Vplyv počítačovej techniky na rozvoj a vývin dieťaťa

Na prelome 20. a 21. storočia nám do životov vstúpili elektronické média a markantne zmenili spôsob a vnímanie doby. Ukazuje sa, že počítače nám umožňujú nielen skvalitniť proces učenia, ale hlavne prispievajú k rozvoju myšlienkových a tvorivých aktivít u detí a pomáhajú školám byť účinnejšími v plnení ich poslania, vzdelávania.

Počítačová technika vo veľa smeroch pomáha učiteľom ale aj žiakom efektívne využívať nové možnosti vo výuke. Okrem samostatnosti sa deti učia adaptovať na dnešnú kyberdobu, ktorá však na ne môže mať aj neblahý vplyv.

Americkí vedci dospeli k záverom, že počítačová technika rozvíja kognitívne procesy, jazyk, gramotnosť a kreativitu u detí predškolského veku. Počítače údajne pozitívne ovplyvňujú ich sociálnu interakciu a emocionálny rast, vďaka možnosti nadväzovať skrz ne nové kontakty a priateľstvá. Napriek ich pozitívnemu vplyvu je potrebné zohľadňovať vek dieťaťa a jeho vývinové potreby. Počítač je podľa nich nevhodný pre deti do 7 rokov. V tomto veku sa totižo najlepšie učia reálnou hrou, ktorá rozvíja myslenie, tvorivosť, komunikáciu a interakciu s rovesníkmi, no najmä ich motoriku a rovnováhu. Veľkým úskalím je aj nahrádzanie pozornosti a starostlivosti elektronikou a zdravotné dôsledky elektrického žiarenia na zrak a nervovú sústavu.

**TIP Redakcie:** **Je na výchovu dieťaťa zaručený návod? [Existuje veľa spôsobov, ktorý je ideálny?](https://www.zdravie.sk/clanok/41950/sposoby-vychovy-dietata)**
Ako z techniky vyťažiť maximum? -------------------------------

Odborníci sa preto rozhodli vypracovať dôležité odporúčania a rady, ktoré by mali deti uchrániť pred negatívami techniky a pomôcť rodičov, aby z nej vyťažili maximum.

 • Čas, ktorý deti strávia za počítačom alebo inou technikou u detí nad 7 rokov by nemal presiahnuť 1- 2 hodiny denne
 • Rodičia by mali kontrolovať obsah a blokovať nevhodné stránky
 • Rodič by mal taktiež dozrieť na striedanie aktivít spojených s technikou a aktívnym pohybom, reálnym hraním a socializáciou.
 • Mali by sa vyhýbať konzumácií jedla pri počítači a neignorovať bolesť hlavy, očí, krížov alebo únavu.

Pokiaľ sa budú rodičia týmito radami riadiť, dostavia sa pozitíva v podobe:

 • Skvalitnenia počítačovej zdatnosti a učenia
 • Rozvoja mysle a tvorivosti
 • Samostatnosti vo vzdelávaní
 • prispôsobenie sa individuálnym požiadavkam každého dieťaťa ako je napr. tempo práce a spôsob učenia
 • Sledovanie informácií na počítači podporuje detský záujem o edukáciu
 • Schopnosti deti nadchnúť, aj v prípade, že ich daný predmet nebaví
 • Využitia rôznych efektov ako sú grafy a tabuľky, ktoré robia učivo zaujímavým a ľahšie pochopiteľným
 • Zníženia rizika strachu dieťaťa z neúspechu a vlastných nedostatkov
 • Podpory komunikácie a urýchlenia verbálnych schopností detí
 • Stimulácie pozornosti a sociálnej komunikácie medzi deťmi

Nenechajte si újsť:


Avšak existujú aj negatíva ako:

 • Stráca sa spontánne učenie prostredníctvom hry
 • Môže byť najmä u mladších detí na úkor aktivít dôležitých pre ich zdravý psychický a fyzický vývin – napr. sú ohrozené aktivity, ktoré rozvíjajú motoriku dieťaťa, jeho zdravý neurovegetatívny a emocionálny vývoj, vnútornú rovnováhu, a vyššie kognitívne funkcie
 • Počítačová technika nahrádza priamu interakciu dieťaťa s dospelými
 • Môže sa vytrácať humanizácia z výučby a vyučovania
 • Klasické knihy sú nahradzované elektronickou knihou a tým sa stráca hodnota a spomienky na knihu ako takú
 • Pri dlhšom sedení za počítačom je nepriaznivo ovplyvňovaný zrak elektromagnetickým žiarením, ktoré negatívne ovplyvňuje nervový systém, kde môže spôsobovať poruchy koncentrácie a pozornosti, poruchy spánku a spôsobovať emočnú labilitu
 • Oneskorený vývoj reči, tiky
 • Podporuje závislosť na počítači
 • Podporuje vytváranie virtuálnych vzťahov, ilúzií o ľuďoch, vytráca sa priamy bezprostredný kontakt zo života
 • Počítač môže slúžiť ako únik z reality a pred problémami

Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Za správny vývoj dieťaťa nesie najväčšiu zodpovednosť práve rodič a preto by sa mal naučiť rozlišovať, kedy je sedenia za počítačom už príliš a či je naozaj nutné miesto reálnej hry dieťaťu dávať tablet alebo inú techniku, len kvôli chvíli pre seba.

Použitá literatúra:

Boroš a kolektív: Psychológia, IRIS 1999
Langmeier|Krejčířová: Vývojová psychologie, Grada 2006
Jean Piaget|Bärbel Inhelderová: Psychologie dítete, Portál 2010
Mgr. Denisa Maderová: web hippokrates.sk
Učebnica didaktiky technickej výchovy : projekt KEGA č.3/7127/2009

ZuzanaDk

Ak majú deti využívať tablet, tak nech je to efektívne, odporúčam hry pri ktorých sa veľa naučia a sú založené na špeciálnych výučbách. Napríklad: www.bedots.eu

duzďo

od 6 mesiaca povinne decku do ruky smartfon, tablet, povinne
ak zena nechce kojit, tak hore uvedene uz od 3 mesiacov