Prečo trpíme chorobami

(ZDRAVIE.sk z INFOPACIENT magazínu) Aj keď sú onkologické ochorenia v poslednom období doslova strašiakom ľudstva, pravdou ostáva, že na slovensku na ne zomiera o polovicu menej ľudí ako na kardiovaskulárne. Povedzme si niečo o rizikových faktoroch najčastejších ochorení u nás.

(ZDRAVIE.sk z INFOPACIENT magazínu) Aj keď sú onkologické ochorenia v poslednom období doslova strašiakom ľudstva, pravdou ostáva, že na slovensku na ne zomiera o polovicu menej ľudí ako na kardiovaskulárne. Povedzme si niečo o rizikových faktoroch najčastejších ochorení u nás.

Pod pojmom rizikový faktor sa v medicíne myslí taký činiteľ v životospráve alebo životnom prostredí, ktorého prítomnosť zvyšuje pravdepodobnosť, rozsah alebo závažnosť ochorenia – napríklad zlé stravovanie, fajčenie, alkoholizmus, nedostatok pohybu, ale aj genetické danosti. Obmedzenie rizikových faktorov je často dôležitá súčasť liečby. Nová štúdia odborníkov, ktorí dlhodobo sledovali a porovnávali výsledky vyšetrení, zistila, že takmer 60 percent závažných ochorení v Európe je zapríčinené 7 kľúčovými faktormi:

Vysoký krvný tlak 12,8 %
Fajčenie 12,3 %
Alkoholizmus 10,1 %
Vysoký cholesterol 8,7 %
Nadváha 7,8 %
Nízky príjem ovocia a zeleniny 4,4 %
Nedostatok fyzickej aktivity 3,5 %
Hlavným rizikovým faktorom úmrtia je vysoký krvný tlak (udáva to až 37 z 52 krajín Európy). Hlavným rizikovým faktorom závažných ochorení je fajčenie (31 z 52 krajín). Hlavným rizikovým faktorom zdravotného postihnutia a smrti medzi mladými ľuďmi je alkohol. Dôležitým zistením je aj to, že v Európe pribúda počet úmrtí na ochorenia, ktorým dnes vieme predchádzať, a ktoré vieme liečiť.

Kardiovaskulárne ochorenia

Ťažko pochopiteľným paradoxom je skutočnosť, že dnes existujú účinné lieky na hypertenziu (vysoký krvný tlak), ale počet hypertonikov na Slovensku neklesá. Napriek jednoduchej diagnostike hypertenzia zostáva veľmi často nediagnostikovaná. Znamená to, že pacienti u nás nevenujú tomuto závažnému ochoreniu a prevencii dostatočnú pozornosť. Zvýšený obsah cholesterolu v krvi je ďalším rizikom, ktoré pri nedostatočnej liečbe môže spôsobiť vážne problémy srdca a ciev. V odbornej literatúre vyšli výsledky celosvetovej štúdie Inter Heart Study na vzorke 15-tisícov pacientov. Ako najvážnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení štúdia uviedla cholesterol, fajčenie, diabetes a obezitu.

Obezita

V tabuľkách, ktoré sledujú prevalenciu (chorobnosť) obezity v Európe, sa Slovensko ocitlo na 19. mieste za Lotyšskom a Litvou, pred Maďarskom a Českom. Nedávne štúdie dokázali priamu súvislosť tukov ukladajúcich sa na bruchu so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. „Pneumatika okolo pása“ je oveľa nebezpečnejšia ako vyšší objem tukov na zadku a stehnách. Znamená to, že ľudia, ktorí majú široký zadok a malý obvod pása sú možno nespokojní so svojou postavou, ale hrozí im menšie zdravotné riziko. Zbaviť sa tukov na zadku a stehnách nie je jednoduché. Takýto druh obezity je daný geneticky.

Rakovina

Viac ako tretina úmrtí na rakovinu sa pripisuje 9 potenciálnym rizikovým faktorom, ktoré človek dokáže sám ovplyvniť. Vo svete zomiera na rakovinu ročne približne 7 miliónov ľudí – z toho asi tretina z nich na následky ovplyvniteľných potenciálnych rizikových faktorov. Medzi rizikové faktory spôsobujúce rakovinu a následnú smrť patrí: obezita (vysoký BMI), fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nízka spotreba ovocia a zeleniny, alkohol, nechránený sex, znečistené ovzdušie, používanie tuhých palív, injekcie používané v zdravotníctve kontaminované vírusom hepatitídy B a C.