Otrava metanolom

Otravu metanolom (metylalkoholom) spôsobujú nebezpečné vlastnosti tejto jedovatej látky, ktorá po chemickej stránke patrí k alkoholom. Riziko zámeny umožňuje to, že metanol sa nedá chuťovo rozoznať od požívateľných alkoholov (etanol).

Príčiny vzniku otravy metanolom

Metanol je alkohol s podobnou vôňou a chuťou, akú majú požívateľné alkoholické nápoje (etanol). Preto je pri nevhodnej manipulácii možná zámena a otrava. Akútne toxické účinky metanolu sa objavujú najmä po jeho perorálnom požití - vypití**.** Metylalkohol (CH3OH, drevný lieh) je jedovatá látka - číra tekutina, ktorá sa dostáva do organizmu najčastejšie omylom, cez tráviacu sústavu. Oxiduje na formaldehyd a na kyselinu mravčiu, kysličník uhličitý a vodu. Jeho požitie spôsobuje závažné zdravotné problémy, až smrť.

Minimálna letálna dávka je 75 – 100 gramov. Polčas vylučovania je 8 – 18 hodín. Pri požití väčšieho množstva metanolu a následnej koncentrácii metanolu v krvi nad 400 mg.l-1, dochádza k poškodeniu centrálnej nervovej sústavy a metabolickej acidóze vysokého stupňa. Bolo zistené (1), že už po požití 15 ml metanolu vznikla slepota. Smrť na otravu metanolom spôsobilo množstvo v intervale 30 – 240 ml.

Príznaky otravy metanolom

Najskôr nastúpia príznaky, akými sú závraty, zmätenosť a ataxia, teda porucha koordinácie telesných pohybov. V intervale 6 – 30 hodín začína postihnutý zvracať, pociťuje bolesti v časti brucha nad žalúdkom. Poruchy zraku sa objavujú po 24 hodinách, kedy dochádza k zahmlenému videniu, k poruchám farebného videnia a k pocitu osvetlenia. Lekári zistia na očnom pozadí zvýšené prekrvenie /hyperémiu/ a opuch zrakového nervu (edém nervus opticus). Zriedkavo môže dôjsť aj k poruchám farebného vnímania.

Po napití sa metanolu sa stav opitosti dostaví pomalšie ako po pití alkoholu (etanolu). Dochádza k oslepnutiu, nakoľko metanol pôsobí toxicky na zrakový nerv – pripisuje sa to jeho premene /metabolizácii/ na kyselinu mravčiu. (K takýmto prípadom dochádza aj v práci, kedy v prevádzke nastáva zvýšená expozícia metanolu v uzavretom priestore).

Sprievodné príznaky sú aj hnačky, bolesti hlavy či kóma, čo je stav bezvedomia, v ktorom pacient nereaguje na podnety okolia. Dráždivý účinok na kožu a dýchací systém môžu mať všetky alkoholy, ku ktorým metanol patrí. V prostredí, kde je v ovzduší vyššia koncentrácia alkoholu, dôjde niekedy k začervenaniu očí. Môže ísť o varovný signál.

Diagnostika otravy metanolom

Využíva sa laboratórne vyšetrenie krvi postihnutého - stanovenie metanolu a kyseliny mravčej. Kyselina mravčia, ako indikátor otravy, máva najvyššiu koncentráciu druhý až tretí deň po otrave. O ťažkej otrave svedčí hodnota nad 200 mg.l-1.

Liečba otravy metanolom

Do 8 hodín od požitia metanolu je nutný výplach žalúdka. Vhodné je vypiť destilát dobrej kvality. Pokiaľ je podávaný štvorpercentný alkohol, vhodnou dávkou je jeden až dva decilitre. Samozrejme, môže sa riediť vodou alebo džúsom. Následne je potrebné, čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc. V nemocniciach sa proti otrave používa tiež etanol (ethylalkohol).

Podáva sa buď cez ústa, 100 - 200 ml 40 % destilátu, alebo v 5 % koncentrácii infúziou s glukózou. Ďalej sa podporuje udržiavanie základných vitálnych funkcií a náprava /korekcia/ acidózy, čo je porucha homeostázy vnútorného prostredia. Jej podstatou je vzostup koncentrácie vodíkových iónov H+ v extracelulárnej tekutine organizmu a pokles pH pod hodnotu 7,36.[1]. Stabilná hodnota pH je nevyhnutná pre správny priebeh chemických reakcií v organizme. Acidóza vedie k rozvratu vnútorného prostredia, dokonca až k smrti. Na regulácií acidózy sa podieľajú obličky, pľúca, pečeň a tenké črevo.

Po požití viac ako 30 ml metanolu sa pristupuje k hemodialýze, ktorá je v súčasnosti najrozšírenejšou metódou nahrádzania funkcie obličiek. Jej princíp spočíva v očisťovaní krvi od splodín látkovej premeny. V tomto prípade sa použije na odstraňovanie metanolu, aj kyseliny mravčej z krvi.

Prognóza otravy metanolom

Pre úspešnosť liečby je dôležité včasné odhalenie otravy metanolom a rýchle nasadenie liečby. Ak sa použije dialýza, prežitie má až 80 % úspešnosť. Aj keď je človek z intoxikácie vyliečený, môže mať trvalé následky. Porucha zraku po ťažkých otravách pretrváva v 30 percentách. Pri súčasných modernejších spôsoboch liečby (dialýza) sa odstránia ďalšie toxické látky. Metanol sa premieňa najskôr na formaldehyd a potom na kyselinu mravčiu, ktorá postihuje oko. Umelá ľadvina odstráni všetky tieto zložky.

Bezpečnostné opatrenia

Pre prácu s metanolom platia zásady, uvedené v platnej legislatíve o uskladnení a nakladaní s jedmi. Zamestnanci, ktorí pracujú s jedmi, musia byť na túto prácu vyškolení a zacvičení.

Prevencia otravy metanolom

Dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri práci s nebezpečnými jedmi. Mať na pamäti nebezpečenstvo zámeny vypitia metanolu namiesto alkoholu (etanolu). Pri požívaní alkoholu je potrebné byť obozretný a piť len alkohol z overených a kontrolovaných zdrojov. Pri domácej výrobe si vždy nechať zistiť obsah metanolu v pálenke.

V situácii, aká napríklad vznikla v ČR - otrava cca 32 ľudí požitím alkoholu s prídavkom metanolu, pričom zdroj je nejasný, je najlepšou prevenciou nepiť alkohol vôbec, pokiaľ štát neurobí bezpečnostné opatrenia, súvisiace s odstránením možných zdrojov otravy.

Literatúra

1. J. Buchancová a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia 1.vydanie, vydalo Osveta, 2003, s. 366-372 2. F.Jaroš: Praktická toxikológia, 1.vydanie, vydalo Osveta, 1988, s.124-125