Deň vody je 22. marca

Dnes, 22. marca, si pripomíname Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva SR bude aj tento rok na požiadanie bezplatne poskytovať orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody. Rovnako sa budete môcť odborne poradiť pri otázkach z oblasti zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Odborníci poskytnú rady aj o možnostiach úpravy pitnej vody, ochrane vodného zdroja a o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody.

Ako pre ZDRAVIE.sk uviedol Ivan Rovný, riaditeľ ÚVZ SR, vyšetrenie je zamerané na vybraté základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany, dusitany, amónne ióny, celkový organický uhlík (TOC), pH (reakcia vody), vodivosť, biologické ukazovatele. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dnes, 22. marca 2007, z individuálneho vodného zdroja – studne (nie z verejného vodovodu!).

Odber vzorky vody

Vzorku vody je potrebné:

  • odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2007) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná),
  • priniesť na Úrad verejného zdravotníctva SR minimálne 0,5 litra vzorky vody v čase od 8. do 13. h.

Odborné konzultácie a informácie záujemcom dnes osobne poskytnú na Úrade verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava alebo telefonicky u odborných pracovníkov odboru životného prostredia a zdravia títo pracovníci:

  • Ing. Katarína Halzlová, MPH, č. tel. 02 / 492 84 376
  • Ing. Elena Mogoňová, č. tel. č. tel. 02 / 444 42 798
  • RNDr. Zuzana Valovičová, č. tel. 02 / 444 42 798.