Predbežná správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019 v Bratislavskom kraji

Pracovníci RÚVZ vykonali doposiaľ 66 kontrol v prevádzkarňach s výrobou a/alebo predajom nebalenej zmrzliny. Kontroly sú zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označovanie.

Takisto sú spojené aj s odberom vzoriek, ktorý je zameraný na mikrobiologické a chemické vyšetrenie zmrzliny.

Kontroly v číslach

Zo 165 odobratých vzoriek zmrzlín na mikrobiologické vyšetrenie 14 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (8 vzoriek pre nadlimitné množstvo koliformných baktérií, 2 vzorky pre nadlimitné množstvo koliformných baktérií a baktérií rodu Enterobacteriaceae, 2 vzorky pre Enterobacteriaceae a 2 vzorky pre prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov). V 29 vzorkách odobratých na chemickú analýzu na prítomnosť syntetických farbív nebola ani v jednej zistená prítomnosť nepovolených azofarbív.

Sankcie pre zodpovedných

V rámci kontrol boli uložené zodpovedným pracovníkom 4 blokové pokuty v celkovej sume 600€. Nedostatky sa týkali nevyhovujúcej manipulácie so zmrzlinou a nezabezpečenej vysledovateľnosti vyrobených zmrzlín. V jednom prípade bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty z dôvodu prevádzkovania výrobne bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva.

Kontroly nebalenej zmrzliny prebiehajú v Bratislavskom kraji až do septembra, pričom po ukončení mimoriadnych kontrol bude kompletná správa zverejnená na stránke www.ruvzba.sk a na sociálnej sieti FB.


MUDr. Otakar Fitz regionálny hygienik


Pozrite si tiež:

Katastrofálna previerka potravín: zmrzlina s nebezpečným farbivom či zavárané uhorky s rakovinotvornými sladidlami