Dlhodobo udržateľná budúcnosť pre kakao

Theobroma cacao znamená v preklade potravu pre bohov. Je to tiež botanický názov pre kakaovník, po tisícročia najvyššie cenenú plodinu. Uspokojovanie rastúceho celosvetového apetítu po čokoláde, je zaujímavým predmetom štúdie v rozvoji trvale udržateľného poľnohospodárstva.

Theobroma cacao znamená v preklade potravu pre bohov. Je to tiež botanický názov pre kakaovník, po tisícročia najvyššie cenenú plodinu. Uspokojovanie rastúceho celosvetového apetítu po čokoláde, je zaujímavým predmetom štúdie v rozvoji trvale udržateľného poľnohospodárstva.

V súčasnosti živobytie viac ako 20 miliónov ľudí na svete priamo závisí na pestovaní kakaa. Takmer 90 % produkcie kakaa pochádza z drobných hospodárstiev o výmere menšej ako 5 ha. Používanie priemyselných hnojív je limitované, ale insekticídy a fungicídy sú nutné, aby zabránili rozšíreniu škodcov a chorôb. Odhaduje sa, že celosvetové straty kakaa následkom napadnutia škodcami a chorobami sú okolo 30 %. Chemické ošetrenie však nie je vždy možné, či už kvôli odolnosti škodcov, alebo je použitie chemikálií príliš drahé, pre väčšinu pestovateľov. Používanie chemikálií by malo byt v každom prípade minimalizované, aby sa znížilo znečistenie prostredia a zdravotné riziká pestovateľov.

Ďalšou ťažkou úlohou pri pestovaní kakaa je narastajúci nedostatok vyhovujúcej pôdy. Nárast globálnej produkcie kakaa z 1,5 mil. ton v roku 1984 na 2,7 mil. ton v roku 1998 bol zaznamenaný takmer výlučne vďaka zväčšeniu územia pestovateľských plôch, zatiaľ čo produktivita je stále nízka. Nové pestovateľské zóny boli zriadené najmä vo vyklčovaných lesných oblastiach, ktoré sa tiež stávajú čoraz vzácnejšími. A navyše mnoho tradičných pestovateľských oblastí má už staré stromy, dávajúce len nízke výnosy, ktoré by bolo rozumné nahradiť novými.

Vlastná odolnosť

Výskumné organizácie a priemysel zaoberajúci sa spracovaním kakaa hľadajú riešenie týchto problémov. S predpokladanou pretrvávajúcou prevahou drobných pestovateľov kakaa je nepraktické zavádzať technologické zmeny, ktoré sú závislé od významného vzrastu finančných vkladov a rozhodne nie v čase, keď sa ceny kakaa znižujú. Zavádzanie a využívanie produktívnejších druhov s vyššími výnosmi, rezistentných voči škodcom a chorobám, je z tohto dôvodu jednou z najefektívnejších a ekologicky najšetrnejších inovácií, ktorá môže byt navrhnutá na prekonanie obmedzení pri výrobe kakaa. Stromy kakaovníka s vlastnou efektívnou rezistenciou voči väčšine chorôb a škodcov nie sú zatiaľ dostupné, hoci významný genetický potenciál odolnosti sa obyčajne nachádza v kultivovaných rastlinách.

Spolupráca

Existuje niekoľko medzinárodných programov zameraných na vývoj takýchto zdokonalených a dlhodobo fungujúcich metód produkcie kakaa. Výskumné organizácie z Francúzska, Británie a Spojených štátov majú všeobecné celkové ciele, ale každá sa zameriava na isté špecifické aspekty.

V posledných rokoch boli vyvinuté nové technológie, ktoré by napokon mohli byt významným prínosom pri tvorbe zdokonalených druhov, čo by vyústilo do vyšších výnosov. Bola vybudovaná a sústredená zbierka – kolekcia druhov kakaovníka aká je napríklad v Trinidade a od sedemdesiatich rokov devätnásteho storočia je systematická snaha zanalyzovať zloženie týchto rastlín, hlavne sledovaním morfologických znakov.

Rozvoj technológie DNA markerov spôsobil revolúciu v týchto postupoch, umožňujúc tak lepšie pochopenie genetickej rozmanitosti v týchto zbierkach /kolekciách/. Navyše okrem pochopenia biodiverzity, môžu byt tieto techniky využívané aj na identifikáciu charakteristických znakov u jednotlivých stromov, čo by zvýšilo odolnosť voči chorobám. Napríklad, spoločný projekt výskumných inštitútov vo Francúzsku a produkčných štátov identifikoval stromy, ktoré majú zvýšenú odolnosť voči chorobe black pod – čierna škvrnitosť (Phytophthora spp.), ako hlavného plesňového ochorenia kakaovníka. Tieto stromy môžu byt potom využité v tradičných šľachtiteľských programoch alebo rozširované klonovaním, čím sa pre pestovateľov získajú stromy s vyššími výnosmi, a zabezpečí sa tým lepšia a dlhodobo udržateľná budúcnosť pre kakao.

Spojenie všetkých týchto nových trendov vo vývoji do moderných šľachtiteľských programov bude hlavným prínosom pri zdokonalovaní produkcie kakaa.