Je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

Vstup do školy patrí k najvýznamnejším medzníkom vo vývine dieťaťa. Dochádza k zásadnej životnej zmene a tou je rozvoj novej sociálnej roly žiaka a žiačky.

Dieťa prechádza viacerými vývinovými obdobiami. Každé z nich má svoje špecifické úlohy, ktoré by malo dieťa zvládnuť, aby mohlo postúpiť do ďalšieho obdobia.

Vstup do školy patrí k najvýznamnejším medzníkom vo vývine dieťaťa a to preto, že predstavuje predel v období detstva, ktorého hlavnou úlohou je hra (cez ktorú si dieťa osvojuje rozumové schopnosti, zručnosti a sociálne roly – rola chlapca, rola dievčaťa) a detstva, v ktorom dochádza k zásadnej životnej zmene, k vzniku a postupnému rozvoju novej sociálnej roly – a tou je rola žiaka, žiačky. Je to veľká zmena nielen v živote dieťaťa, ale i jeho rodiny.

Čo je školská zrelosť?

V našich podmienkach je vstup do školy stanovený zákonom a týka sa detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života do 31.8. daného kalendárneho roka. Ako vieme, aj napriek dosiahnutému veku nie všetky 6-ročné deti sú zrelé pre vstup do školy. Týka sa to najmä detí, ktoré sa narodili v letných mesiacoch (jún, júl, august), osobitne chlapcov, u ktorých proces dozrievania mozgu môže byť oneskorený (to sa môže týkať nielen "letných" detí).

Školská zrelosť predstavuje taký stupeň vo vývine dieťaťa, kedy je dieťa schopné zúčastniť sa školského vyučovania. V našich školách ide o vyučovanie od samotného začiatku vstupu do školy – teda hneď od prvých dní sa dieťa učí v spravidla väčšej skupine detí.


Denný režim prváčika
Má vaše dieťa správne držanie tela?
Zubný kaz u detí


Aké dieťa je pripravené na vstup do školy?

Školská zrelosť zahŕňa oblasť telesnú (vrátane zdravovotnej), rozumovú, citovú i sociálnu. Telesnú stránku zrelosti dieťaťa pre vstup do školy posudzuje pediater. Rozumovú a osobnostnú zložku posuzujú odborníci (učitelia / učiteľky MŠ, psychológovia), ale aj samotní rodiča.

Čo sa týka rozumovej zložky dieťa musí mať zrelé vnímanie tvarov, byť schopné zámernej pozornosti, vedieť logicky myslieť – najmä analyzovať podstatné znaky predmetov a javov a porovnávať ich, logicky si pamätať, mať záujem o zamestnanie s cieľom (dokázať dokončiť začatú a pre dieťa aj menej atraktívnu činnosť).

Významnú zložku predstavuje aj zrelosť jemnej motoriky, súhra oka a ruky. Schopnosť vizuomotorickej koordinácie bude prvá schopnosť, ktorú škola preverí hneď na začiatku. Určite si všetci pamätáme, ako nám dali zabrať prvé čiary, či vlnovky, keď sme boli deťmi.

Dieťa vstupujúce do školy by malo mať aj dostatočnú slovnú zásobu, malo by dokázať hovoriť v rozvinutých a gramaticky správnych vetách bez výraznejšej poruchy výslovnosti.

K základným požiadavkám zrelosti v citovej oblasti patrí schopnosť ovládať svoju impulzivitu, byť emocionálne vyrovnanejšie, zvládnuť aj prípadný neúspech a nenechať sa odradiť.

Sociálnou zrelosťou rozumieme potrebu i schopnosť stýkať sa s inými deťmi, dokázať sa podriadiť aj záujmom a konvenciám skupiny, prispôsobiť sa požiadavkam učiteľa, schopnosť prevziať sociálnu rolu školáka v sociálnej skupine triedy.

Väčšina zrelých detí tieto schopnosti a vlastnosti dosiahne v období okolo 6. roku a teší sa na vstup do školy. Aj to jedným zo znakov školskej zrelosti.