Slovenská kardiologická spoločnosť

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.

Informácie o Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie. SKS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácii srdca (World Heart Federation).

V súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podieľa na ochrane zdravia a prevencii ochorení srdca a ciev. pre efektívu komunikáciu s laickou verejnosťou a napĺňanie verejnoprospešných cieľon SKS založila v roku 2006 nadáciu – nadáciu SKS (Slovak Heart Foundation).

Hlavné aktivity SKS

  • Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
  • Rokovania a sympóziá pracovných skupín
  • Časopis Kardiológia
  • Granty ( výskumné a cestovné)
  • Súťaže o najlepšie publikácie a prezentácie
  • Finančná podpora publikačnej a prezentačnej činnosti
  • Odborná garancia vzdelávacích aktivít partnerských organizácií
  • Spolupráca so zahraničnými organizáciami podobného zamerania

Kontakt

Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 54791210
Fax: 02/ 54791210
mobil: 0905/82208

Administratívna sekretárka:

Eva Kunová e-mail: aliancia@cardiology.sk
Telefón: 02/ 54791210
FAX: 02/ 54791210

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2621025496/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496
SWIFT: TATRSKBX

Web: www.cardiology.sk

Úlohy, vízie a ambície

Úlohy Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Zvyšovať úroveň kardiológie na Slovensku

Formou publikovania Odporúčaní pre diagnostiku a liečbu závažných kardiovaskulárnych ochorení (preklady Európskych odporúčaní s komentárom našich špecialistov, Vlastné odporúčania). Formou odborných podujatí našich Pracovných skupín, formou Sympózií no a hlavne formou našich osvedčených Októbrových kongresov. Tiež účasťou na odborných podujatiach iných spoločností.

Účasť na dôležitých činnostiach v štáte s dosahom na kardiológiu

Formou svojich zástupcov v komisiách Ministerstva zdravotníctva, ako sú Kategorizačná komisia, katalogizačná komisia a ďalšie komisie.
Formou účasti našich kolegov v pracovných komisiách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Formou aktivity Hlavného odborníka našej spoločnosti pri Ministerstve zdravotníctva.

Vytvorenie a realizácia národného kardiovaskulárneho programu

Formou konzultácii s inými partnermi a s Ministerstvom zdravotníctva bol Národný kardiovaskulárny program pripravený a na Ministerstve zdravotníctva oponovaný a postúpený ďalej.

Vytvorenie registrov vážnych kardiovaskulárnych ochorení

Register akútnych koronárnych syndrómov (SLOVAKS, ktorého dvojročné zhodnotenie bude na kongrese), Register pacemakerov a ďalšie registre. Vytvorenie SCORE systému z údajov zo Slovenska v spolupráci s európskou kardiologickou spoločnosťou, bude účastníkom k dispozícii.

Vyzdvihnutie Ženy s kardiovaskulárnym ochorením

Analýzou a štatistikou problému vo svete a u nás, prezentáciou na našich podujatiach a na kongrese a publikačnou aktivitou.

Ovplyvnenie edukácie obyvateľstva o kardiovaskulárnych ochoreniach

Projektmi MOST 2007, MOST 2008 a MOST 2009 (dňa 25. septembra 2009), prostredníctvom Nadácie SKS.

Reprezentácia v Regióne a vo svete/Európe

Zapájame do aktivít Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS). Sme aktívnou národnou spoločnosťou v EKS, máme v Pracovnej skupine EKS pre Prevenciu kardiovaskulárnych ochorení aktívneho zástupcu, čo zvyšuje Kredit SKS v Európe. Spolupracujeme s Národnými spoločnosťami, hlavne Českou a Poľskou kardiologickou spoločnosťou. Spolupracujeme s World Heart Federation. Spolupracujeme s okolitými štátmi v rámci Alpe/Adria sympózií.

Vízie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Jasne formulované na samom začiatku nášho funkčného obdobia

Projekt MOST, zameraný na zvýšenie edukácie občanov o kardiovaskulárnych ochoreniach.
Projekt Žena a Srdce.
Zachovať štandardné činnosti odbornej spoločnosti.
Zvýšiť aktivitu v registroch.
Realizovať Národný kardiovaskulárny program.

Projekcie do budúcnosti

Podpora mladým kardiológom formou Grantov SKS, formou podpory publikovania a prezentácie vlastných prác na kongresoch či iných odborných podujatiach doma i v zahraničí. Podpora klinického výskumu v kardiológii.

Ambície Slovenskej kardiologickej spoločnosti### #### Uplatniť viac v realite bežného života Chartu kardiovaskulárneho zdravia, ktorú sme pred dvoma rokmi úspešne implementovali

Formou Národného kardiovaskulárneho programu
Formou podpory zákona o nefajčení
Formou registrov kardiovaskulárnych ochorení, ktoré odhaľujú, kde sa nám treba viac sústrediť.
Implementáciou odporúčaní v reálnej praxi.