O ročné zúčtovanie musíte zamestnávateľa požiadať do 15. mája

Ak chcete, aby za vás zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006, musíte ho o to požiadať do 15. mája a zároveň mu k tomu dodať všetky potrebné doklady (napr. doklad o výške príjmu a preddavkoch od iného zamestnávateľa). Zamestnávateľ je povinný v takom prípade ročné zúčtovanie urobiť. Ak termín nedodržíte, resp. nedodáte všetky potrebné doklady, musíte si ho urobiť sami. Odovzdať ho zdravotnej poisťovni je potrebné do 30. júna 2007.

Ak si túto povinnosť nesplníte, zdravotná poisťovňa je to povinná oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý môže udeliť pokutu. Jej horná hranica je u poistenca 5 000 Sk a u platiteľa poistného 100 000 Sk.

Ministerstvo zdravotníctva SR na www.rzzp.sk pripravilo pre platiteľov zdravotného poistenia elektronicky vyplniteľné formuláre na ročné zúčtovanie poistného. Nájdete tu pripravené všetky typy tlačív, spolu s poučeniami na ich vypĺňanie, ktoré keď ako platiteľ vyplníte, potrebné údaje sa vám prepočítajú.

Vlastný softvér pripravila pre svojich poistencov zdravotná poisťovňa DÔVERA, ktorý umožní poistencom podať ročné zúčtovanie cez internet. „Najväčšia skupina poistencov s povinnosťou zúčtovať si odvody – samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatitelia – dostane softvér automaticky poštou. Súčasťou zásielok budú aj potrebné tlačivá v papierovej a elektronickej podobe,“ vysvetľuje manažér odboru príjmov zdravotnej poisťovne DÔVERA Ing. Róbert Haršány.

Čo to je ročné zúčtovanie

„Ide o spravodlivo vypočítané poistné z úhrnu všetkých príjmov poistenca. U zamestnanca to napríklad znamená úhrn všetkých príjmov, ktoré mu v priebehu roku 2006 jeho zamestnávatelia vyplatili a ak tieto príjmy presiahli maximálnu hranicu vymeriavacieho základu za rok 2006 budú mu navyše zaplatené preddavky vrátené, u SZČO to znamená, že výška poistného nebude ovplyvnená bývalými príjmami, ktoré boli rozhodujúce pri výpočte a platení preddavkov, ale nie poistného,“ vysvetľuje Jana Millerová z tlačového oddelenia VšZP.

Kto je povinný podať ročné zúčtovanie

 • Každá SZČO, ktorá bola počas uplynulého roka SZČO čo i len 1 deň.
 • Zamestnanec, ktorý mal počas roka tzv. kolísavé príjmy – t. j. mal mesiace s príjmom do 47 475 Sk, aj mesiace s príjmom nad túto sumu.
 • Samoplatiteľ, ktorý mal v roku 2006 príjem vyšší ako polovica úhrnu minimálnych miezd, t. j. 41 400 Sk.
 • Poistenec štátu, ktorý mal v roku 2006 príjem vyšší ako polovica úhrnu minimálnych miezd, t. j. 41 400 Sk.

Druhy tlačív

K dispozícii je päť druhov tlačív:

 • tlačivo typu A (zamestnanec len u jedného zamestnávateľa), typu B (SZČO) a typu C (samoplatiteľ) predkladajú tzv. „čistí“ poistenci,
 • tlačivo typu S predkladá „súbehár“ bez zmeny sadzby poistného v priebehu roka.
 • tlačivo typu X predkladá poistenec, u ktorého došlo v priebehu roka k zmene sadzby poistného („čistý“ aj „súbehár“).

Termíny ročného zúčtovania

 • Do 15. mája 2007 zamestnanci požiadajú posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, resp. o vystavenie potvrdenia o príjme a preddavkoch, ak si budú ročné zúčtovanie robiť sami alebo požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa.
 • Do 31. mája 2007 zamestnávateľ doručí zamestnancovi (ak o to požiadal) potvrdenie o príjme a preddavkoch.
 • Do 30. júna 2007 vykonajú a podajú platitelia ročné zúčtovanie v príslušnej zdravotnej poisťovni.
 • Do 31. augusta 2007 poistenec, alebo zamestnávateľ je povinný oznámiť ostatným platiteľom poistného výsledok (preplatok/nedoplatok) z ročného zúčtovania, ak dosiahol najmenej 100 Sk.
 • Do 30. septembra 2007 zamestnávateľ vypočíta a vyrovná so zdravotnou poisťovňou svoje preplatky a nedoplatky za zamestnancov a odovzdá tlačivo oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch.
 • Do 31. októbra 2007 platitelia poistného zaplatia zdravotnej poisťovni nedoplatok z ročného zúčtovania, zdravotná poisťovňa vrátiť platiteľom preplatky z ročného zúčtovania.
 • Do 30. novembra 2007 zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného so štátom.