Zmeny od 1. januára 2007 – lieky, odvody, kódy

Od 1. januára 2007 nadobúda účinnosť zákon o DPH, podľa ktorého sa znižuje pre lieky a zdravotnícke pomôcky doterajšia 19-percentná DPH na 10 %. Znamená to, že lieky budú lacnejšie. Zároveň však začína platiť nová kategorizácia liekov, takže zníženie cien nemusí byť pri všetkých liekoch. Doplatky na lieky sa zvyšujú približne pri 270 liekoch. Od 1. januára sa mení minimálna výška odvodov na zdravotné poistenie. Do platnosti vstupujú od 1. januára 2007 aj nové kódy lekárov.

Znížená DPH na lieky

Zníženie DPH na lieky z 19 na 10 percent bude mať negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu 2,67 mld Sk. Ceny liekov sa znížia priemerne o 7,5 percenta. Zníženie DPH na 10 % pre lieky a zdravotnícke pomôcky znamená najväčšiu úsporu (77,5 %) pre zdravotné poisťovne a pre nemocnice 11,8 %. Pre poistenca je to úspora 10,7 %. Priemerná úspora poistenca pri liekoch hradených z verejného zdravotného poistenia podľa Health Policy Institute je 3,70 Sk mesačne.

Zmeny pri odvodoch na zdravotné poistenie

Od 1. januára 2007 sa mení minimálna výška odvodov na zdravotné poistenie. Súvisí to so zvýšením minimálnej mzdy (od 1. októbra 2006 je to 7 600 Sk). Podľa informácií VšZP samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá platila minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie doteraz (minimálne) 966 Sk, bude od 1. januára 2007 odvádzať na zdravotné poistenie minimálne 1 064 Sk.

Samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím (ktorá nepoberá invalidný dôchodok) a platila preddavok minimálne 483 Sk, od 1. januára 2007 bude platiť preddavok minimálne 532 Sk.

Samoplatiteľ (tzv. dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý platil v roku 2006 preddavok minimálne 634 Sk, od 1. januára 2007 bude platiť minimálny preddavok 692 Sk.

Odvody na zdravotné poistenie v novej výške treba zaplatiť do 8. februára 2007.

Platitelia poistného budú od 1. januára 2007 platiť preddavky najviac z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2005 (17 274 Sk)****, teda maximálne z 51 822 Sk. Na zdravotné poistenie odvádzame 14 percent – 10 % za platiteľov poistného odvádza zamestnávateľ, 4 % poistenec. Vymeriavacím základom je priemerná mesačná mzda.

Nové kódy pre lekárov

Od 1. januára 2007 vstupujú do platnosti nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť. Úrad vydal viac ako 65 tisíc nových kódov lekárov a poskytovateľov.

Účelom prideľovania číselných kódov je najmä:

1. elektronické spracovanie a kontrola vykazovaných zdravotných výkonov, výkonov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť, predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,

2. elektronické vykazovanie výkonov s kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam,

3. uhrádzanie výkonov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

4. vystavovanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu s kódom lekára a kódom poskytovateľa,

5. kontrola preskripčných obmedzení pri vydávaní liekov a zdravotníckych pomôcok na vystavených lekárskych predpisoch a vystavených lekárskych poukazoch.

Zmena neovplyvní poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na začiatku je však dôležitá spolupráca medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami pri riešení prípadných sporných otázok.

V prípade nejasností odporúča VšZP kontaktovať sa na telefónnom čísle 0850 003 003 (cena miestneho hovoru) v pracovných dňoch od 8. do 17. h.