Svetový deň proti rakovine

V tento deň roku 2000 bola na prvom svetovom summite proti rakovine v Paríži prijatá charta proti rakovine – charta práv onkologických pacientov. A práve pre onkologických pacientov Liga proti rakovine vybudovala CENTRUM POMOCI BRATISLAVA. Na osvetovú činnosť zameranú na mladú generáciu Liga proti rakovine pripravila projekt ONKOLOGICKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH, ktorý sa ujal.

Onkologická výchova na školách

Už pri vzniku Ligy proti rakovine v r. 1990 sa za jednu z priorít v jej činnosti stanovila výchova a vzdelávanie mladej generácie k zdravému spôsobu života, ktorý patrí ku kľúčovým faktorom v prevencii pred rakovinovým ochorením. Uvažovalo sa o vhodnom modeli, ktorý by bolo možné uplatniť pri oslovovaní mládeže tak, aby sa vzbudila jej pozornosť a záujem o problematiku nádorových ochorení, o informácie vedúce k predchádzaniu ochorenia, skrátka model, ktorý by poskytol komplexný informačný balík k danej problematike.

Výuka nepovinného predmetu – Onkologická výchova

Tak v r. 1998 LPR navrhla a v spolupráci s Metodickým centrom pri Ministerstve školstva SR ponúkla stredným školám výuku nepovinného predmetu – Onkologická výchova. Po absolvovaní inovačného dvojročného štúdia zo strany prihlásených profesorov sa vyučovanie predmetu rozšírilo na 65 stredných škôl v rámci SR. Študenti navštevujúci tento nepovinný predmet získavajú vedomosti o možnostiach diagnostiky, liečby a priebehu rakovinového ochorenia, o spôsoboch psychosociálnej pomoci postihnutým, o pokrokoch vo výskume, predovšetkým však o preventívnych možnostiach predchádzania ochoreniu. Štúdium prebieha z učebníc pripravených a vydávaných Ligou proti rakovine.

LPR zabezpečuje každoročne preškoľovanie vyučujúcich pedagógov na pravidelných workshopoch, kde odborníci z radov onkológov odovzdávajú vyučujúcim aktuálne a nové informácie z oblasti nádorových ochorení od včasnej diagnostiky cez štádiá liečenia a života po liečbe s dôrazom na spôsoby prevencie. Týmto spôsobom si pedagógovia každoročne dopĺňajú a inovujú odborné poznatky z danej problematiky. Organizačné a finančné zabezpečenie workshopov včítane prípravy študijných materiálov, uhrádzania cestovných nákladov príp. nákladov spojených s ubytovaním a občerstvením znáša LPR v plnom rozsahu.

Prínos tejto aktivity je zjavný pri komunikácii so študentami zúčastňujúcimi sa vyúčby predmetu. Prejavujú značné vedomosti, záujem a chápanie problematiky, ich veľký prínos spočíva v následnom odovzdávaní získaných poznatkov tak v rámci rodiny, príbuzenstva ako i v kolektíve svojich rovesníkov.

Keďže Onkologická výchova sa na zapojených stredných školách vyučuje ako nepovinný predmet, pedagógovia nemajú nárok na honorovanie. LPR sa preto motivovať ich na výuku a prejaviť im vďaku za výchovu mladej generácie aspoň malou čiastkou, ktorá predstavuje odmenu za samoštúdium, ochotu prijímať nové informácie a odovzdávať ich študentom.

Od novembra 2009 fungujú vďaka LPR v rámci vzdelávania mladej generácie aj pravidelné vzdelávacie prednášky pre žiakov a študentov základných i stredných škôl priamo v Centre pomoci LPR na Brestovej 6 v Bratislave – Ružinove, ktoré sa budú konať v každý piatok v čase od 8.00 do 10.00 hod., príp. od 10.00 do 12.00hod.

Ich cieľom je poskytnúť mladým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, možnostiach predchádzania onkologickým ochoreniam, všeobecné informácie o nádorovom ochorení.