Dyslexia

Dyslexia je to vážna, biologicky podmienená porucha učenia – vývinová porucha čítania.
  Zdroj foto: Shutterstock.com

Slovo dyslexia je zložené z dvoch častí a pochádza z gréckeho „dys“ (porucha) a „lexis“ (slovo, reč, jazyk).

Je to vážna, biologicky podmienená porucha učenia – vývinová porucha čítania. Dyslexia sa prejavuje ťažkosťami pri osvojovaní si čítania, napriek tomu, že dieťaťu sa dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Čiže – dieťaťu robí problémy čítať, bez zjavného dôvodu. Je často kombinovaná s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením a umeleckým talentom.

Príčiny vzniku

Dodnes sú predmetom výskumov nielen príčiny, ale aj mechanizmy dyslexie. Súčasné definície spájajú dyslexiu s dysfunkciou centrálneho nervového systému a oblasťou ľahkých mozgových dysfunkcií (ĽMD). ĽMD sú drobné poškodenia mozgu vznikajúce pred, počas alebo tesne po pôrode. Nie každá mozgová dysfunkcia je dyslexiou alebo inou špecifickou poruchou učenia.

Pri jej vzniku sa spomínajú aj možné príčiny, podmienené genetickými faktormi, deficitmi v oblasti očných pohybov, netypickej dominancie mozgových hemisfér a nedostatkami v zrakovom vnímaní.

Príznaky

Oblasť čítania:

 • nepomer medzi zvládaním učiva v čítaní a iných predmetoch
 • nerozlišovanie tvarovo, zrkadlovo a zvukovo podobných písmen
 • ťažký prechod od slabikovania k plynulému čítaniu (prehadzovanie poradia písmen, vynechávanie a pridávanie písmen a slabík)
 • nerozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík,krátkych a dlhých samohlások

Oblasť sluchového vnímania:

 • narušená sluchová analýza
 • narušená sluchová pamäť
 • neschopnosť reprodukovať rytmické štruktúry

Oblasť zrakového vnímania:

 • narušenie rozlišovacích schopností
 • zlyhanie pri záchyte presného tvaru a pri postrehnutí rozdielov
 • zlyhanie zrakovej pamäte

Ďalšie oblasti:

 • artikulačná neobratnosť
 • porušená funkcia motoriky hovoridiel
 • nedostatky v určovaní polohy, miesta
 • ťažkosti s určením pravej a ľavej strany
 • ťažkosti pri používaní základných pojmov času a priestoru
 • výskyt neuróz (tiky, pomočovanie)
 • somatické poruchy (nechutenstvo, bolesti brucha, ranné vracanie)
 • poruchy správania (záškoláctvo, agresivita)
 • príznaky ĽMD (nepokoj, instabilita, pomalosť, zmeny nálad, impulzívne konanie, únavnosť, precitlivelosť)

Diagnostika

Diagnostika dyslexie je uskutočnovaná pomocou komplexných vyšetrení, zahŕňajúcich rôzne oblasti.

Dyslexia sa často objavuje v spojení s dysortografiou (problémy s chápaním a uplatňovaním pravidiel pravopisu). Podľa typu a stupňa možno dyslexiu odhaliť v rôznom detskom veku:

 • na začiatku školskej dochádzky
 • v treťom ročníku
 • vo vyššom ročníku

Niektoré deti si vybudujú, vďaka dobrej inteligencii, funkčné kompemzačné mechanizmy, vystačujúce do určitého veku. Pri zmene podmienok (väčší nápor učiva, zmena pedagóga, náročnosť učebnej látky) môžu tieto spôsoby „maskovania“ zlyhať.

Slabé čítanie môžeme označiť za dyslektické, ak dieťa:

 • nemá poruchu zraku a sluchu
 • nevyskytujú sa primárne citové problémy
 • nemá podpriemernú inteligenčnú schopnosť
 • nemá ťažkosti v procese zaškolenia
 • nie sú somatické problémy, brániace osvojeniu čítania a písania
 • nie je prítomné hrubé poškodenie mozgu
 • nie je sociálne a kultúrne deprimované
 • nemá negatívne skúsenosti  pri osvojovaní čítania, písania a počítania a napriek tomu si nedokáže čítanie osvojiť

Odlíšiť dyslexiu od slabého čítania je náročné a vyžaduje si dôslednú diagnostiku.

Prejavy dyslexie

Môžu byť nenápadné – neschopnosť zapamätať si názvy jednotlivých písmen:

 • osvojenie jednotlivých písmen trvá dlhšie ako u spolužiakov
 • pri väčšom množstve písmen si zamieňa tvarovo podobné písmená
 • problém pri spájaní slabík do slov

Objavuje sa dosť veľká chybovosť pri čítaní:

 • zamieňanie graficky podobných písmen (b/d, m/n, e/a)
 • zamieňanie zvukovo podobných hlások (č/c, š/s)
 • vynechávanie a vsúvanie slabík do slov  (obchod – obchodík)
 • semantické (významové) zámeny (stôl prečíta ako stolička)
 • pomalé tempo čítania
 • nedodržiavanie interpunkcie, monotónnosť čítania
 • veku neprimeraná technika čítania (neplynulé slabikovanie na konci druhého ročníka)
 • nesprávna technika čítania tzv. dvojité čítanie (dieťa najprv prečíta slovo potichu a potom ešte raz - nahlas)

Kvôli nesprávnej technike čítania, pomalosti a chybovosti, dieťa nedokáže zreprodukovať prečítané.

Liečba

Poruchu čítania nie je možné odstrániť, ale je možné jej príznaky zmierniť:

 • odstránením výčitiek
 • rozhovorom s pedagógom, či chápe poruchu dieťaťa
 • doprianím viac času na písomky a testy
 • uprednostnením zvukových nahrávok a ústnych skúšok
 • používaním zraku a hmatu
 • používaním špeciálnych pomôcok (počítač)
 • odložením učenia jazykov
 • učením sa hrou
 • Liečba by mala byť zameraná na konkrétne problémy jedinca. Postihnutie ovplyvňuje široké spektrum ľudí s rôznymi príznakmi a rôznou mierou závažnosti.

U detí, kde dyslexia je zistená včas a majú priaznivé rodinné zázemie a priateľov, je prognóza dyslexie dobrá.

Následky dyslexie

Stupňovanie napätia v rodine a škole – dieťa je označované za neporiadne, nepozorné, lenivé a hlúpe. Nastupujú tresty za zhoršenie prospechu. Učenie a škola sa stávajú nepriateľom. Vzniká začarovaný kruh – neschopnosť čítať spôsobuje zhoršenie známok, kvalitu sústredenia, znižuje snahu dieťaťa a zvyšuje nechuť k učeniu.

Dochádza k zníženiu sebavedomia a vznikajú poruchy správania – dieťa je utiahnuté, smutné alebo vyrušuje, odmieta pracovať na hodine, písať úlohy, nechce doma čítať. Zdravotné ťažkosti (bolesť brucha pri odchode do školy, neurózy aj záškoláctvo) sú často spôsobom kompenzácia alebo úniku od školských povinností.