ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Sestry ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov sú nosným pilierom zdravotníckeho systému, ktorý významne ovplyvňuje systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a pomáha realizovať významné reformy v zdravotníctve

Populačným starnutím obyvateľstva pribúda chronicky chorých pacientov, ich liečba sa stáva nielen z ekonomického ale aj materiálno – technického zabezpečenia nákladnou a náročnou. Výskumy dokazujú, že chorobnosť a úmrtnosť pacientov ošetrovaných v domácom prostredí je nižšia v porovnaní s pacientmi, ktorí sú liečení v nemocničných zariadeniach.

Čo je to ADOS?

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, ktoré na Slovensku existujú od polovice 90. rokov. Rodina a domov je pre človeka prirodzené sociálne prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu kvality života jednotlivca počas choroby. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom ADOS vedie nielen ku skvalitneniu zdravotníckych služieb, lepšiemu uspokojovaniu bio – psycho - sociálnych potrieb pacientov, ale aj ku skracovaniu práceneschopnosti u ekonomicky aktívnych osôb, k zachovaniu samostatnosti a sebestačnosti u seniorov, ale najmä k znižovaniu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

ADOS patria do siete poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a sú zaradené medzi zdravotnícke pracoviská. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácii.“(zákon č.576/2004).

V rámci domácej starostlivosti je poskytovaná hlavne odborná zdravotná starostlivosť indikovaná ošetrujúcim lekárom pacienta, ďalej sociálna starostlivosť a pomoc, ktorá vychádza z aktuálnej sociálnej diagnostiky pacienta a jeho prostredia, a laická pomoc v oblasti sebaopatery alebo za účasti blízkych osôb pacienta, ktorá je modifikovaná aktuálnou situáciou v rodine a spoločenským ovzduším.

ADOS pracujú na základe licencií MZ, ktoré im vydáva príslušný Krajský úrad odbor zdravotníctva. Ak majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ich činnosť je financovaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. ADOS, ktoré zmluvy so zdravotnými poisťovňami nemajú uzatvorené, si svoje služby v plnej výške spoplatňujú u pacienta, alebo u jeho rodinných príslušníkov.

Literatúra

- HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. _Komunitné ošetrovateľstvo_. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7. - NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: _Hojení ran._ III.2009, č.1. 56s. ISSN 1802-6400. - POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online], - STRYJA, J., 2008. _Repetitorium hojení ran._ Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3. - TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/ - ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. _Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie_. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8. - ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. _Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum_. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.