Diagnostika preležanín a výživa pacienta

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že problematika výživy s prevenciou a terapiou preležanín nesúvisí, je to v skutočnosti naopak. Výživa má na chorého veľmi významný vplyv.

Diagnostika dekubitu

K problematike rizika vzniku dekubitu je v súčasnosti venovaná veľká pozornosť. Pevné základy pre správne posúdenie a diagnostiku by mala sestra získať pri svojom odbornom vzdelávaní. Diagnostika dekubitu sa prevádza vždy diferencovane, hlavne po dôkladnom posúdení, anamnéze a po rozlíšení a rozdelení pacientov podľa rizikovosti. S chronickými ranami a defektmi sa sestry stretávajú na všetkých pracoviskách, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť, hlavne však tam, kde sú dlhodobo chorí, ďalej seniori v zdravotníckych zariadeniach následnej starostlivosti a starší ľudia prepustení z nemocníc po hospitalizácii.

Rizikový pacienti:

 • s vekom nad 85 rokov,
 • imobilní, inaktívni,
 • s poruchou vedomia,
 • s inkontinenciou moču a stolice,
 • s neefektívnou hygienickou starostlivosťou,
 • v stavoch dlhodobej riadenej ventilácie,
 • s poruchou krvotvorby,
 • v stavoch malnutrície, kachexie,
 • s imunodeficientnými stavmi,
 • s ťažkými srdcovocievnymi ochoreniami,
 • s nevyrovnaným psychickým stavom.

Pre posúdenie pravdepodobnosti vzniku dekubitu a pre skvalitnenie preventívnych a ošetrovateľských postupov, musí sestra dôsledne pátrať nielen po príčinách a rizikových faktoroch u pacienta, ale hlavne správne diagnostikovať.

Vznik a výskyt dekubitov je indikátorom kvality starostlivosti poskytovanej pacientom. Je veľmi dôležité vždy správne posúdiť riziko vzniku u pacienta a efektívne a včas zasiahnuť, či už preventívne alebo, ako je to omnoho častejšie v našich podmienkach, terapeuticky.

Hojenie

Ideálna doba trvania hojenia preležanín je 6 až 9 týždňov. Proces ozdravovanie je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré sa navzájom prelínajú. Dôležitým faktorom je kvalita kože. Hojenie má tri základné fázy:

 • zápalová,
 • granulačná, tvorenie zŕn, nové tkanivo vznikajúce pri hojení rany
 • proliferačná – novotvorba, bujnenie a rast nového tkaniva.

Faktory hojenia rán

 • Miestne: miesto kde sa nachádza, spodinu základňu rany, mechanizmus – spôsob poškodenia, charakter výpotku, charakter okraja rán.
 • Celkové: vek pacienta, nakoľko starnutie spomaľuje proces hojenia, pohlavie, sociálne postavenie, finančné zabezpečenie a pod..
 • Vnútorné: patrí sem stav výživy (nutrícia), dostatok živín a kyslíka v tkanivách a neprimerané zápalové reakcie organizmu.

Výživa

Podľa štúdie Národného prieskumu v Slovenskej republike, ktoré bolo uskutočnené v roku 2010 na pacientoch starších ako 60 rokov, bolo zistené, že až 9 z 10 pacientov trpí malnutríciou - podvýživou.( Corish,C.A.,2010).

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že problematika výživy s prevenciou a terapiou preležanín nesúvisí, je to v skutočnosti naopak. Výživa má na chorého veľmi významný vplyv (udržuje pokožku vláčnu, zaisťuje vyváženosť živín, vitamínov, minerálov a stopových prvkov, zvyšuje imunitu voči infekcii, skracuje dobu liečenia už existujúcich rán).

Dostatočná, vyvážená a kvalitná výživa je dôležitou súčasťou liečby dekubitov, pomáha liečeniu, čiastočne bráni tvorbe nových dekubitov (stravu je vždy nutné posúdiť vo vzťahu k ďalším ochoreniam ako je diabetes, žalúdočné, obličkové, pečeňové problémy a pod.). Je vhodné podávať vitamínové doplnky, najmä na posilnenie organizmu. Sledujeme hladinu zinku – u chronických dekubitov býva znížená, preto je vhodné zinok doplňovať (normálna hladina býva 10-15 umol/l, pri nedostatku je to 5-7 umol/l ).

Pre metabolizmus je dôležitý aj vitamín C, u rozsiahlejších a hnisajúcich dekubitoch dochádza k značnému úbytku bielkovín, ktoré je nevyhnutné v tomto období doplňovať. Sleduje sa váha pacienta, nutričná podpora sa zameriava na úpravu a terapiu metabolických porúch. Nutričná – výživová podpora nesmie zhoršovať aktuálny zdravotný stav, pri jej podávaní je nutné sledovať reakcie pacienta (hnačka, zápcha a pod.).

K spôsobom nutričnej podpory patria:

 • úprava diéty (úprava stravy, hodnotnejšia strava),
 • diétne doplnky (vitamíny, minerály, stopové prvky),
 • lieky stimulujúce chuť do jedla, umelá klinická výživa.

Nutričné doplnky môžeme rozdeliť na:

 • tekuté – pripravené k okamžitému použitiu,
 • práškové – rozpúšťajú sa v prevarenej vode, ale je ich možné pridávať aj do už hotových pokrmov,
 • multivitamínové – obsahujú dennú dávku vitamínov v 1 tablete,
 • minerálne – obsahujú minerály a stopové prvky spolu s vitamínmi.

Literatúra

- HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. _Komunitné ošetrovateľstvo_. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7. - NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: _Hojení ran._ III.2009, č.1. 56s. ISSN 1802-6400. - POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online], - STRYJA, J., 2008. _Repetitorium hojení ran._ Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3. - TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/ - ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. _Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie_. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8. - ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. _Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum_. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.
antidec.com

Guten Tag,
zum Thema Dekubitus: wir beschäftigten uns schon viele Jahre mit dem Problem Dekubitus. Wir haben ein mechanisches System für Dekubitusprophylaxe erfunden. Dieses System ist basiert auf 2 Roste in einem Bettsystem, das den Patienten ständigmechanisch umlagert. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen auch in Österreich gemacht. Wir vertreiben dieses Bett und wenn nötig, kann der Patient das Spezialpflegebett auch für eine längere Zeit mieten. Schauen Sie bitte auf unsere Homepage: www.antidec.com oder rufen Sie uns einfach an. Wir informieren Sie gerne über das Pflegebett mit Doppelrostsystem.