosti s poskytovaním starostlivosti o.i. aj žiakom, ktorí majú diagnostikovanú epilepsiu.
  • V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa okrem zamerania na vzdelávanie v odbore akcentuje aj rozvoj socializácie žiakov. Aby po skončení školy okrem odborného vzdelania dosiahli čo najväčšiu samostatnosť, nezávislosť od pomoci iných ľudí, aby mali osvojené sociálne zručnosti a tak boli čo najviac pripravení na plnohodnotný občiansky a pracovný život.
  • Zabezpečené sú rôznorodé aktivity pre žiakov v rámci výchovy mimo vyučovania (školský internát). Napríklad absolvovanie odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít a krúžkov.

Kto môže navštevovať Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím?

Žiak alebo občan (od 15 do 45 rokov):

  • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím,
  • chorý a zdravotne oslabený,
  • so špecifickými poruchami učenia,
  • s poruchami reči, sluchu, zraku,...

Podmienkou prijatia je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím podporuje vzdelávanie telesne postihnutých a zdravotne oslabených žiakov s víziou, aby každý mladý človek mal možnosť získať kvalifikáciu a neskôr sa mohol uplatniť na trhu práce.

Odbory, ktoré sú naplánované na šk. rok 2013/2014:

3-ročné učebné odbory:

6475 H - technicko-administratívny pracovník
8545 H - zlatník a klenotník
2466 H 02 - mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11 - elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15 - elektromechanik - úžitková technika
3473 H 08 polygraf - knihár

4-ročné študijné odbory:

6446 K - kozmetik
2682 K - mechanik počítačových sietí

2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium:

6476 L - technicko-ekonomický pracovník
8501 L - umeleckoremeselné práce
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 - elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 - elektrotechnika - elektronické zariadenia

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:

6308 N - verejná správa