Nástrahy kúpania v prírodných vodách

Viete čo všetko vám hrozí pri návšteve prírodných vodných plôch? Ktoré sú kontrolované a ktoré nie? Prečítajte si aktuálne odporúčania RÚVZ z Banskej Bystrice.

Do zoznamu vôd určených na kúpanie (VUK) je pre kúpaciu sezónu 2014 zaradených 33 najvýznamnejších vodných plôch, z toho v Banskobystrickom kraji deväť: Ružiná – pri obci Divín; Ružiná – pri obci Ružiná; Pláž ORMET, Teplý vrch; Drieňok, Teplý vrch; Dolno Hodrušské jazero, Hodruša-Hámre; Veľké Richňavské jazero, Štiavnické Bane; Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica; Veľké Kolpašské jazero, Banský Studenec; Vindšachtské jazero, Štiavnické Bane. Dve z nich budú v LTS 2014 zatvorené z dôvodu výkonu rekonštrukčných prác (Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richňavské jazero). Kvalita vody vo všetkých VUK Banskobystrického kraja je hodnotená ako výborná.

VUK (od účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z.z. (15. októbra 2012) je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol na ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody.

Neznamená to, že aj ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny. Tieto vodné plochy sa sledujú podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES a na základe zhodnotenia sa klasifikujú podľa kvality vody do stavov: výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

SR je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny zostaviť zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny. Kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich sa, obvykle od 15. júna do 15. septembra**“,** uviedla MUDr. Kvetoslava Koppová, vedúca Odboru hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. Ako dodala, v spádovom území RÚVZ Banská Bystrica (okresy B. Bystrica a Brezno) nie sú vody určené na kúpanie, ani iné prírodné kúpaliská.

RÚVZ Banská Bystrica sa však podieľa na sledovaní kvality vody na kúpanie vo VUK v Banskobystrickom kraji odberom vzoriek a ich vyšetrovaním vo vlastných laboratóriách. Výsledky vyšetrení sú postupované miestne príslušným RÚVZ v Banskobystrickom kraji pre výkon štátneho zdravotného dozoru.

Aké sú zdravotné riziká kúpania sa v nekontrolovaných vodných plochách?

V prírodných vodách je zvyčajne nižšia teplota ako v bazénoch, preto sa v nej menej množia škodlivé mikroorganizmy, napriek tomu, môže kúpanie v nekontrolovanej vode predstavovať významné zdravotné riziká. Z vody do organizmu ľudí mikroorganizmy prenikajú rôznymi cestami, napr. prehltnutím, vdýchnutím aerosólu, cez očné spojovky a iné sliznice, cez poškodenú ale i zdravú kožu.

Z vody do ktorej sa dostali výlučky hlodavcov sa ľudia pri kúpaní môžu infikovať leptospirami, ktoré môžu spôsobovať ochorenia podobné chrípke, ale aj zápal mozgu, mozgových blán, pečene a obličiek. Okrem mikroorganizmov sa v prírodných kúpaliskách môžu premnožiť toxické a alergizujúce cyanobaktérie, ktoré u citlivých jedincov ako sú napr. deti môžu vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojoviek a pri prehltnutí nevoľnosť, zvracanie, hnačky a kŕče.

Označujeme ich termínom vodný kvet, čo je vlastne premnoženie a akumulácia cyanobaktérií vo forme pokrytia, alebo viditeľnej kaše, ktorú tvoria vločky alebo zhluky kolónií rozptýlené vo vodnom stĺpci, alebo nahromadené na vodnej hladine. V takej vode sa nekúpte, najmä nie deti! Ešte väčším zdravotným rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu. Ak ste sa už vo vode s vodným kvetom okúpali, čo najskôr sa osprchujte pod prúdom čistej vody a plavky vyperte.

Zvýšené je pri kúpaní v prírodných plochách, ktoré nemajú zabezpečený dozor plavčíkmi a poskytovanie prvej pomoci, aj riziko utopení a úrazov. Vzniká najmä pri preceňovaní svojich fyzických síl, pričom významnú úlohu pri mnohých i smrteľných úrazoch zohráva alkohol. Dôsledky poškodenia zdravia súvisiaceho s kúpaním nie sú osobitne sledované a vyhodnocované.

Podľa Štatistického úradu sa však v SR každoročne pri kúpaní a pobyte na kúpaliskách utopí okolo 150 ľudí, z toho približne 20 detí. Aj keď tento počet zahŕňa všetky utopenia, väčšina je spojená s kúpaním na jazerách a vodných plochách. Podľa údajov SČK (Slovenský červený kríž) sa u nás utopí viac ľudí ako v mnohých prímorských krajinách (podobná situácia je v ČR).

Odporúčame preto uprednostniť kúpanie na dozorovaných prírodných kúpaliskách a zvýšiť zodpovednosť za vlastné zdravie, a zdravie a život svojich detí. Treba si tiež všímať si, či prírodné kúpalisko nie je označené zákazom kúpania. Informácie o prevádzkovaní kúpalísk sú dostupné na web sídle Úradu verejného zdravotníctva SR a v týždňových intervaloch sú počas celej kúpacej sezóny aktualizované za celé SR.