Contractubex ®

Contractubex® je určený na jazvy, po zahojení poranenia. Contractubex® má antiproliferatívne (zabraňuje rozmnoženiu buniek a tvorbe nového tkaniva), protizápalové, uvoľňujúce a zmäkčujúce účinky na jazvovité tkanivo.

Príloha č.2 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/03174

Písomná informácia pre používateľov

Contractubex®

gél

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.**

1. Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Contractubex® obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
2. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
3. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
4. Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
5. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Contractubex® a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Contractubex®
3. Ako používať Contractubex®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Contractubex®
6. Ďalšie informácie

  1. Čo je Contractubex® a na čo sa používa

Contractubex® je určený na jazvy, po zahojení poranenia. Contractubex® má antiproliferatívne (zabraňuje rozmnoženiu buniek a tvorbe nového tkaniva), protizápalové, uvoľňujúce a zmäkčujúce účinky na jazvovité tkanivo.

Contractubex® sa používa u pacientov s jazvami obmedzujúcimi pohyblivosť, zväčšenými jazvami, zhrubnutými a kozmeticky zohyzďujúcimi jazvami po operáciách, amputáciách, popáleninách a úrazoch; po skrátení šliach spôsobených úrazom alebo ochorením ako napr. Dupuytrenova kontraktúra, ako aj na jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy).

  1. Skôr ako použijete Contractubex®

Nepoužívajte Contractubex®
Keď ste alergický (precitlivený) na cibuľový extrakt, heparín alebo alantoín, parabény, kyselinu sorbovú alebo iné zložky Contractubexu®.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Contractubexu®
Doposiaľ neboli hlásené žiadne upozornenia.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Doposiaľ neboli hlásené žiadne interakcie.

Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz neboli zaznamenané žiadne údaje o riziku používania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Netýka sa. Špeciálne opatrenia nie sú potrebné.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Contractubexu®
Contractubex® obsahuje metylparabén, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie (môžu sa prejaviť oneskorene).
Contractubex® obsahuje kyselinu sorbovú, ktorá môže spôsobiť miestnu kožnú reakciu, napr. zápal kože na mieste použitia.

  1. Ako používať Contractubex®

Vždy používajte Contractubex® presne tak, ako je popísané v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ Vám lekár neodporučil inak, vtierajte Contractubex® niekoľkokrát denne jemným masírovaním jazvovitého tkaniva. V prípade starých, tvrdých jaziev nechajte Contractubex® pôsobiť cez noc pod obväzom.

V závislosti od rozsahu a hrúbky jazvy je liečba nevyhnutná počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Pri liečbe čerstvých jaziev je potrebné zamedziť pôsobeniu fyzikálneho dráždenia ako je extrémny chlad alebo ultrafialové žiarenie, alebo veľmi silná masáž.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Contractubex® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú usporiadané na základe uvedených frekvencií:

**Percento**
Veľmi časté ≥ 1/10
Časté ≥ 1/100 až
Menej časté ≥ 1/1 000 až
Zriedkavé ≥ 1/10 000 až
Veľmi zriedkavé, vrátane jednotlivých prípadov
Neznáme Frekvenciu nie je možné vyhodnotiť na základe dostupných údajov
Väčšina zaznamenaných nežiaducich účinkov boli lokálne reakcie v mieste liečby.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z klinickej štúdie, v ktorej bolo liečených Contractubexom 592 pacientov.

Časté: svrbenie, začervenanie (erytém), rozšírenia kožných ciev (teleangiektázie), stenčenie jazvy
Menej časté: hyperpigmentácia kože (nadmerné ukladanie farbiva), atrofia (oslabenie) kože

Okrem klinických štúdií boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky Contractubexu®, ich frekvenciu nie je možné zhodnotiť na základe dostupných údajov:

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
opuch, bolesť v mieste aplikácie

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
žihľavka, vyrážka, svrbenie, podráždenie kože, pľuzgiere, zápal kože, pocit pálenia na koži, pocit napätia na koži.

Poruchy imunitného systému:
precitlivenosť (alergická reakcia)

Infekcie a nákazy:
pľuzgierovité vyrážky

Contractubex® je všeobecne veľmi dobre znášaný, a to aj pri dlhodobom používaní.

Svrbenie, ktoré sa občas vyskytne pri liečbe Contractubexom®, je prejavom zmeny jazvovitého tkaniva a zvyčajne nevyžaduje prerušenie liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  1. Ako uchovávať Contractubex®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Podmienky uskladnenia
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti po otvorení je 6 mesiacov.

  1. Ďalšie informácie

Čo Contractubex obsahuje

Aktívne zložky 100 g gélu obsahuje:

Tekutý cibuľový extrakt
10,0 g
Sodná soľ heparínu
0,04 g (5000 I.U.)
Alantoín
1,0 g
Ostatné zložky sú: kyselina sorbová, metylparabén, makrogol 200, xantánová guma, čistená voda, parfém.

Ako vyzerá Contractubex® a obsah balenia
Contractubex® je nepriehľadný svetlohnedý gél. Balenie: 20 g , 50 g a 100 g gélu.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt/Main
Nemecko

Výrobca
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt/Main
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Merck spol. s r.o
Tuhovská 3
831 06 Bratislava
Tel: 02/49 267 111

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2009.