Liečba osteoporózy - znížte riziko vzniku zlomeniny

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku kostnej hmoty. V dôsledku toho je kosť menej pevná, je krehkejšia, ľahšie sa zlomí. Ako ju liečiť?
štádiá osteoporózy

štádiá osteoporózy | Zdroj: Shutterstock.com

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku zlomeniny a najmä zlepšenie kvality života pacientov s už existujúcou osteoporotickou zlomeninou. Základom prevencie aj liečby osteoporózy je dlhodobé podávanie vápnika (1000-1200 mg/deň) a vitamínu D (800-1000 IU/deň). V prípade denzitometricky potvrdenej osteoporózy alebo u pacientov s osteoporotickou fraktúrou máme k dispozícii rôzne antiporoticky pôsobiace lieky. Základnou modalitou v liečbe osteoporózy sú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát, kyselina zoledrónová). Sú to preparáty, ktoré sa môžu podávať perorálne alebo v injekčnej forme a taktiež máme k dispozícii rôzne dávkovacie schémy – môžeme ich podávať 1x denne, týždeň či mesačne v perorálnej forme, alebo raz za 3 mesiace či dokonca raz ročne v infúznej forme. Veľmi efektívnou modalitou liečby je podávanie denosumabu, prvý liek kauzálne zasahujúci do patogenézy osteoporózy, ktorý sa podáva vo forme subkutánnej injekcie raz za 6 mesiacov. U žien s vysokým rizikom karcinómu prsníka je vhodné podávanie raloxifénu, pre jeho antagonistické pôsobenie na estrogénové receptory prsníka. V druhej línii máme duálne pôsobiaci stroncium ranelát. Pre pacientov s ťažkou osteoporózou a pri zlyhaní ostatných modalít liečby je indikovaná tzv. osteoanabolická liečba teriparatidom, ktorá podlieha schváleniu zo zdravotnej poisťovne a podáva sa len v centrách definovaných Ministerstvom zdravotníctva.

Porovnanie zdravej kosti a kosti s osteoporózou

Porovnanie zdravej kosti a kosti s osteoporózou | Zdroj: Shutterstock.com

Všetky uvedené lieky v kombinácii s nefarmakologickými zásadami majú mnohými štúdiami dokumentovanú redukciu rizika zlomenín a zvýšenie kostnej hustoty. Pre úspech liečby je však veľmi dôležité, aby pacient užíval lieky pravidelne a dlhodobo. Je dokázané že dlhodobá liečba osteoporózy (>6 mesiacov) výrazne znižuje riziko zlomeniny a naopak slabá adherencia a spolupráca pacientov znižuje efekt liečby, vedie k zvýšeniu počtu hospitalizácií pre osteoporotické zlomeniny a k zbytočným zmenám terapeutických postupov. Mnohí pacienti sú poddiagnostikovaní a väčšina z nich v období do 1 roka po zlomenine vôbec nie je liečená. Efekt liečby významne záleží od účinnosti lieku, bezpečnosti a tolerability ako aj adherencie (rozsah v akom pacient predpísaný liek užíva). Podľa rozličných literárnych údajov sa odhaduje že 45-50% pacientov ukončí liečbu do 12 mesiacov od jej začatia. Až viac ako 50% pacientov liečených bisfosfonátmi nedodržiava dlhodobú liečbu, 20% z nich si dokonca ani nevyberie predpísaný liek z lekárne.


Prečítajte si tiež:

Osteoporóza - tichý zlodej kostí

5 potravín, ktoré rýchlejšie hoja zlomené kosti


Častá dilema je aj ako dlho liečba trvá. Na základe posledných doporučení pacienti s nízkym rizikom majú byť liečení minimálne 5 rokov. Po 5 rokoch je nutné prehodnotiť rizikovosť pacienta a následne možno liečbu nechať prerušenú tak dlho, kým je kostná hustota stabilizovaná a nevznikne nová zlomenina. U pacientov s vysokým rizikom by liečba mala trvať 10 rokov.

Liečba osteoporózy je účinná len ak je komplexná a jej súčasťou sú adekvátne režimové opatrenia a denný pravidelný príjem vápnika a vitamínu D.

Niekoľko rád, aby ste sa vyhli úrazom a zlomeninám v dôsledku osteoporózy:

 • Osteoporóza je „tichý zlodej“. Neuspokoj sa s tým, že nemáš bolesti, zlomenina čaká na svoju príležitosť!
 • Dopraj si denne dostatočné množstvo mlieka a mliečnych výrobkov. Denné množstvo si rozdeľ na niekoľko dávok.
 • Spestri si stravu rybami, makom, orechmi, sójou a jedz veľa zeleniny.
 • Nekonzumuj nadmerné množstvo mäsa, soli a cukrov. Ich zvýšený príjem môže podporovať vylučovanie vápnika, a tým vznik osteoporózy.
 • Prestaň fajčiť, fajčenie má zlý vplyv na rast kosti.
 • Obmedzuj pitie kávy a alkoholu. Kofeín znižuje hladinu vápnika. Alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z čreva.
 • Dožič svojim kostiam dostatok pohybu a posilňuj chrbtové svalstvo.
 • Odstráň zo svojej domácnosti nebezpečné nástrahy: šmykľavé podlahy a posunlivé koberce, na ktorých sa možno ľahko pokĺznuť.
 • Dávaj pozor na neosvetlených schodoch a pridržuj sa zábradlia. Je tu veľké nebezpečenstvo pádu.
 • Ak ti odporučili používať oporné pomôcky (paličku, barly), používaj ich.
 • Buď opatrný pri chôdzi na nerovnom teréne.
 • Nos obuv, ktorá ti poskytne spoľahlivú oporu.
 • Vo vani a sprche používaj protišmykové rohožky, vo vani si daj namontovať podporné zábradlie (oporu), aby si sa mohol bezpečne postaviť.
 • Pretože sa osteoporóza vyvíja dlhodobo a jej liečba je zdĺhavá, nečakaj na rýchly účinok.

Autor odborného článku:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP je prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave zároveň predseda Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS a tiež hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia.