Vzťahy na pracovisku - áno alebo nie? Aké sú riziká?

Mnohokrát sa na pracovisku rieši otázka vytvárania vzťahov medzi zamestnancami. Je lepšie budovať priateľstvá alebo fungovať len na vzťahu pracovného charakteru?

Vzťahy na pracovisku Zdroj foto: Shutterstock.com

Mať vzťahy a mať dobré vzťahy je v živote nesmierne dôležité, nakoľko človek je bytostne sociálnym tvorom. To platí pre každú oblasť života. Medziľudské vzťahy a pracovná oblasť je samostatnou otázkou, nad ktorou je dôležité sa zamyslieť, minimálne z toho dôvodu, že v nej trávime väčšinu svojho dňa.


Prečítajte si aj:

Je pre vás práca na prvom mieste? Možno ste workoholik.

Pravidlá vzťahov na pracovisku

Mnoho zamestnávateľov sa venuje otázke vhodnosti a nevhodnosti vzťahov v rámci svojho pracoviska. Zamestnávateľ môže zadefinovať, čo si predstavuje ako vhodné a nevhodné v rámci interpersonálnych vzťahov medzi zamestnancami - to je politika/kultúra danej firmy. Samozrejme, nemal by nevyhnutne zasahovať a limitovať vzťahy či už v rámci pracoviska alebo mimo neho medzi zamestnancami.

Na druhej strane je zrozumiteľné, že zamestnávateľ môže vytvoriť a uložiť isté obmedzenia na všetky také vzťahy alebo správanie, ktoré ohrozujú pracovné vzťahy, ohrozujú pracovný výkon alebo poškodzujú dobré meno zamestnávateľa pred jeho zákazníkmi alebo celkovo. To sú zároveň aj mantinely, ktoré definujú charakter vzťahov na pracovisku. Priateľstvá a sociálne kontakty medzi zamestnancami by nemali byť žiadnym problémom, ak neprechádzajú cez určité limity a riziká.

Vzťahy a priateľstvá na pracovisku by nemali:

  • narušovať a interferovať s prácou ktoréhokoľvek iného zamestnanca/kyne;
  • vytvárať svojim pôsobením obťažujúce, ponižujúce alebo nepriateľské pracovné prostredie pre akéhokoľvek zamestnanca/kyňu;
  • narušovať plynulosť práce, podávanie pracovného výkonu alebo dodávanie služieb zákazníkovi či klientovi;
  • poškodzovať dobré meno a povesť spoločnosti u svojich zákazníkov alebo v spoločnosti ako celku;
  • vytvárať možnosti či priestor pre pochybnosti ohľadom spoľahlivosti, dôveryhodnosti alebo správnom pracovnom/odbornom úsudku/spôsobilosti osôb zapojených do vzťahu.

Ľudia v práci Zdroj foto: Shutterstock.com

Vzťahy spôsobujúce problémy

Ak prichádza ku vzťahom, ktoré spôsobujú uvedené problémy, je možné, že takýto zamestnanci budú riešení a vedení k zodpovednosti. Nevhodné a rizikové vzťahy môžu byť riešené poradenstvom alebo disciplinárnym konaním alebo môžu zájsť až k ukončeniu zamestnania vzhľadom na okolnosti.

Aké sú benefity budovania interpersonálnych vzťahov?

Avšak vzťahy nás na pracovisku môžu podporovať, povzbudzovať k dobrej nálade, k pracovnému výkonu a z tohto hľadiska by mali byť určite podporované. Pracoviská a firmy sa snažia dokonca o zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi na pracovisku rôznymi metódami a technikami, ako je napríklad teambuilding. Sú to skupinové aktivity, ktoré majú za cieľ vytvárať dobré vzťahy medzi pracovníkmi, riešiť konflikty, naučiť sa vychádzať medzi sebou a ich základnou myšlienkou je práve podporovanie vhodných a dobrých vzťahov, spolupráce, komunikácie, minimalizovanie nevhodných vzťahov, konfliktných vzťahov, klebiet a pod. Snažia sa naučiť ľudí správne riešiť medziľudské vzťahy a tým podporiť aj podávanie lepšieho výkonu. Je možné aj týmto spôsobom poukazovať aj na rôzne negatívne fenomény v zmysle prevencie či vzdelávania pracovníkov. Nie je to jediná možnosť, ale poukazuje v základe na potrebu práce na vzťahoch aj na pracovisku.

Na vzťahoch na pracovisku treba zámerne pracovať, zamerať sa hlavne na komunikáciu a získavanie komunikačných zručností, na jej bariéry, na asertívne správanie a myslenie, na podporovanie pracovných porád s kvalitným vedením, na schopnosti vyjednávania/negociácie, na rozpoznávanie a riešenie konfliktov.

Zamestnanci Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo spôsobujú nedobré vzťahy na pracovisku?

Môžu odoberať väčšinu energie pracovníkom, ktorí tvoria tzv. ľudské zdroje, čo je základ akejkoľvek firmy. Môže sa dokonca stať, že nedobré vzťahy na pracovisku tak znechutia zamestnancov, že podávajú nekvalitný pracovný výkon, sú znechutení a demotivovaní pracovať. V istých prípadoch môže stres prameniaci z nedobrých vzťahov na pracovisku viesť k väčšej vynaloženej energii na zvládnutie tohto stresu a ako na samotný výkon práce alebo ho dokonca celkovo blokujú! Pri vzťahoch na pracovisku treba rozlišovať aj vzťahy medzi vedúcim/manažérom a ostatnými pracovníkmi. Príliš blízke a neprofesionálne vzťahy na tejto môžu narušovať schopnosť riadiť zamestnancov a ich rešpektovania riadiaceho pracovníka.

Na dobrých vzťahoch vo firme treba pracovať

V mnohých prípadoch je práve toto základ mnohých otázok a princípov na pracovisku/firme. Na dobrých medziľudských vzťahoch medzi zamestnancami treba pracovať. Ak akýkoľvek vzťah na pracovisku vedie k negatívnym javom s dopadom na výkon, je dôležité situáciu riešiť. Konflikty, závisť, nenávisť, osobné nedorozumenia, ohováranie, vytváranie skupiniek a podskupiniek, zameraných jedna proti druhej, dominancia a „buzerovanie“ zo strany nadriadených, ktorí nevedia viesť skupinu zamestnancov – to sú len ukážky nevhodných vzťahov na pracovisku.

Na zmysluplnú činnosť v práci potrebujeme komunikáciu. K tomu je potrebný vzťah. Ak zlyháva jedno, zlyháva druhé. Často je preto dôležité pracovníkov viesť k správnej komunikácii, vzťahom.


Prečítajte si aj:

Je pre vás práca na prvom mieste? Možno ste workoholik.

Použitá literatúra:

  • Elearn. Management Extra: Positive working relationships. Oxford: Elsevier. 2005, 121 s.
  • ZEIDER, M., GERALD, M., ROBERTS, R.D.: What we know about emotional intelligence. How it affects learning, work, relationships, and our mental health. Cambridge: The MIT Press. 2009, 463 s.