Význam očkovania proti chrípke - chrípková sezóna 2010-2011

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 bilióna osôb, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 – 500 000 osôb.

Výskyt chrípky:

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 bilióna osôb, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 – 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdco-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií až k smrti.

Chrípka má v našich podmienkach sezónny charakter. K jej nástupu dochádza každoročne neskoro na jeseň. Chrípková sezóna 2009 - 2010 bola špecifická v tom, že v ľudskej populácii začal už v priebehu letných mesiacov cirkulovať nový pandemický vírus chrípky A(H1N1) 2009.

Očkovanie proti chrípke:

Očkovanie je najúčinnejšou a najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke. Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné očkovanie vykonať každoročne.

Zloženie chrípkových vakcín, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010-2011 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky:

  • A/California/7/2009 (H1N1)-like virus; (pandemický kmeň)
  • A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus;
  • B/Brisbane/60/2008-like virus.

Všetky očkovacie látky registrované v Slovenskej republike obsahujú tri kmene vírusu chrípky zhodné, resp. antigénne podobné s tými, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010 - 2011 odporučila SZO. Pandemický kmeň vírusu chrípky A/California/7/2009 (H1N1) je identický s pandemickým vakcinálnym kmeňom vírusu chrípky, ktorým sa očkovalo proti pandemickej chrípke. Očkovacie látky sú bezpečné a účinné.

Očkovanie sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky. Deti vo veku do 8 rokov (SZO), ktoré v minulosti ešte neboli očkované a imunokompromitované osoby by mali dostať dve dávky očkovacej látky s odstupom jedného mesiaca.

Kto sa má chrániť očkovaním?

Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb s iným, najmä chronickým, ochorením a u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu. Očkovanie je dôležité aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb. Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne. Podľa Regionálneho úradu SZO pre Európu očkovanie v rizikovej skupine starších osôb znižuje chorobnosť o 60 % a úmrtnosť o 70 – 80 %. U zdravých ľudí je očkovanie rovnako efektívne, kedy sa chorobnosť znižuje o 70 – 90 %. Na dosiahnutie efektívneho účinku očkovania proti chrípke SZO stanovila cieľ – zaočkovanosť aspoň na úrovni 75 % v rámci skupiny starších osôb spadajúcich medzi rizikové skupiny populácie.

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť aj športovci, cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Chrípkovú vakcínu je možné podať každému, okrem kontraindikovaných osôb uvedených v písomnej informácii pre používateľa, priloženej k vakcíne. Chrípkový vírus sa ľahko a rýchlo šíri vzdušnou cestou z človeka na človeka najmä na miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet osôb. Očkovanie sa preto odporúča ponúknuť najmä zamestnávateľom na zabránenie prerušenia plynulosti chodu ich firiem v priebehu epidémie. Najviac ohrozené sú pracoviská, kde dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí, napr. zamestnanci bánk, pôšt, obchodov, dopravy a podobne. Okrem toho by sa mali dať zaočkovať osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú napr. študenti na internátoch, ľudia žijúci v slobodárňach, nocľahárňach a podobne.

Kedy sa dať očkovať?

Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky (10 – 14 dní po očkovaní). Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch do objavenia sa epidémie chrípky. Na základe dlhoročných sledovaní sa prvý, obvykle mierny nárast ochorení očakáva v decembri. V priebehu januára sa počet ochorení postupne zvyšuje a v priebehu februára epidémia chrípky vrcholí. Očkovanie je možné aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, rizikom je však to, že očkovaná osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky.

Kto uhrádza očkovanie?

V súlade s platnou legislatívou očkovanie proti chrípke plne uhrádzajú zdravotné poisťovne nasledovným skupinám populácie:

  • deťom od 6 mesiacov do 12 rokov veku,
  • osobám 59 ročným a starším,
  • osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
  • osobám bez ohľadu na vek dispenzarizovaným so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,
  • zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy,
  • rizikovým osobám v riziku nákazy vtáčej chrípky.

V posledných rokoch uhrádzali zdravotné poisťovne nadštandardné chrípkovú vakcínu všetkým záujemcom o očkovanie. Očakáva sa, že tomu tak bude aj v nastávajúcej chrípkovej sezóne.

Simultánne s očkovaním proti chrípke sa odporúča podať očkovaciu látku proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam ako prevenciu závažných pneumónií, najmä ľuďom s chronickými ochoreniami a seniorom.