Svetový deň bez tabaku

Svetový deň
Posledný májový deň – 31. máj stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Cieľom je poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť.

Posledný májový deň – 31. máj stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Cieľom je poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť. Spotreba tabakových výrobkov je totiž jediná príčina úmrtí na celom svete, ktorej možno predchádzať. V súčasnosti má podľa WHO fajčenie na svedomí smrť jedného z 10 dospelých na celom svete.

Svetový deň bez tabaku sa tento rok zameriava na snahy o dosiahnutie zákazu tabakovej reklamy, propagácie a sponzorstva, ktorým sa venuje článok 13 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku. Globálna tabaková epidémia zabíja v súčasnosti 6 miliónov ľudí ročne, z ktorých viac ako 600 tisíc sú nefajčiari, umierajúci na následky pasívneho fajčenia. Ak nebudeme konať, epidémia fajčenia ročne zabije do roku 2030 viac než 8 miliónov ľudí. Viac ako 80 % týchto úmrtí, ktorým možno predísť, postihne ľudí žijúcich v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami. Je preukázané, že komplexný zákaz reklamy vedie k zníženiu počtu tej kategórie ľudí, ktorí začínajú fajčiť, alebo vo fajčení pokračujú. Podľa štatistík je zákaz tabakovej reklamy a sponzorstva jedným z nákladovo najvýhodnejších spôsobov, ako znížiť spotrebu tabaku a záujmu oň“, konštatuje k téme vedúca Odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová.

Banskobystrický RÚVZ- jeho Odbor podpory zdravia, pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku a v rámci Európskej kampane „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ pripravil v Banskej Bystrici viaceré aktivity zamerané na prevenciu a zanechanie tabakovej závislosti. V posledný májový týždeň—od 27. do 31. mája budú pracovníci tohto odboru premietať na základnej škole Spojová ulica DVD film „Kým stúpa dym...“ .. Uskutoční sa aj beseda na tému „Prevencia fajčiarskej závislosti v období adolescencie“, meranie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlýzer. Priamo na Svetový deň bez tabaku- 31.mája, sa uskutoční výjazd Poradne zdravia do Brezna, kde sa v priestoroch železničnej stanice v čase od 8,00 do 11,00 hod. budú monitorovať fajčiari prístrojom Smokerlýzer a následne im budú aj poskytovať individuálne odborné poradenstvo, vzdelávacie a propagačné materiály.V ten istý deň na RÚVZ v Poradni zdravia si v rámci Dňa otvorených dverí budú môcť záujemcovia z radov fajčiarov dať vyšetriť celkový cholesterol, zmerať množstvo CO vo vydychovanom vzduchu spomínaným prístrojom, a môžu si dať urobiť aj spirometriu. „Na základe zistených parametrov im poskytneme individuálne odborné poradenstvo zamerané na pomoc pri zanechaní fajčiarskej závislosti, ako aj informácie o možnosti absolvovania kurzu na odvykanie od fajčenia v Poradni pre odvykanie od fajčenia na našom RÚVZ “, dopĺňa pripravované aktivity MUDr. Kontrošová.

Doplňujúce informácie:

Závislosť od tabaku je dnes najrozšírenejšou a najsilnejšou závislosťou na svete. Tabakové listy spoznal svet pri objavení Ameriky a pôvodne sa používali na slávnostné a lekárske účely. Vzrast jeho spotreby sa datuje od 15. storočia, o tri storočia neskôr sa stal tabak medzinárodným artiklom. Prelom 19. a 20. storočia, keď svet spoznal cigarety, ktoré nahradili šnupanie, žuvanie alebo fajčenie tabaku vo fajkách, považujú onkológovia za začiatok éry pľúcnej rakoviny. Odborníci v súčasnosti bijú na poplach a upozorňujú, že každých desať sekúnd zomrie človek na ochorenia súvisiace s fajčením. Kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní odštartovala 16. júna 2011 ako trojročná osvetová kampaň podporovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom motivácie a ukázať im praktické výhody nefajčiara. Zobrazuje totiž bývalých fajčiarov ako dôkaz toho, že s cigaretami sa dá skončiť, čím sú inšpiráciou pre fajčiarov, aby prestali.

Tabak je označovaný ako najčastejšia príčina úmrtí v rámci Európskej únie. Problém je možné riešiť úspešnou reguláciou tabakových výrobkov. Kampane tabakových výrobkov sú pre Európsku komisiu dôležitým prvkom ucelenej politiky boja proti fajčeniu, ktorá zahŕňa aj legislatívu a podporu členských štátov. Cieľom kampane je poukázanie na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami, s ktorým sa snaží pomôcť a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami na európskej i národnej úrovni chce kampaň prispieť tým, aby nová generácia v Európe žila zdravší a plnohodnotnejší život bez cigaretového dymu.

Kampaň je zameraná na fajčiarov vo veku 25 až 36 rokov, čo znamená takmer 28 miliónov ľudí v Európskej únii. Snahou kampane je pomôcť tým, ktorí sa rozhodli s fajčením skoncovať, ale aj presvedčiť tých, ktorí o skončení s cigaretami neuvažujú. Je určená pre rôzne publikum na základe národných a demografických kritérií. Napríklad je určená ženám, ale aj osobám s nižším sociálno-ekonomickým postavením. Na kampani sa spoločne s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľskú politiku aktívne podieľajú aj početné organizácie na národnej i európskej úrovni, vrátane ministerstiev zdravotníctva členských krajín, občianskych združení a neziskových organizácií. Po celej Európe budú počas kampane prebiehať rôzne aktivity na národnej i miestnej úrovni. Aby sa zabránilo prekrývaniu a zvýšila sa efektivita, kampaň sa musí dopĺňať s národnými, už prebiehajúcimi opatreniami a zahŕňať organizovanie spoločných aktivít.